Modern Greek Bible

Ezekiel 44

Ezekiel

Return to Index

Chapter 45

1

[] Kai otan klhronhte thn ghn eiV klhronomian, qelete cwrisei merida eiV ton Kurion, merida agian ek thV ghV× to mhkoV qelei eisqai mhkoV eikosipente ciliadwn kalamwn kai to platoV deka ciliadwn× touto qelei eisqai agion kata panta ta oria autou kuklw.

2

Ek toutou qelousin eisqai dia to agiasthrion pentakosiai kata mhkoV me pentakosiaV kata platoV, tetragwnon kuklw, kai penthkonta phcai kuklw dia ta proasteia autou.

3

Kata touto loipon to metron qeleiV metrhsei mhkoV eikosipente ciliadwn kai platoV deka ciliadwn, kai en toutw qelei eisqai to agiasthrion, to agion twn agiwn.

4

Touto qelei eisqai ek thV ghV, agia meriV dia touV iereiV, touV leitourgountaV en tw agiasthriw, touV plhsiazontaV dia na leitourgwsin eiV ton Kurion× kai qelei eisqai eiV autouV topoV dia oikiaV kai topoV agioV dia to agiasthrion.

5

Kai eikosipente ciliadaV mhkouV kai deka ciliadaV platouV qelousin ecei oi Leuitai di' eautouV, oi uphretai tou oikou, dia idiokthsian meta eikosi qalamwn.

6

Kai qelete dwsei dia idiokthsian thV polewV pente ciliadaV platouV kai eikosipente ciliadaV mhkouV plhsion thV agiaV meridoV× touto qelei eisqai di' apanta ton oikon Israhl×

7

kai dia ton arconta qelei eisqai meriV enteuqen kai ekeiqen thV agiaV meridoV kai thV idiokthsiaV thV polewV, kata proswpon thV agiaV meridoV kai kata proswpon thV idiokthsiaV thV polewV, apo tou dutikou proV dusmaV kai apo tou anatolikou proV anatolaV× kai to mhkoV qelei eisqai plhsion miaV ekasthV twn meridwn, apo tou dutikou oriou proV to anatolikon orion.

8

EiV ghn qelei eisqai eiV auton h idiokthsia, en tw Israhl× kai oi arconteV mou den qelousi pleon katablibei ton laon mou× to upoloipon de thV ghV qelousi dwsei eiV ton oikon Israhl kata taV fulaV autwn.

9

[] Outw legei KurioV o QeoV× Arkei eiV esaV, arconteV tou Israhl× apomakrunate thn bian kai arpaghn kai kamnete krisin kai dikaiosunhn× shkwsate taV katadunasteiaV saV apo tou laou mou, legei KurioV o QeoV.

10

Dikaian plastigga qelete ecei kai dikaion efa kai dikaion baq.

11

To efa kai to baq qelousin eisqai tou autou metrou, wste to baq na perilambanh to dekaton tou comor kai to efa to dekaton tou comor× to metron autou qelei eisqai kata to comor.

12

Kai o sikloV qelei eisqai eikosi gera× eikosi sikloi, eikosipente sikloi, dekapente sikloi, qelei eisqai h mna saV.

13

[] H uyoumenh prosfora, thn opoian qelete prosferei, einai auth× To ekton tou efa enoV comor sitou× kai qelete didei to ekton tou efa enoV comor kriqhV.

14

Peri de tou diatagmatoV tou elaiou, enoV baq elaiou, qelete prosferei to dekaton tou baq dia en kor, to opoion einai en comor ek deka baq× dioti deka baq einai en comor.

15

Kai ek tou poimniou en probaton apo twn diakosiwn, apo twn paceiwn boskwn tou Israhl, dia prosforan ex alfitwn kai dia olokautwma kai dia eirhnikaV prosforaV, dia na kamnh exilewsin uper autwn, legei KurioV o QeoV.

16

PaV o laoV thV ghV qelei didei tauthn thn uyoumenhn prosforan eiV ton arconta en tw Israhl.

17

EiV de ton arconta anhkei na didh ta olokautwmata kai taV ex alfitwn prosforaV kai taV spondaV, en taiV eortaiV kai en taiV neomhniaiV kai en toiV sabbasi kata pasaV taV panhgureiV tou oikou Israhl× autoV qelei etoimazei thn peri amartiaV prosforan kai thn ex alfitwn prosforan kai to olokautwma kai taV eirhnikaV prosforaV, dia na kamnh exilewsin uper tou oikou Israhl.

18

Outw legei KurioV o QeoV× En tw prwtw mhni, th prwth tou mhnoV, qeleiV lambanei moscon booV amwmon kai qeleiV kaqarizei to agiasthrion×

19

kai o iereuV qelei lambanei apo tou aimatoV thV peri amartiaV prosforaV kai qelei qetei epi touV parastataV tou oikou kai epi taV tessaraV gwniaV thV ofruoV tou qusiasthriou kai epi touV parastataV thV pulhV thV eswteraV aulhV.

20

Kai outw qeleiV kamnei th ebdomh tou mhnoV uper pantoV amartanontoV ex agnoiaV kai uper tou aplou× outw qelete kamnei exilewsin uper tou oikou.

21

En tw prwtw mhni, th dekath tetarth hmera tou mhnoV, qelei eisqai eiV esaV to pasca, eorth epta hmerwn× azuma qelousi trwgei.

22

Kai kat' ekeinhn thn hmeran o arcwn qelei etoimazei uper eautou kai uper pantoV tou laou thV ghV moscon dia prosforan peri amartiaV.

23

Kai en taiV epta hmeraiV thV eorthV qelei kamnei olokautwmata eiV ton Kurion, epta moscouV kai epta kriouV amwmouV kaq' hmeran en taiV epta hmeraiV, kai tragon ex aigwn kaq' hmeran dia prosforan peri amartiaV.

24

Kai qelei etoimazei prosforan ex alfitwn enoV efa dia ton moscon kai enoV efa dia ton krion kai enoV i elaiou eiV to efa.

25

En tw ebdomw mhni, th dekath pempth hmera tou mhnoV, qelei kamnei en th eorth kata ta auta epta hmeraV, kata thn prosforan thn peri amartiaV, kata ta olokautwmata kai kata thn ex alfitwn prosforan kai kata to elaion.

Ezekiel 46

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: