Modern Greek Bible

Ezekiel 47

Ezekiel

Return to Index

Chapter 48

1

[] Tauta de einai ta onomata twn fulwn× apo tou boreiou akrou, kata thn odon thV Eqlwn, kaqwV upagei tiV eiV Aimaq, Asar-enan, to orion thV Damaskou proV borran, kata to meroV thV Aimaq× kai tauta einai to anatolikon autou pleuron kai to dutikon× tou Dan, en meridion.

2

Kai plhsion tou oriou tou Dan, apo tou anatolikou pleurou ewV tou dutikou pleurou, tou Ashr, en.

3

Kai plhsion tou oriou tou Ashr, apo tou anatolikou pleurou ewV tou dutikou pleurou, tou Nefqali, en.

4

Kai plhsion tou oriou tou Nefqali, apo tou anatolikou pleurou ewV tou dutikou pleurou, tou Manassh, en.

5

Kai plhsion tou oriou tou Manassh, apo tou anatolikou pleurou ewV tou dutikou pleurou, tou Efraim, en.

6

Kai plhsion tou oriou tou Efraim, apo tou anatolikou pleurou ewV tou dutikou pleurou, tou Roubhn, en.

7

Kai plhsion tou oriou tou Roubhn, apo tou anatolikou pleurou ewV tou dutikou pleurou, tou Iouda, en.

8

Kai plhsion tou oriou tou Iouda, apo tou anatolikou pleurou ewV tou dutikou pleurou, qelei eisqai to meridion, to opoion qelete afierwsei apo eikosipente ciliadwn kalamwn eiV platoV, kata de to mhkoV wV en twn allwn meridiwn, apo tou anatolikou pleurou ewV tou dutikou pleurou× kai to agiasthrion qelei eisqai en mesw autou.

9

H meriV, thn opoian qelete afierwsei eiV ton Kurion, qelei eisqai apo eikosipente ciliadwn kata mhkoV kai deka ciliadwn kata platoV.

10

Kai di' autouV, dia touV iereiV, qelei eisqai auth h agia meriV, proV borran eikosipente ciliadwn kata mhkoV kai proV dusmaV deka ciliadwn kata platoV kai proV anatolaV deka ciliadwn kata platoV kai proV noton eikosipente ciliadwn kata mhkoV× kai to agiasthrion tou Kuriou qelei eisqai en mesw autou.

11

Auth qelei eisqai dia touV iereiV touV kaqierwqentaV, ek twn uiwn Sadwk, touV fulaxantaV thn fulakhn mou, touV mh apoplanhqentaV eiV thn apoplanhsin twn uiwn Israhl, kaqwV apeplanhqhsan oi Leuitai.

12

Kai auth h afierwqeisa meriV thV ghV qelei eisqai eiV autouV agiwtath, plhsion tou oriou twn Leuitwn.

13

Kai plhsion tou oriou twn ierewn qelousin ecei oi Leuitai eikosipente ciliadaV kata mhkoV kai deka ciliadaV kata platoV× olon to mhkoV qelei eisqai eikosipente ciliadwn kai to platoV deka ciliadwn.

14

Kai den qelousi pwlhsei ex autou oude qelousin allaxei oude qelousin apallotriwsei ta prwtogennhmata thV ghV× dioti einai agion eiV ton Kurion.

15

Ai de pente ciliadeV ai perisseuousai eiV to platoV apenanti twn eikosipente ciliadwn qelousin eisqai topoV bebhloV dia thn polin, proV katoikhsin kai dia proasteia× kai h poliV qelei eisqai en mesw autou.

16

Kai tauta qelousin eisqai ta metra authV× to boreion pleuron tessareV ciliadeV kai pentakosiai kai to meshmbrinon pleuron tessareV ciliadeV kai pentakosiai kai kata to anatolikon pleuron tessareV ciliadeV kai pentakosiai kai to dutikon pleuron tessareV ciliadeV kai pentakosiai.

17

Kai ta proasteia thV polewV qelousin eisqai proV borran diakosiai penthkonta kai proV noton diakosiai penthkonta kai proV anatolaV diakosiai penthkonta kai proV dusmaV diakosiai penthkonta.

18

Kai to epiloipon kata mhkoV to sunecomenon meta thV agiaV meridoV, deka ciliadeV proV anatolaV kai deka ciliadeV proV dusmaV, kai qelei sunecesqai meta thV agiaV meridoV, kai ta gennhmata autou qelousin eisqai dia trofhn twn uphretountwn thn polin.

19

Kai oi uphretounteV thn polin qelousin uphretei authn ek paswn twn fulwn tou Israhl.

20

Apan to afierwma qelei eisqai eikosipente ciliadwn meta eikosipente ciliadwn× tetragwnon qelete afierwsei thn agian merida, meta thV idiokthsiaV thV polewV.

21

Kai to upoloipon qelei eisqai dia ton arconta, enteuqen kai enteuqen thV agiaV meridoV, kai thV idiokthsiaV thV polewV, apenanti twn eikosipente ciliadwn tou afierwmatoV kata to anatolikon orion, kai proV dusmaV apenanti twn eikosipente ciliadwn kata to dutikon orion, plhsion twn meridwn tou arcontoV. Outw qelei eisqai agia meriV× kai to agiasthrion tou oikou en mesw autou.

22

Kai ek thV idiokthsiaV twn Leuitwn kai ek thV idiokthsiaV thV polewV, aitineV einai en mesw tou anhkontoV eiV ton arconta, metaxu tou oriou tou Iouda kai tou oriou tou Beniamin, touto qelei eisqai tou arcontoV.

23

Peri de twn epiloipwn fulwn, apo tou anatolikou pleurou ewV tou dutikou pleurou, tou Beniamin, en meridion.

24

Kai plhsion tou oriou tou Beniamin, apo tou anatolikou pleurou ewV tou dutikou pleurou, tou Sumewn, en.

25

Kai plhsion tou oriou tou Sumewn, apo tou anatolikou pleurou ewV tou dutikou pleurou, tou Issacar, en.

26

Kai plhsion tou oriou tou Issacar, apo tou anatolikou pleurou ewV tou dutikou pleurou, tou Zaboulwn, en.

27

Kai plhsion tou oriou tou Zaboulwn, apo tou anatolikou pleurou ewV tou dutikou pleurou, tou Gad, en.

28

Kai plhsion tou oriou tou Gad kata to meshmbrinon pleuron proV noton, to orion qelei eisqai apo Qamar ewV twn udatwn thV Meriba KadhV, kata ton ceimarron ewV thV megalhV qalasshV.

29

Auth einai h gh, thn opoian qelete klhrwsei eiV taV fulaV tou Israhl dia klhronomian, kai autai einai ai merideV autwn, legei KurioV o QeoV.

30

Kai auth einai h ektasiV thV polewV h proV borran, tessareV ciliadeV kai pentakosia metra.

31

[] Kai ai pulai thV polewV qelousin eisqai kata ta onomata twn fulwn Israhl× treiV pulai proV borran× h pulh tou Roubhn mia, h pulh tou Iouda mia, pulh tou Leui mia.

32

Kai kata to anatolikon pleuron tessareV ciliadeV kai pentakosia metra× kai treiV pulai× kai h pulh tou Iwshf mia, h pulh tou Beniamin mia, h pulh tou Dan mia.

33

Kai kata to meshmbrinon pleuron tessareV ciliadeV kai pentakosia metra, kai treiV pulai× h pulh tou Sumewn mia, h pulh tou Issacar mia, h pulh tou Zaboulwn mia.

34

Kata to dutikon pleuron tessareV ciliadeV kai pentakosia× ai pulai autwn treiV× h pulh tou Gad mia, h pulh tou Ashr mia, h pulh tou Nefqali mia.

35

H perifereia hto dekaoktw ciliadwn metrwn. Kai to onoma thV polewV ap' ekeinhV thV hmeraV qelei eisqai, O KurioV ekei.

Daniel 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: