Modern Greek Bible

Ezekiel 43

Ezekiel

Return to Index

Chapter 44

1

[] Kai me epestreye kata thn odon thV exwteraV pulhV tou agiasthriou thV blepoushV kata anatolaV× kai auth hto kekleismenh.

2

Kai eipe KurioV proV eme, H pulh auth qelei eisqai kekleismenh, den qelei anoicqh, kai anqrwpoV den qelei eiselqei di' authV× dioti KurioV o QeoV tou Israhl eishlqe di' authV, dia touto qelei eisqai kekleismenh.

3

Auth qelei eisqai dia ton arconta× o arcwn, outoV qelei kaqhsei en auth dia na fagh arton enwpion tou Kuriou× qelei eiselqei dia thV odou thV stoaV thV pulhV tauthV kai dia thV authV odou qelei exelqei.

4

[] Kai me efere kata thn odon thV boreiou pulhV katenanti tou oikou× kai eidon kai idou, o oikoV tou Kuriou hto plhrhV thV doxhV tou Kuriou× kai epeson epi proswpon mou.

5

Kai eipe KurioV proV eme, Uie anqrwpou, prosexon en th kardia sou kai ide me touV ofqalmouV sou kai akouson me ta wta sou panta osa egw lalw proV se peri paswn twn diataxewn tou oikou tou Kuriou kai peri pantwn twn nomwn autou× kai parathrhson kalwV thn eisodon tou oikou, meta paswn twn exodwn tou agiasthriou.

6

Kai qeleiV eipei proV touV apeiqeiV, proV ton oikon Israhl, Outw legei KurioV o QeoV× OikoV Israhl, arkesqhte eiV panta ta bdelugmata umwn,

7

oti eishxate allogeneiV, aperitmhtouV thn kardian kai aperitmhtouV thn sarka, dia na hnai en tw agiasthriw mou, na bebhlonwsin auto, ton oikon mou, otan prosferhte ton arton mou, to pacoV kai to aima, enw parabainousi thn diaqhkhn mou ex aitiaV pantwn twn bdelugmatwn saV.

8

Kai den efulaxate seiV thn fulakhn twn agiwn mou, alla katesthsate epi tou agiasthriou mou fulakaV thV fulakhV mou anti umwn.

9

Outw legei KurioV o QeoV× OudeiV allogenhV aperitmhtoV thn kardian kai aperitmhtoV thn sarka qelei eisercesqai eiV to agiasthrion mou, ek pantwn twn allogenwn twn metaxu twn uiwn Israhl×

10

[] all' oi Leuitai, oitineV apestathsan ap' emou ote o Israhl apeplanato, apoplanhqenteV ap' emou katopin twn eidwlwn autwn, kai qelousi bastasei thn anomian autwn.

11

Kai qelousin eisqai leitourgoi en tw agiasthriw mou, epistatounteV epi twn pulwn tou oikou kai fulattonteV ton oikon× autoi qelousi sfazei eiV ton laon ta olokautwmata kai taV qusiaV, kai autoi qelousin istasqai enwpion autwn dia na uphretwsin eiV autouV.

12

Dioti uphretoun eiV autouV emprosqen twn eidwlwn autwn kai hsan proskomma anomiaV eiV ton oikon Israhl× dia touto egw uywsa thn ceira mou enantion autwn, legei KurioV o QeoV, kai qelousi bastasei thn anomian autwn.

13

Kai den qelousi me plhsiazei dia na ierateuwsin eiV eme kai den qelousi plhsiazei eiV ouden apo twn agiwn mou, eiV ta agia twn agiwn× alla qelousi bastasei thn aiscunhn autwn kai ta bdelugmata autwn, ta opoia epraxan.

14

Kai qelw katasthsei autouV fulakaV thV fulakhV tou oikou dia pasan thn uphresian autou kai dia panta osa qelousi ginesqai en autw.

15

Oi de iereiV oi Leuitai, oi uioi Sadwk, oi fulaxanteV thn fulakhn tou agiasthriou mou, ote oi uioi Israhl apeplanwnto ap' emou, outoi qelousi me plhsiazei dia na leitourgwsin eiV eme, kai qelousin istasqai enwpion mou dia na prosferwsin eiV eme to pacoV kai to aima, legei KurioV o QeoV×

16

outoi qelousin eisercesqai eiV to agiasthrion mou kai outoi qelousi plhsiazei eiV thn trapezan mou, dia na leitourgwsin eiV eme kai qelousi fulattei thn fulakhn mou.

17

[] Kai otan eisercwntai eiV taV pulaV thV eswteraV aulhV, qelousin enduesqai lina imatia× kai den qelei eisqai mallion ep' autwn, enw leitourgousin eiV taV pulaV thV eswteraV aulhV kai endon.

18

Qelousin ecei tiaraV linaV epi taV kefalaV autwn kai qelousin ecei lina periskelh epi taV osfuaV autwn× den qelousi perizwnnusqai ouden proxenoun idrwta.

19

Kai otan exercwntai eiV thn aulhn thn exwteran, eiV thn aulhn thn exwteran proV ton laon, qelousin ekduesqai ta endumata autwn, me ta opoia eleitourgoun, kai qetei auta eiV touV agiouV qalamouV, kai qelousin enduesqai alla endumata× kai den qelousin agiazei ton laon me ta endumata autwn.

20

Kai den qelousi xurizei taV kefalaV autwn kai den qelousin afinei thn komhn autwn na auxanhtai× monon qelousi koureuei taV kefalaV autwn.

21

Kai oinon den qelei pinei oudeiV iereuV, otan eiserchtai eiV thn eswteran aulhn.

22

Kai chran kai apobeblhmenhn den qelousi lambanei eiV eautouV dia gunaika× alla qelousi lambanei parqenon ek tou spermatoV tou oikou Israhl h chran chreuousan ierewV.

23

Kai qelousi didaskei ton laon mou thn diaforan metaxu agiou kai bebhlou, kai qelousi kamnei autouV na diakrinwsi metaxu akaqartou kai kaqarou.

24

Kai en taiV amfisbhthsesin outoi qelousin istasqai dia na krinwsi× kata taV kriseiV mou qelousi krinei autaV kai qelousi fulattei ta nomima mou kai ta diatagmata mou en pasaiV taiV eortaiV mou× kai qelousin agiazei ta sabbata mou.

25

Kai den qelousin eisercesqai eiV nekron anqrwpou dia na mianqwsin× eimh dia patera h dia mhtera h dia uion h dia qugatera, di' adelfon h dia adelfhn mh upandreuqeisan, dia toutouV qelousi miainesqai.

26

Afou de o memiasmenoV kaqarisqh, qelousin ariqmei eiV auton epta hmeraV.

27

Kai thn hmeran, kaq' hn eisercetai eiV to agiasthrion, eiV thn aulhn thn eswteran, dia na leitourghsh en tw agiasthriw, qelei prosferei thn peri amartiaV prosforan autou, legei KurioV o QeoV.

28

Kai touto qelei eisqai eiV autouV dia klhronomian× egw eimai h klhronomia autwn× kai idiokthsian den qelete didei eiV autouV en tw Israhl× egw eimai h idiokthsia autwn.

29

Qelousi trwgei thn ex alfitwn prosforan kai thn peri amartiaV prosforan kai thn peri anomiaV prosforan× kai pan afierwma metaxu tou Israhl qelei eisqai autwn.

30

Kai ai aparcai pantwn twn prwtogennhmatwn kai pasa uyoumenh prosfora pantwn ek pantoV eidouV twn uyoumenwn prosforwn saV qelousin eisqai twn ierewn× kai thn aparchn thV zumhV saV qelete didei eiV ton ierea, dia na epanapauh eulogian eiV touV oikouV saV.

31

Oi iereiV den qelousi trwgei ouden qnhsimaion h qhrialwton, eite pthnon eite kthnoV.

Ezekiel 45

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: