Modern Greek Bible

Ezekiel 40

Ezekiel

Return to Index

Chapter 41

1

[] Epeita me eferen eiV ton naon kai emetrhse ta metwpa, ex phcaV to platoV enteuqen kai ex phcaV to platoV ekeiqen, to platoV thV skhnhV.

2

Kai to platoV thV eisodou hto deka phcwn× kai ta pleura thV quraV pente phcwn enteuqen kai pente phcwn ekeiqen× kai emetrhse to mhkoV autou, tessarakonta phcaV, kai to platoV eikosi phcaV.

3

Kai eishlqen eiV to eswteron kai emetrhse to metwpon thV quraV, duo phcaV, kai thn quran, ex phcaV, kai to platoV thV quraV, epta phcaV.

4

Epeita emetrhse to mhkoV toutou, eikosi phcaV, kai to platoV eikosi phcaV, emprosqen tou naou× kai eipe proV eme, touto einai to agion twn agiwn.

5

Kai emetrhse ton toicon tou oikou, ex phcaV× kai to platoV ekastou twn eiV ta plagia oikhmatwn, tessaraV phcaV, kuklw kuklw tou oikou kuklw.

6

Kai ta plagia oikhmata hsan ana tria, oikhma epi oikhmatoV, kai triakonta kata taxin× kai eisecwroun eiV ton toicon tou naou, ektismenon kuklw kuklw dia ta plagia oikhmata, dia na kratwntai sterea, cwriV na episthrizwntai omwV epi ton toicon tou oikou.

7

Kai o oikoV eplatuneto, kai hto klimax elikoeidhV anabainousa eiV ta plagia oikhmata× dioti h elikoeidhV klimax tou oikou anebaine proV ta anw kuklw kuklw tou oikou× oqen o oikoV egineto platuteroV proV ta anw, kai outwV huxanen apo tou katwtatou patwmatoV ewV tou anwtatou dia twn meswn.

8

Kai eidon to uyoV tou oikou kuklw kuklw× ta qemelia twn plagiwn oikhmatwn hsan eiV oloklhroV kalamoV ex phcwn diasthma.

9

To platoV tou toicou dia ta exwqen plagia oikhmata hto pente phcwn× kai to enapoleifqen kenon hto o topoV twn eswqen plagiwn oikhmatwn.

10

Kai metaxu twn qalamwn hto diasthma eikosi phcwn kuklw kuklw, peri ton oikon.

11

Kai ai qurai twn plagiwn oikhmatwn hsan proV to meroV to enapoleifqen mia qura proV borran kai mia qura proV noton× kai to platoV tou enapoleifqentoV merouV hto pente phcwn kuklw kuklw.

12

[] H de oikodomh h kata proswpon tou kecwrismenou merouV, proV to dutikon plagion, hto ebdomhkonta phcwn to platoV× kai o toicoV thV oikodomhV, pente phcwn to pacoV kuklw kuklw× to de mhkoV authV enenhkonta phcwn.

13

Kai emetrhse ton toicon, ex ekaton phcwn to mhkoV× kai to kecwrismenon meroV kai thn oikodomhn kai touV toicouV authV, ekaton phcwn to mhkoV×

14

kai to platoV tou proswpou tou oikou kai tou kecwrismenou merouV proV anatolaV, ekaton phcwn.

15

Kai emetrhse to mhkoV thV oikodomhV thV kata proswpon tou kecwrismenou merouV opisqen autou, kai taV stoaV autou enteuqen kai ekeiqen, ekaton phcwn, kai ton endoteron naon kai ta proqura thV aulhV×

16

touV parastataV thV quraV kai ta aorata paraqura kai taV stoaV kuklw kata ta tria autwn patwmata, kata proswpon thV quraV, estrwmena me xulon kuklw kuklw× kai to edafoV ewV twn paraqurwn kai ta paraqura hsan eskepasmena×

17

ewV epanwqen thV quraV kai ewV tou eswterou oikou kai exwqen kai di' olou tou toicou kuklw eswqen kai exwqen, kata ta metra.

18

Kai hto eirgasmenon me ceroubeim kai me foinikaV, wste foinix hto metaxu ceroub kai ceroub, kai ekaston ceroub eice duo proswpa×

19

kai proswpon anqrwpou proV ton foinika enteuqen kai proswpon leontoV proV ton foinika ekeiqen× outwV hto eirgasmenon di' olou tou oikou kuklw kuklw.

20

Apo tou edafouV ewV epanwqen thV quraV hsan eirgasmena ceroubeim kai foinikeV kai eiV ton toicon tou naou.

21

Oi parastatai tou naou hsan tetragwnoi kai to proswpon tou agiasthriou, h qea tou enoV wV h qea tou allou.

22

To xulinon qusiasthrion hto triwn phcwn to uyoV, to de mhkoV autou duo phcwn× kai ta kerata autou kai to mhkoV autou kai oi toicoi autou hsan ek xulou× kai eipe proV eme, Auth einai h trapeza h enwpion tou Kuriou.

23

Kai o naoV kai to agiasthrion eicon duo qurwmata.

24

Kai ta qurwmata eicon duo fulla ekaston, duo strefomena fulla× duo eiV to en qurwma kai duo fulla eiV to allo.

25

Kai hsan eirgasmena ep' autwn, epi twn qurwmatwn tou naou, ceroubeim kai foinikeV, kaqwV hsan eirgamena epi twn toicwn× kai hsan dokoi xulinai epi to proswpon thV stoaV exwqen.

26

Kai hsan paraqura adiorata kai foinikeV enteuqen kai ekeiqen eiV ta plagia thV stoaV kai epi ta plagia oikhmata tou oikou kai dokoi xulinai.

Ezekiel 42

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: