Modern Greek Bible

Ezekiel 48

Daniel

Return to Index

Chapter 1

1

[] En tw tritw etei thV basileiaV tou Iwakeim, basilewV tou Iouda, hlqe Naboucodonosor o basileuV thV BabulwnoV eiV Ierousalhm kai epoliorkhsen authn.

2

Kai paredwke KurioV eiV thn ceira autou ton Iwakeim, basilea tou Iouda, kai meroV twn skeuwn tou oikou tou Qeou× kai eferen auta eiV ghn Sennaar, eiV ton oikon tou qeou autou× kai eishgage ta skeuh eiV to qhsaurofulakion tou qeou autou.

3

Kai eipen o basileuV proV ton Asfenaz ton arcieunoucon autou, na ferh ek twn uiwn Israhl kai ek tou spermatoV tou basilikou kai ek twn arcontwn

4

neaniskouV mh econtaV mhdena mwmon kai wraiouV thn oyin kai nohmonaV en pash sofia kai eidhmonaV pashV gnwsewV kai econtaV fronhsin kai dunamenouV na istantai en tw palatiw tou basilewV kai na didaskh autouV ta grammata kai thn glwssan twn Caldaiwn.

5

Kai dietaxen eiV autouV o basileuV kaqhmerinhn merida apo twn basilikwn edesmatwn kai apo tou oinou, ton opoion autoV epine× kai afou anatrafwsi tria eth, na istantai meta tauta enwpion tou basilewV.

6

Kai metaxu toutwn hsan, ek twn uiwn Iouda, Danihl, AnaniaV, Misahl kai AzariaV×

7

eiV touV opoiouV o arcieunoucoV epeqhken onomata× kai ton men Danihl wnomase Baltasasar× ton de Ananian Sedrac× ton de Misahl Misac× kai ton Azarian Abde-negw.

8

[] All' o Danihl ebalen en th kardia autou na mh mianqh apo twn edesmatwn tou basilewV oude apo tou oinou ton opoion ekeinoV epine× dia touto parekalese ton arcieunoucon na mh mianqh.

9

Kai ekamen o QeoV ton Danihl na eurh carin kai eleoV enwpion tou arcieunoucou.

10

Kai eipen o arcieunoucoV proV ton Danihl, Egw foboumai ton kurion mou ton basilea, ostiV dietaxe to faghton saV kai to poton saV, mhpote idh ta proswpa saV skuqrwpotera para twn neaniskwn twn sunomhlikwn saV, kai enocopoihshte thn kefalhn mou eiV ton basilea.

11

Kai eipen o Danihl proV ton Amelsar, ton opoion o arcieunoucoV katesthsen epi ton Danihl, ton Ananian, ton Misahl kai ton Azarian,

12

Dokimason, parakalw, touV doulouV sou deka hmeraV× kai aV doqwsin eiV hmaV ospria na trwgwmen kai udwr na pinwmen×

13

epeita aV qewrhqwsi ta proswpa hmwn enwpion sou kai to proswpon twn neaniskwn, oitineV trwgousin apo twn edesmatwn tou basilewV× kai opwV idhV, kame me touV doulouV sou.

14

Kai eishkousen autwn eiV touto to pragma kai edokimasen autouV deka hmeraV.

15

Kai meta to teloV twn deka hmerwn ta proswpa autwn efanhsan wraiotera kai pacutera eiV thn sarka para pantwn twn neaniskwn, oitineV etrwgon ta edesmata tou basilewV.

16

Kai afhrei o Amelsar to faghton autwn kai ton oinon ton opoion eprepe na pinwsi kai ediden eiV autouV ospria.

17

[] Kai eiV touV tessaraV toutouV neaniskouV edwken o QeoV gnwsin kai sunesin eiV pasan maqhsin kai sofian, kai katesthse ton Danihl nohmona eiV pasan orasin kai enupnion.

18

Kai en tw telei twn hmerwn, ote o basileuV eipe na eisaxwsin autouV, o arcieunoucoV eishxen autouV enwpion tou Naboucodonosor.

19

Kai elalhse met' autwn o basileuV× kai den eureqh metaxu pantwn autwn omoioV tou Danihl, tou Anania, tou Misahl kai tou Azaria, kai istanto enwpion tou basilewV.

20

Kai en pash upoqesei sofiaV kai nohsewV, peri thV opoiaV o basileuV hrwthsen autouV, eurhken autouV dekaplasiwV kalhterouV para pantaV touV magouV kai epaoidouV, osoi hsan en panti tw basileiw autou.

21

Kai diemenen o Danihl outwV ewV tou prwtou etouV Kurou tou basilewV.

Daniel 2

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: