Modern Greek Bible

Ezekiel 46

Ezekiel

Return to Index

Chapter 47

1

[] Kai me epestreyen eiV thn quran tou oikou× kai idou, udata exercomena katwqen apo tou katwfliou tou oikou proV anatolaV× dioti to metwpon tou oikou hto proV anatolaV, kai ta udata katebainon katwqen apo tou dexiou plagiou tou oikou, kata to notion tou qusiasthriou.

2

Kai me exhgage dia thV odou thV pulhV thV proV borran kai me efere kuklw dia thV exwqen odou proV thn pulhn thn exwteran, dia thV odou thV blepoushV proV anatolaV× kai idou, ta udata erreon apo tou dexiou plagiou.

3

Kai o anqrwpoV, ostiV eice to metron en th ceiri autou, exelqwn proV anatolaV emetrhse ciliaV phcaV kai me diebibase dia twn udatwn× ta udata hsan ewV twn astragalwn.

4

Kai emetrhse ciliaV kai me diebibase dia twn udatwn× ta udata hsan ewV twn gonatwn. Palin emetrhse ciliaV kai me diebibase× ta udata hsan ewV thV osfuoV.

5

Epeita emetrhse ciliaV× kai hto potamoV, ton opoion den hdunamhn na diabw, dioti ta udata hsan uywmena, udata kolumbhmatoV, potamoV adiabatoV.

6

Kai eipe proV eme, EideV, uie anqrwpou; Tote me efere kai me epestreyen eiV to ceiloV tou potamou.

7

Kai ote epestreya, idou, kata to ceiloV tou potamou dendra polla sfodra, enteuqen kai enteuqen.

8

Kai eipe proV eme, ta udata tauta exercontai proV thn anatolikhn ghn kai katabainousin eiV thn pedinhn kai eisercontai eiV thn qalassan× kai otan ekcuqwsin eiV thn qalassan, ta udata authV qelousin iaqh.

9

Kai pan emyucon erpon, eiV osa merh hqelon epelqei outoi oi potamoi, qelei zh× kai qelei eisqai ekei plhqoV icquwn polu sfodra, epeidh ta udata tauta ercontai ekei× dioti qelousin iaqh× kai qelousi zh ta panta, opou o potamoV ercetai.

10

Kai oi alieiV qelousin istasqai ep' authn apo En-gaddi ewV En-eglaim× ekei qelousin exaplonei ta diktua× oi icqueV autwn qelousin eisqai kata ta eidh autwn wV oi icqueV thV megalhV qalasshV, polloi sfodra.

11

Oi elwdeiV omwV topoi authV kai oi baltwdeiV authV den qelousin iaqh× qelousin eisqai diwrismenoi dia alaV.

12

Plhsion de tou potamou epi tou ceilouV autou, enteuqen kai enteuqen, qelousin auxanesqai dendra pantoV eidouV dia trofhn, twn opoiwn ta fulla den qelousi marainesqai kai o karpoV autwn den qelei ekleiyei× neoV karpoV qelei gennasqai kaq' ekaston mhna, dioti ta udata autou exercontai apo tou agiasthriou× kai o karpoV autwn qelei eisqai dia trofhn kai to fullon autwn dia iatreian.

13

[] Outw legei KurioV o QeoV× tauta qelousin eisqai ta oria, dia twn opoiwn qelete klhronomhsei thn ghn kata taV dwdeka fulaV tou Israhl× o Iwshf qelei ecei duo meridaV.

14

SeiV de qelete klhronomhsei authn, ekastoV kaqwV o adelfoV autou× peri thV opoiaV uywsa thn ceira mou oti qelw dwsei authn eiV touV pateraV saV× kai h gh auth qelei klhrwqh eiV esaV eiV klhronomian.

15

Kai touto qelei eisqai to orion thV ghV proV to boreion plagion, apo thV qalasshV thV megalhV, kata thn odon thV Eqlwn, kaqwV upagei tiV eiV Sedad,

16

Aimaq, Bhrwqa, Sibraim, htiV einai anameson tou oriou thV Damaskou kai tou oriou thV Aimaq, Asar-atticwn, h plhsion twn oriwn thV Auran.

17

Kai to orion apo thV qalasshV qelei eisqai Asar-enan, to orion thV Damaskou, kai to boreion to kata borran, kai to orion thV Aimaq. Kai touto einai to boreion pleuron.

18

To de anatolikon pleuron qelete metrhsei apo Auran kai apo Damaskou kai apo Galaad kai apo thV ghV tou Israhl kata ton Iordanhn, apo tou oriou tou proV thn qalassan thn anatolikhn. Kai touto einai to anatolikon pleuron.

19

To de meshmbrinon pleuron proV noton, apo Qamar ewV twn udatwn thV Meriba KadhV, kata thn ektasin tou ceimarrou ewV thV megalhV qalasshV. Kai touto einai to notion pleuron proV meshmbrian.

20

To de dutikon pleuron qelei eisqai h megalh qalassa apo tou oriou, ewsou elqh tiV katenanti thV Aimaq. Touto einai to dutikon pleuron.

21

Outw qelete diairesei thn ghn tauthn metaxu saV kata taV fulaV tou Israhl.

22

Kai qelete klhrwsei authn eiV eautouV dia klhronomian, meta twn xenwn twn paroikountwn metaxu saV, osoi gennhswsin uiouV en mesw saV× kai qelousin eisqai eiV esaV wV autocqoneV metaxu twn uiwn Israhl× qelousin ecei meq' umwn klhronomian metaxu twn fulwn Israhl.

23

Kai eiV hn tina fulhn paroikh o xenoV, ekei qelete dwsei eiV auton thn klhronomian autou, legei KurioV o QeoV.

Ezekiel 48

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: