Modern Greek Bible

Daniel 4

Daniel

Return to Index

Chapter 5

1

[] Baltasar o basileuV ekame sumposion mega eiV ciliouV ek twn megistanwn autou kai epinen oinon enwpion twn ciliwn.

2

Kai en th geusei tou oinou prosetaxen o Baltasar na ferwsi ta skeuh ta crusa kai ta argura, ta opoia Naboucodonosor o pathr autou afhresen ek tou naou tou en Ierousalhm, dia na piwsin en autoiV o basileuV kai oi megistaneV autou, ai gunaikeV autou kai ai pallakai autou.

3

Kai eferqhsan ta skeuh ta crusa, ta opoia afhreqhsan ek tou naou tou oikou tou Qeou tou en Ierousalhm× kai epinon en autoiV o basileuV kai oi megistaneV autou, ai gunaikeV autou kai ai pallakai autou.

4

Epinon oinon kai hnesan touV qeouV touV crusouV kai argurouV, touV calkouV, touV sidhrouV, touV xulinouV kai touV liqinouV.

5

En auth th wra exhlqon daktuloi ceiroV anqrwpou kai egrayan katenanti thV lucniaV epi to koniama tou toicou tou palatiou tou basilewV× kai o basileuV eblepe thn palamhn thV ceiroV, htiV egraye.

6

Tote h oyiV tou basilewV hlloiwqh kai oi dialogismoi autou sunetaratton auton, wste oi sundesmoi thV osfuoV autou dieluonto kai ta gonata autou sunekrouonto.

7

Kai ebohsen o basileuV megalofwnwV na eisaxwsi touV epaoidouV, touV CaldaiouV kai touV manteiV. Tote o basileuV elalhse kai eipe proV touV sofouV thV BabulwnoV, OstiV anagnwsh thn grafhn tauthn kai moi deixh thn ermhneian authV, qelei enduqh porfuran, kai h alusoV h crush qelei teqh peri ton trachlon autou kai qelei eisqai o tritoV arcwn tou basileiou.

8

Tote eishlqon panteV oi sofoi tou basilewV× plhn den hdunanto na anagnwswsi thn grafhn oude thn ermhneian authV na fanerwswsi proV ton basilea.

9

Kai o basileuV Baltasar etaracqh megalwV kai hlloiwqh en autw h oyiV autou kai oi megistaneV autou sunetaracqhsan.

10

[] H basilissa ek twn logwn tou basilewV kai twn megistanwn autou eishlqen eiV ton oikon tou sumposiou× kai elalhsen h basilissa kai eipe, Basileu, zhqi eiV ton aiwna× mh se tarattwsin oi dialogismoi sou kai h oyiV sou aV mh alloioutai.

11

Uparcei anqrwpoV en tw basileiw sou, eiV ton opoion einai to pneuma twn agiwn qewn× kai en taiV hmeraiV tou patroV sou fwV kai sunesiV kai sofia, wV h sofia twn qewn, eureqhsan en autw, ton opoion o basileuV Naboucodonosor o pathr sou, o basileuV o pathr sou, katesthsen arconta twn magwn, twn epaoidwn, twn Caldaiwn kai twn mantewn.

12

Dioti pneuma exocon kai gnwsiV kai sunesiV, ermhneia enupniwn kai exhghsiV ainigmatwn kai lusiV aporiwn, eureqhsan en autw tw Danihl, ton opoion o basileuV metwnomase Baltasasar× twra loipon aV prosklhqh o Danihl, kai qelei deixei thn ermhneian.

13

Tote eishcqh o Danihl emprosqen tou basilewV. Kai o basileuV elalhse kai eipe proV ton Danihl, Su eisai o Danihl ekeinoV, ostiV eisai ek twn uiwn thV aicmalwsiaV tou Iouda, touV opoiouV eferen ek thV IoudaiaV o basileuV o pathr mou;

14

Hkousa twonti peri sou, oti to pneuma twn qewn einai en soi kai fwV kai sunesiV kai sofia exocoV eureqhsan en soi.

15

Kai twra eishlqon emprosqen mou oi sofoi kai oi epaoidoi, dia na anagnwswsi thn grafhn tauthn kai na fanerwswsin eiV eme thn ermhneian authV, plhn den hdunhqhsan na deixwsi tou pragmatoV thn ermhneian.

16

Kai egw hkousa peri sou, oti dunasai na ermhneuhV kai na luhV aporiaV× twra loipon, ean dunhqhV na anagnwshV thn grafhn kai na fanerwshV proV eme thn ermhneian authV qeleiV enduqh porfuran kai h alusoV h crush qelei teqh peri ton trachlon sou kai qeleiV eisqai o tritoV arcwn tou basileiou.

17

Tote o Danihl apekriqh kai eipen emprosqen tou basilewV, Ta dwra sou aV hnai en soi kai doV eiV allon taV amoibaV sou× egw de qelw anagnwsei thn grafhn eiV ton basilea kai qelw fanerwsei thn ermhneian proV auton.

18

Basileu, o QeoV o uyistoV edwken eiV ton Naboucodonosor ton patera sou basileian kai megaleiothta kai doxan kai timhn.

19

Kai dia thn megaleiothta, thn opoian edwken eiV auton, panteV oi laoi, eqnh kai glwssai etremon kai efobounto emprosqen autou× ontina hqelen efoneue kai ontina hqelen efulatte zwnta kai ontina hqelen uywne kai ontina hqelen etapeinonen×

20

all' ote h kardia autou ephrqh kai o nouV autou esklhrunqh en th uperhfania, katebibasqh apo tou basilikou qronou autou kai afhreqh h doxa autou ap' autou×

21

kai exediwcqh ek twn uiwn twn anqrwpwn, kai h kardia autou egeinen wV twn qhriwn kai h katoikia autou hto meta twn agriwn onwn× me corton wV oi boeV etrefeto kai to swma autou ebreceto upo thV drosou tou ouranou× ewsou egnwrisen oti o QeoV o uyistoV einai KurioV thV basileiaV twn anqrwpwn kai ontina qelei, sthnei ep' authn.

22

Kai su o uioV autou, o Baltasar, den etapeinwsaV thn kardian sou, enw egnwrizeV panta tauta×

23

all' uywqhV enantion tou Kuriou tou ouranou× kai ta skeuh tou oikou autou eferan emprosqen sou, kai epinete oinon ex autwn kai su kai oi megistaneV sou, ai gunaikeV sou kai ai pallakai sou× kai edoxologhsaV touV qeouV touV argurouV kai touV crusouV, touV calkouV, touV sidhrouV, touV xulinouV kai touV liqinouV, oitineV den blepousin oude akouousin oude noousi× ton de Qeon, eiV tou opoiou thn ceira einai h pnoh sou kai eiV thn exousian autou pasai ai odoi sou, den edoxasaV.

24

Dia touto estalh ap' emprosqen autou h palamh thV ceiroV kai enecaracqh h grafh auth.

25

Kai auth einai h grafh htiV enecaracqh× Mene, Mene, Qekel, O u f a r s i n.

26

Auth einai h ermhneia tou pragmatoV× Mene, emetrhsen o QeoV thn basileian sou kai eteleiwsen authn×

27

Qekel, ezugisqhV en th plastiggi kai eureqhV elliphV×

28

FereV, dihreqh h basileia sou kai edoqh eiV touV MhdouV kai PersaV.

29

Tote prosetaxen o Baltasar kai enedusan ton Danihl thn porfuran, kai perieqhkan thn aluson thn crushn peri ton trachlon autou, kai diekhruxan peri autou, na hnai o tritoV arcwn tou basileiou.

30

[] Thn authn nukta efoneuqh o Baltasar o basileuV twn Caldaiwn.

31

Kai DareioV o MhdoV elabe thn basileian, wn peripou etwn exhkonta duo.

Daniel 6

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: