Modern Greek Bible

Ezekiel 45

Ezekiel

Return to Index

Chapter 46

1

[] Outw legei KurioV o QeoV× H pulh eswteraV aulhV, h blepousa proV anatolaV, qelei eisqai kekleismenh taV ex ergasimouV hmeraV. thn de hmeran tou sabbatou qelei anoigesqai kai thn hmeran thV neomhniaV qelei anoigesqai.

2

Kai o arcwn qelei eiselqei dia thV odou thV stoaV thV pulhV thV exwqen kai qelei istasqai plhsion tou parastatou thV pulhV, kai oi iereiV qelousin etoimazei to olokautwma autou kai taV eirhnikaV prosforaV autou, kai autoV qelei proskunhsei epi to katwflion thV pulhV× tote qelei exelqei× h pulh omwV den qelei kleisqh ewV esperaV.

3

O laoV thV ghV qelei proskunei wsautwV eiV thn eisodon thV pulhV tauthV enwpion tou Kuriou en toiV sabbasi kai en taiV neomhniaiV.

4

To de olokautwma, to opoion o arcwn qelei prosferei eiV ton Kurion thn hmeran tou sabbatou, qelei eisqai ex arnia amwma, kai krioV amwmoV.

5

Kai h ex alfitwn prosfora qelei eisqai en efa di' ena krion× h de ex alfitwn prosfora dia ta arnia, oson proaireitai na dwsh× kai en in elaiou di' en efa.

6

Kai thn hmeran thV neomhniaV qelei eisqai moscoV booV amwmoV kai ex arnia kai krioV× amwma qelousin eisqai.

7

Kai qelei etoimazei prosforan ex alfitwn, en efa dia ton moscon kai en efa dia ton krion× dia de ta arnia, oson einai ikanh h ceir autou× kai en in elaiou di' en efa.

8

Kai otan o arcwn eiserchtai, qelei eisercesqai dia thV odou thV stoaV thV pulhV tauthV kai qelei exercesqai dia thV odou thV authV.

9

Otan omwV o laoV thV ghV erchtai enwpion tou Kuriou en taiV epishmoiV eortaiV, o eisercomenoV dia thV odou thV boreiou pulhV dia na proskunhsh qelei exercesqai dia thV odou thV notiou pulhV× kai o eisercomenoV dia thV odou thV notiou pulhV qelei exercesqai dia thV odou thV boreiou pulhV× den qelei epistrefei dia thV odou thV pulhV, di' hV eishlqen, alla qelei exercesqai dia thV apenanti.

10

Kai o arcwn en tw mesw autwn eisercomenwn qelei eisercesqai, kai exercomenwn qelei exercesqai.

11

Kai en taiV eortaiV kai en taiV panhguresin h ex alfitwn prosfora qelei eisqai en efa dia ton moscon kai en efa dia ton krion, dia de ta arnia, oson proaireitai na dwsh× kai en in elaiou di' en efa.

12

Otan de o arcwn etoimazh autoproaireton olokautwma h prosforaV eirhnikaV autoproairetouV eiV ton Kurion, tote qelousin anoigei eiV auton thn pulhn thn blepousan kata anatolaV, kai qelei etoimazei to olokautwma autou kai taV eirhnikaV prosforaV autou, kaqwV kamnei en th hmera tou sabbatou× tote qelei exercesqai, kai meta thn exeleusin autou qelousi kleiei thn pulhn.

13

QeleiV de etoimazei kaq' hmeran olokautwma eiV ton Kurion ex arniou eniausiou amwmou× kaq' ekasthn prwian qeleiV etoimazei auto.

14

Kai qeleiV etoimazei di' auto prosforan ex alfitwn kaq' ekasthn prwian, to ekton tou efa kai elaion to triton tou in, dia na anamignuhV auto meta thV semidalewV× prosforan ex alfitwn eiV ton Kurion dia pantoV kata prostagma aiwnion.

15

Kai qelousin etoimazei to arnion kai thn ex alfitwn prosforan kai to elaion kaq' ekasthn prwian, olokautwma pantoteinon.

16

[] Outw legei KurioV o QeoV× Ean o arcwn dwsh dwron eiV tina ek twn uiwn autou, touto qelei eisqai klhronomia autou× twn uiwn autou einai× idiokthsia autwn qelei eisqai en klhronomia.

17

All' ean dwsh dwron ek thV klhronomiaV autou eiV tina ek twn doulwn autou tote qelei eisqai autou ewV tou etouV thV afesewV× meta touto qelei epistrefei eiV ton arconta× dioti h klhronomia autou einai twn uiwn autou× autwn qelei eisqai.

18

O de arcwn den qelei lambanei ek thV klhronomiaV tou laou, ekballwn autouV dia katadunasteiaV ek thV idiokthsiaV autwn× ek thV idiokthsiaV autou qelei klhrodothsei touV uiouV autou, dia na mh diaskorpizhtai o laoV mou ekastoV ek thV idiokthsiaV autou.

19

[] Epeita me efere dia thV eisodou thV eiV ta plagia thV pulhV proV touV agiouV qalamouV twn ierewn touV blepontaV proV borran× kai idou, ekei topoV eiV to endoteron proV dusmaV.

20

Kai eipe proV eme, outoV einai o topoV, opou oi iereiV qelousi brazei thn peri anomiaV prosforan kai thn peri amartiaV prosforan, opou qelousi yhnei thn ex alfitwn prosforan, dia na mh ekferwsin auta eiV thn aulhn thn exwteran, dia na agiaswsi ton laon.

21

Kai me exhgagen eiV thn aulhn thn exwteran kai me perieferen eiV taV tessaraV gwniaV thV aulhV× kai idou, aulh en ekasth gwnia thV aulhV.

22

kata taV tessaraV gwniaV thV aulhV hsan aulai hnwmenai, tessarakonta phcwn to mhkoV kai triakonta to platoV× ai tessareV autai gwniai hsan tou autou metrou.

23

Kai hto seira oikodomwn kuklw autwn, kuklw twn tessarwn autwn× kai hsan mageireia kateskeuasmena upokatw twn seirwn kuklw.

24

Kai eipe proV eme, Tauta einai ta oikhmata twn mageirwn, opou oi uphretai tou oikou qelousi brazei taV qusiaV tou laou.

Ezekiel 47

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: