Modern Greek Bible

Ezekiel 42

Ezekiel

Return to Index

Chapter 43

1

[] Kai me eferen eiV thn pulhn, thn pulhn thn blepousan kata anatolaV.

2

Kai idou, h doxa tou Qeou tou Israhl hrceto apo thV odou thV anatolhV× kai h fwnh autou wV fwnh udatwn pollwn× kai h gh elampen apo thV doxhV autou.

3

Kai h qea thn opoian eidon hto kata thn qean, kata thn qean thn opoian eidon, ote hlqon na calasw thn polin× kai ai qeai hsan kata thn qean, thn opoian eidon para ton potamon Cebar× kai epeson epi proswpon mou.

4

Kai h doxa tou Kuriou eishlqen eiV ton oikon dia thV odou thV pulhV thV blepoushV kata anatolaV.

5

Kai me eshkwse to pneuma kai me eferen eiV thn aulhn thn eswteran× kai idou, o oikoV hto plhrhV thV doxhV tou Kuriou.

6

Kai hkousa fwnhn lalountoV proV eme ek tou oikou× kai o anqrwpoV istato plhsion mou.

7

[] Kai eipe proV eme, Uie anqrwpou, ton topon tou qronou mou kai ton topon tou icnouV twn podwn mou, opou qelw katoikei en mesw twn uiwn Israhl eiV ton aiwna, kai to onoma mou to agion, den qelei pleon bebhlwsei o oikoV Israhl, oute autoi oute oi basileiV autwn, me taV porneiaV autwn oude me ta ptwmata twn basilewn autwn oude me touV uyhlouV autwn topouV.

8

QetonteV ta katwflia autwn plhsion twn katwfliwn mou kai touV parastataV autwn plhsion twn parastatwn mou, wste den hto para o toicoV metaxu emou kai autwn, ebebhloun outw to onoma mou to agion me ta bdelugmata autwn, ta opoia epratton× dia touto hnalwsa autouV en tw qumw mou.

9

Twra aV apomakrunwsin ap' emou taV porneiaV autwn kai ta ptwmata twn basilewn autwn, kai qelw katoikei en mesw autwn eiV ton aiwna.

10

Su, uie anqrwpou, deixon ton oikon touton eiV ton oikon Israhl, dia na entrapwsi dia taV anomiaV autwn× kai aV metrhswsi to scedion.

11

Kai ean entrapwsi dia panta osa epraxan, deixon eiV autouV thn morfhn tou oikou kai thn diataxin autou kai taV exodouV autou kai taV eisodouV autou kai pasan thn morfhn autou kai pasaV taV diataxeiV autou kai pasan thn morfhn autou kai panta ton nomon autou, kai diagrayon auton enwpion autwn, dia na fulaxwsin olhn thn morfhn autou kai pasaV taV diataxeiV autou kai na ektelwsin autaV.

12

OutoV einai o nomoV tou oikou× epi thV korufhV tou orouV, olon to orion autou kuklw kuklw qelei eisqai agiwtaton. Idou, outoV einai o nomoV tou oikou.

13

[] Kai tauta einai ta metra tou qusiasthriou eiV phcaV× h phch einai mia phch koinh kai palamh× to men koilwma autou qelei eisqai mia phch kai to platoV mia phch, to de geiswma autou eiV ta ceilh autou kuklw mia spiqamh× kai touto qelei eisqai to anwteron meroV tou qusiasthriou.

14

Apo de tou koilwmatoV tou proV thn ghn ewV thV katwteraV ofruoV qelei eisqai duo phcai kai to platoV mia phch× kai apo thV ofruoV thV mikroteraV ewV thV ofruoV thV megalhteraV, tessareV phcai, kai to platoV mia phch.

15

Kai to qusiasthrion qelei eisqai tessarwn phcwn to uyoV× apo de tou qusiasthriou kai epanw qelousin eisqai tessara kerata.

16

Kai to qusiasthrion qelei eisqai dwdeka phcwn to mhkoV kai dwdeka to platoV, tetragwnon eiV taV tessaraV pleuraV autou.

17

Kai h ofruV qelei eisqai dekatessarwn phcwn to mhkoV kai dekatessarwn to platoV eiV taV tessaraV pleuraV authV× kai to geiswma kuklw authV mish phch× kai to koilwma authV kuklw mia phch× kai ai baqmideV authV qelousi blepei proV anatolaV.

18

Kai eipe proV eme, Uie anqrwpou, outw legei KurioV o QeoV× Autai einai ai diataxeiV tou qusiasthriou kaq' hn hmeran kataskeuaswsin auto, dia na prosferwsin ep' autou olokautwma kai na rantizwsin ep' auto aima.

19

Kai qeleiV dwsei eiV touV iereiV touV LeuitaV, touV ontaV ek tou spermatoV Sadwk, touV plhsiazontaV me dia na leitourgwsin eiV eme, legei KurioV o QeoV, moscon booV dia prosforan peri amartiaV.

20

Kai qeleiV labei apo tou aimatoV autou kai balei epi ta tessara kerata autou kai epi taV tessaraV gwniaV thV ofruoV kai epi to geiswma kuklw× kai qeleiV kaqarisei auto kai kamei exilewsin peri autou.

21

Kai qeleiV labei ton moscon ton dia prosforan peri amartiaV, kai qelousi kausei auton en tw diwrismenw topw tou oikou exw tou agiasthriou.

22

Kai thn deuteran hmeran qeleiV prosferei tragon ex aigwn amwmon dia prosforan peri amartiaV× kai qelousi kaqarisei to qusiasthrion, wV ekaqarisan dia tou moscou.

23

Afou teleiwshV kaqarizwn auto, qeleiV prosferei moscon booV amwmon kai krion ek tou poimniou amwmon.

24

Kai qeleiV prosferei auta enwpion tou Kuriou, kai oi iereiV qelousi riyei olaV ep' auta kai qelousin olokautwsei auta olokautwma eiV ton Kurion.

25

Epta hmeraV qeleiV etoimazei kaq' ekasthn tragon dia prosforan peri amartiaV× kai qelousin etoimazei moscon booV kai krion ek tou poimniou, amwmouV.

26

Epta hmeraV qelousi kamnei exilewsin peri tou qusiasthriou kai kaqarizei auto× kai autoi qelousi kaqierwqh.

27

Kai afou sumplhrwqwsin ai hmerai, apo thV ogdohV hmeraV kai efexhV qelousi prosferei oi iereiV ta olokautwmata saV epi tou qusiasthriou kai taV eirhnikaV prosforaV saV× kai egw qelw saV decqh, legei KurioV o QeoV.

Ezekiel 44

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: