Modern Greek Bible

Ezekiel 41

Ezekiel

Return to Index

Chapter 42

1

[] Kai me exhgagen eiV thn aulhn thn exwteran kata thn odon thn proV borran× kai me eferen eiV ton qalamon ton apenanti tou kecwrismenou merouV kata ton kata proswpon thV oikodomhV, proV borran.

2

kata proswpon tou mhkouV, to opoion hto ekaton phcwn, hto h boreioV qura, to de platoV penthkonta phcwn.

3

Apenanti twn eikosi phcwn, aitineV hsan dia thn eswteran aulhn, kai apenanti tou liqostrwtou tou dia thn exwteran aulhn, hto stoa antikru stoaV triplh.

4

Kai kata proswpon twn qalamwn hto peripatoV deka phcwn to platoV, kai proV ta esw odoV miaV phchV× kai ai qurai autwn hsan proV borran.

5

Oi de anwtatoi qalamoi hsan stenwteroi, epeidh ai katw stoai kai ai mesaiai thV oikodomhV exeicon mallon para ekeinouV.

6

Dioti outoi hsan eiV tria patwmata, den eicon omwV stulouV wV touV stulouV twn aulwn× dia touto h oikodomh estenouto mallon para to katwtaton kai to mesaion apo thV ghV.

7

Kai o toicoV o exwqen apenanti twn qalamwn, proV thn exwteran aulhn kata proswpon twn qalamwn, eice mhkoV penthkonta phcwn.

8

Dioti to mhkoV twn qalamwn twn en th exwtera aulh hto penthkonta phcwn× kai idou, kata proswpon tou naou hsan ekaton phcai.

9

Katwqen de twn qalamwn toutwn hto h eisodoV kata anatolaV, kaqwV upagei tiV proV autouV apo thV aulhV thV exwteraV.

10

Oi qalamoi hsan eiV to pacoV tou toicou thV aulhV proV anatolaV, kata proswpon tou kecwrismenou merouV kai kata proswpon thV oikodomhV.

11

Kai h odoV h kata proswpon autwn hto kata thn qean twn qalamwn twn proV borran× eicon ison mhkoV me ekeinouV, ison platoV me ekeinouV× kai pasai ai exodoi autwn hsan kai kata taV diataxeiV ekeinwn kai kata taV quraV ekeinwn.

12

Kai kata taV quraV twn balamwn twn proV noton hto qura eiV thn archn thV odou, thV odou kat' euqeian apenanti tou toicou proV anatolaV, kaqwV embainei tiV proV auta.

13

Kai eipe proV eme, Oi boreioi qalamoi kai oi notioi qalamoi oi kata proswpon tou kecwrismenou merouV, outoi einai qalamoi agioi, opou oi iereiV oi plhsiazonteV eiV ton Kurion qelousi trwgei ta agiwtata× ekei qelousi qetei ta agiwtata kai thn prosforan thn ex alfitwn kai thn peri amartiaV prosforan kai thn peri anomiaV prosforan, dioti o topoV einai agioV.

14

Otan oi iereiV eisercwntai ekei, den qelousin exercesqai apo tou agiou topou eiV thn aulhn thn exwteran, all' ekei qelousin apoqetei ta endumata autwn, me ta opoia leitourgousi, dioti einai agia× kai qelousin enduesqai alla endumata, kai tote qelousi plhsiazei eiV o, ti einai tou laou.

15

[] Afou de eteleiwse ta metra tou eswqen oikou, me exhgage proV thn pulhn thn blepousan kata anatolaV kai emetrhsen auton kuklw kuklw.

16

Emetrhse thn anatolikhn pleuran me to kalaminon metron, pentakosiouV kalamouV, me to kalaminon metron kuklw.

17

Emetrhse thn boreion pleuran, pentakosiouV kalamouV, me to kalaminon metron kuklw.

18

Emetrhse thn notion pleuran, pentakosiouV kalamouV, me to kalaminon metron.

19

Estrafh epeita proV thn dutikhn pleuran kai emetrhse pentakosiouV kalamouV me to kalaminon metron.

20

Emetrhsen auton kata taV tessaraV pleuraV× eice toicon kuklw kuklw, pentakosiwn kalamwn to mhkoV kai pentakosiwn to platoV, dia na kamnh cwrisma metaxu tou agiou kai tou bebhlou topou.

Ezekiel 43

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: