Modern Greek Bible

Ezekiel 39

Ezekiel

Return to Index

Chapter 40

1

[] En tw eikostw pemptw etei thV aicmalwsiaV hmwn, en th arch tou etouV, th dekath tou mhnoV, tw dekatw tetartw etei meta thn alwsin thV polewV, en th auth hmera ceir Kuriou estaqh ep' eme kai me eferen ekei.

2

Di' oramatwn tou Qeou me eferen eiV ghn Israhl kai me eqesen epi orouV uyhlotatou, ef' ou hto proV meshmbrian wV oikodomh polewV.

3

Kai me eferen ekei kai idou, anqrwpoV tou opoiou h qea hto wV qea calkou, kai eicen en th ceiri autou nhma linoun kai metron kalaminon, kai autoV istato en th pulh.

4

Kai o anqrwpoV eipe proV eme, Uie anqrwpou, ide me touV ofqalmouV sou kai akouson me ta wta sou kai qeson thn kardian sou epi panta osa egw soi deixw× dioti, dia na soi deixw tauta, eishcqhV entauqa× apaggeilon panta osa blepeiV proV ton oikon Israhl.

5

[] Kai idou, periboloV exwqen tou oikou kuklw, kai en th ceiri tou anqrwpou metron kalaminon ex phcwn kai miaV palamhV× kai emetrhse to platoV tou oikodomhmatoV, ena kalamon, kai to uyoV, ena kalamon.

6

Tote hlqe proV thn pulhn thn blepousan kata anatolaV, kai anebh taV baqmidaV authV kai emetrhse to katwflion thV pulhV, platoV enoV kalamou, kai to anwflion, platoV enoV kalamou.

7

Kai ekaston oikhma hto makron ena kalamon kai platu ena kalamon× kai metaxu twn oikhmatwn hsan pente phcai× kai to katwflion thV pulhV plhsion thV stoaV thV proV thn pulhn thn eswqen hto enoV kalamou.

8

Tote emetrhse thn stoan thV pulhV thV eswqen kai hto enoV kalamou.

9

Epeita emetrhse thn stoan thV pulhV, oktw phcaV, kai ta metwpa authV, duo phcaV× h stoa de thV pulhV hto eswqen.

10

Kai ta oikhmata thV pulhV proV anatolaV hsan tria enteuqen kai tria ekeiqen× kai ta tria enoV metrou, kai ta metwpa eicon en metron, enteuqen kai ekeiqen.

11

Kai emetrhse to platoV thV eisodou thV pulhV, deka phcaV, kai to mhkoV thV pulhV, dekatreiV phcaV.

12

Hto de emprosqen twn oikhmatwn diasthma mia phch enteuqen kai diasthma mia phch ekeiqen× kai ta oikhmata hsan ex phcwn enteuqen kai ex phcwn ekeiqen.

13

Epeita emetrhse thn pulhn apo thV steghV tou enoV oikhmatoV mecri thV steghV tou allou× to platoV hto eikosipente phcwn kai qura apenanti quraV.

14

Kai ekame ta metwpa exhkonta phcwn mecri tou metwpou thV aulhV kuklw kuklw tou pulwnoV.

15

Kai apo tou proswpou thV pulhV thV eisodou ewV tou proswpou thV stoaV thV eswteraV pulhV hsan penthkonta phcai.

16

Kai hsan paraqura adiorata eiV ta oikhmata kai eiV ta metwpa autwn eswqen thV pulhV kuklw kuklw, kai wsautwV eiV taV stoaV× hsan paraqura kai eswqen kuklw kuklw, ef' ekastou de metwpou foinikeV.

17

Kai me eferen eiV thn exwteran aulhn kai idou, qalamoi kai liqostrwton kateskeuasmenon en th aulh kuklw kuklw× triakonta qalamoi epi tou liqostrwtou.

18

Kai to liqostrwton to epi ta plagia twn pulwn, kata to mhkoV twn pulwn, hto to katwteron liqostrwton.

19

Kai emetrhse to platoV apo tou proswpou thV katwteraV pulhV mecri tou proswpou thV eswteraV aulhV exwqen, ekaton phcaV proV anatolaV kai proV borran.

20

Kai thn pulhn thV exwteraV aulhV thn blepousan proV borran emetrhse, to mhkoV authV kai to platoV authV.

21

Kai ta oikhmata authV hsan tria enteuqen kai tria ekeiqen, kai ta metwpa authV kai ta toxa authV hsan kata to metron thV prwthV pulhV, to mhkoV authV penthkonta phcwn kai to platoV authV eikosipente phcwn.

22

Kai ta paraqura autwn kai ta toxa autwn kai oi foinikeV autwn hsan kata to metron thV pulhV thV blepoushV proV anatolaV× kai anebainon proV authn di' epta baqmidwn× kai ta toxa authV hsan emprosqen autwn.

23

Kai h pulh thV eswteraV aulhV hto apenanti thV pulhV thV proV borran kai proV anatolaV× kai emetrhsen apo pulhV eiV pulhn, ekaton phcaV.

24

Kai me efere proV noton, kai idou, pulh blepousa proV noton× kai emetrhse ta metwpa authV kai ta toxa authV, kata ta auta metra.

25

Kai hsan paraqura eiV authn kai eiV ta toxa authV kuklw kuklw, wV ta paraqura ekeina× to mhkoV penthkonta phcwn kai to platoV eikosipente phcwn.

26

Kai h anabasiV authV hto epta baqmideV kai ta toxa authV hsan emprosqen autwn× kai eice foinikaV, ena enteuqen kai ena ekeiqen, epi twn metwpwn authV.

27

[] Kai hto pulh eiV thn eswteran aulhn proV noton× kai emetrhsen apo pulhV eiV pulhn, proV noton, ekaton phcaV.

28

Kai me eferen eiV thn eswteran aulhn dia thV notiou pulhV× kai emetrhse thn notion pulhn kata ta auta metra.

29

Kai ta oikhmata authV kai ta metwpa authV kai ta toxa authV kata ta auta metra× kai hsan paraqura eiV authn kai eiV ta toxa authV kuklw kuklw× penthkonta phcwn to mhkoV kai eikosipente phcwn to platoV.

30

Kai ta toxa kuklw kuklw hsan eikosipente phcwn to mhkoV kai pente phcwn to platoV.

31

Kai ta toxa authV hsan proV thn exwteran aulhn, kai foinikeV epi twn metwpwn authV, kai oktw baqmideV h anabasiV authV.

32

Kai me eferen eiV thn eswteran pulhn proV anatolaV, kai emetrhse thn pulhn kata ta auta metra.

33

Kai ta oikhmata authV kai ta metwpa authV kai ta toxa authV hsan kata ta auta metra× kai hsan paraqura eiV authn kai eiV ta toxa authV kuklw kuklw, penthkonta phcwn to mhkoV kai eikosipente phcwn to platoV.

34

Kai ta toxa authV hsan proV thn exwteran aulhn, kai foinikeV epi twn metwpwn authV, enteuqen kai ekeiqen, kai oktw baqmideV h anabasiV authV.

35

Kai me eferen eiV thn boreion pulhn kai emetrhsen authn kata ta auta metra×

36

ta oikhmata authV, ta metwpa authV kai ta toxa authV kai ta paraqura authV kuklw kuklw× to mhkoV penthkonta phcwn kai to platoV eikosipente phcwn.

37

Kai ta metwpa authV hsan proV thn exwteran aulhn, kai foinikeV epi twn metwpwn authV, enteuqen kai ekeiqen, kai oktw baqmideV h anabasiV authV.

38

Kai oi qalamoi kai ai eisodoi authV hsan plhsion twn metwpwn twn pulwn, opou eplunon to olokautwma.

39

[] Kai en th stoa thV pulhV hsan duo trapezai enteuqen kai duo trapezai ekeiqen, dia na sfazwsin ep' autwn to olokautwma kai thn peri amartiaV prosforan kai thn peri anomiaV prosforan.

40

Kai eiV to exw plagion, kaqwV anebaine tiV proV thn eisodon thV boreiou pulhV, hsan duo trapezai, kai eiV to allo plagion, to proV thn stoan thV pulhV, duo trapezai.

41

TessareV trapezai hsan enteuqen kai tessareV trapezai ekeiqen para ta plagia thV pulhV× oktw trapezai, ef' wn esfazon ta qumata.

42

Kai ai tessareV trapezai tou olokautwmatoV hsan ek liqou pelekhtou, miaV phchV kai hmiseoV to mhkoV kai miaV phchV kai hmiseoV to platoV kai miaV phchV to uyoV× kai ep' autwn eqeton ta ergaleia, di' wn esfazon to olokautwma kai thn qusian.

43

Kai eswqen hsan agkistra, miaV palamhV to platoV, proshlwmena kuklw kuklw× epi de twn trapezwn eqeton to kreaV twn prosforwn.

44

Kai exwqen thV pulhV thV eswteraV hsan oi qalamoi twn mousikwn, en th eswtera aulh th epi ta plagia thV boreiou pulhV× kai ta proswpa autwn hsan proV noton, en epi to plagion thV anatolikhV pulhV blepon proV borran.

45

Kai eipe proV eme, O qalamoV outoV o blepwn proV noton einai dia touV iereiV touV fulattontaV thn fulakhn tou oikou,

46

o de qalamoV o blepwn proV borran einai dia touV iereiV touV fulattontaV thn fulakhn tou qusiasthriou× outoi einai oi uioi Sadwk, metaxu twn uiwn Leui, oitineV prosercontai eiV ton Kurion, dia na leitourgwsin eiV auton.

47

Kai emetrhse thn aulhn, mhkoV ekaton phcwn kai platoV ekaton phcwn, eiV tetragwnon× kai to qusiasthrion hto emprosqen tou oikou.

48

Kai me eferen eiV thn stoan tou oikou kai emetrhsen ekaston metwpon thV stoaV, pente phcwn enteuqen kai pente phcwn ekeiqen× kai to platoV thV pulhV triwn phcwn enteuqen kai triwn phcwn ekeiqen.

49

to mhkoV thV stoaV hto eikosi phcwn kai to platoV endeka phcwn× kai me efere dia twn baqmidwn, di' wn anebainon eiV authn× kai hsan stuloi para ta metwpa, eiV enteuqen kai eiV ekeiqen.

Ezekiel 41

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: