Modern Greek Bible

Ezekiel 38

Ezekiel

Return to Index

Chapter 39

1

[] Kai su, uie anqrwpou, profhteuson kata tou Gwg kai eipe, Outw legei KurioV o QeoV× Idou, egw eimai enantion sou, Gwg, hgemwn thV RwV, Mesec kai Qoubal×

2

kai qelw se peristreyei kai se periplanhsei, kai qelw se anabibasei ek twn escatwn tou borra kai ferei epi ta orh tou Israhl×

3

kai qelw ektinaxei to toxon sou apo thV aristeraV sou ceiroV kai kamei ta belh sou na ekpeswsin apo thV dexiaV sou ceiroV.

4

QeleiV pesei epi twn orewn tou Israhl, su kai panta ta tagmata sou kai oi laoi oi meta sou× qelw se dwsei eiV ta pterwta ornea pantoV eidouV kai eiV ta qhria tou agrou, eiV katabrwma×

5

qeleiV pesei epi tou proswpou tou agrou× dioti egw elalhsa, legei KurioV o QeoV. Kai qelw aposteilei pur epi ton Magwg kai metaxu twn katoikountwn en asfaleia, taV nhsouV× kai qelousi gnwrisei oti egw eimai o KurioV.

6

Kai qelw kamei to onoma mou to agion gnwston en mesw tou laou mou Israhl.

7

Kai den qelw afhsei na bebhlwswsi pleon to onoma mou to agion× kai qelousi gnwrisei ta eqnh, oti egw eimai o KurioV, o AgioV en Israhl×

8

[] Idou, hlqe kai egeine, legei KurioV o QeoV× auth einai h hmera, peri thV opoiaV elalhsa.

9

Kai oi katoikounteV taV poleiV tou Israhl qelousin exelqei kai qelousi balei eiV to pur kai kausei ta opla kai taV aspidaV kai touV qureouV, ta toxa kai ta belh kai ta akontia kai taV logcaV× kai qelousi kaiei me auta pur epta eth×

10

kai den qelousi labei xula ek tou agrou oude qelousi koyei ek twn drumwn, dioti qelousi kaiei pur ek twn oplwn× kai qelousi lehlathsei touV lehlathsantaV autouV kai lafuragwghsei touV lafuragwghsantaV autouV, legei KurioV o QeoV.

11

Kai en ekeinh th hmera qelw dwsei eiV ton Gwg topon tafhV ekei en Israhl, thn faragga twn diabatwn, proV anatolaV thV qalasshV× kai auth qelei kleiei thn odon twn diabainontwn× kai ekei qelousi cwsei ton Gwg kai apan to plhqoV autou× kai qelousin onomasei authn, H faragx tou Amwn-gwg.

12

Kai o oikoV Israhl qelei conei autouV epta mhnaV, dia na kaqariswsi thn ghn.

13

Kai apaV o laoV thV ghV qelei conei autouV× kai qelei eisqai eiV autouV onomasth h hmera kaq' hn edoxasqhn, legei KurioV o QeoV.

14

Kai qelousi diacwrisei andraV, oitineV periercomenoi akatapaustwV thn ghn qelousi qaptei me thn bohqeian twn diabatwn touV meinantaV epi tou proswpou thV ghV, dia na kaqariswsin authn× meta to teloV twn epta mhnwn qelousi kamei akribh anazhthsin.

15

Kai ek twn diabatwn twn diabainontwn thn ghn, otan tiV idh ostoun anqrwpou, tote qelei sthnei shmeion plhsion autou, ewsou oi entafiastai qaywsin auto en th faraggi tou Amwn-gwg.

16

Kai thV polewV de to onoma qelei eisqai Amwna. Outw qelousi kaqarisei thn ghn.

17

Kai su, uie anqrwpou, outw legei KurioV o QeoV× Eipe proV ta ornea pantoV eidouV kai proV panta ta qhria tou agrou, sunacqhte kai elqete× sunaqroisqhte pantacoqen eiV thn qusian mou, thn opoian egw equsiasa dia saV, qusian megalhn epi twn orewn tou Israhl, dia na faghte sarka kai na pihte aima.

18

Qelete fagei thn sarka twn iscurwn kai piei to aima twn arcontwn thV ghV, twn kriwn, twn arniwn kai twn tragwn kai twn moscwn, pantwn siteutwn thV Basan×

19

kai qelete fagei pacoV eiV cortasmon kai piei aima eiV meqhn ek thV qusiaV mou thn opoian equsiasa dia saV×

20

kai qelete cortasqh epi thV trapezhV mou, apo ippwn kai anabatwn, apo iscurwn kai apo pantoV androV polemistou, legei KurioV o QeoV.

21

Kai qelw qesei thn doxan mou metaxu twn eqnwn, kai panta ta eqnh qelousin idei thn krisin mou thn opoian exetelesa kai thn ceira mou, thn opoian epebalon ep' auta.

22

Kai qelei gnwrisei o oikoV Israhl oti egw eimai KurioV o QeoV autwn, apo thV hmeraV tauthV kai eiV to exhV.

23

[] Kai ta eqnh qelousi gnwrisei oti o oikoV Israhl hcmalwtisqh dia thn anomian autwn× epeidh estaqhsan parabatai proV eme, dia touto ekruya to proswpon mou ap' autwn kai paredwka autouV eiV thn ceira twn ecqrwn autwn× kai epeson panteV en macaira.

24

Kata taV akaqarsiaV autwn kai kata taV parabaseiV autwn epraxa eiV autouV, kai ekruya ap' autwn to proswpon mou.

25

Dia touto outw legei KurioV o QeoV× Twra qelw epistreyei thn aicmalwsian tou Iakwb kai elehsei apanta ton oikon Israhl, kai qelw eisqai zhlotupoV dia to onoma mou to agion,

26

kai qelousi bastasei thn aiscunhn autwn kai pasaV taV parabaseiV autwn, dia twn opoiwn egeinan parabatai proV eme, ote katwkoun asfalwV en th gh autwn kai den uphrcen o ekfobwn.

27

Otan epanaferw autouV ek twn lawn kai sunaxw autouV ek twn topwn twn ecqrwn autwn kai agiasqw en autoiV enwpion eqnwn pollwn,

28

tote qelousi gnwrisei oti egw eimai KurioV o QeoV autwn, otan, afou kamw autouV na ferqwsin eiV aicmalwsian metaxu twn eqnwn, sunaxw autouV eiV thn ghn autwn kai den afhsw ex autwn pleon ekei upoloipon×

29

kai den qelw kruyei pleon to proswpon mou ap' autwn, dioti execea to pneuma mou epi ton oikon Israhl, legei KurioV o QeoV.

Ezekiel 40

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: