Modern Greek Bible

Ezekiel 36

Ezekiel

Return to Index

Chapter 37

1

[] Ceir Kuriou estaqh ep' eme× kai me exhgagen o KurioV dia pneumatoV kai me eqesen en mesw pediadoV kai auth hto plhrhV ostewn.

2

Kai me ekame na dielqw plhsion autwn kuklw× kai idou, hsan polla sfodra epi to proswpon thV pediadoV× kai idou, hsan kataxhra.

3

Kai eipe proV eme, Uie anqrwpou, dunantai ta osta tauta na anazhswsi; Kai eipa, Kurie Qee, su exeureiV.

4

Kai eipe proV eme, Profhteuson epi ta osta tauta kai eipe proV auta, Ta osta ta xhra, akousate ton logon tou Kuriou×

5

Outw legei KurioV o QeoV proV ta osta tauta× Idou, egw qelw embalei eiV esaV pneuma kai qelete anazhsei×

6

kai qelw balei ef' umaV neura kai anagagei sarka ef' umaV kai periskepasei umaV me derma, kai qelw embalei eiV esaV pneuma kai qelete anazhsei kai qelete gnwrisei oti egw eimai o KurioV.

7

Kai proefhteusa, wV prosetacqhn× kai kaqwV proefhteusa, egeinen hcoV, kai idou, seismoV, kai ta osta sunhlqon omou, ostoun meta tou ostou autou.

8

Kai eidon kai idou, neura kai sarkeV anefuhsan ep' auta kai derma perieskepasen auta epanw× pneuma omwV den hto en autoiV.

9

Kai eipe proV eme, profhteuson epi to pneuma, profhteuson, uie anqrwpou, kai eipe proV to pneuma, Outw legei KurioV o QeoV× Elqe, pneuma, ek twn tessarwn anemwn kai emfushson epi touV pefoneumenouV toutouV kai aV anazhswsi.

10

Kai proefhteusa, wV prosetacqhn× kai to pneuma eishlqen eiV autouV kai anezhsan kai estaqhsan epi touV podaV autwn, strateuma mega sfodra.

11

Kai eipe proV eme, Uie anqrwpou, ta osta tauta einai paV o oikoV Israhl× idou, outoi legousi, ta osta hmwn exhranqhsan kai h elpiV hmwn ecaqh× hmeiV hfanisqhmen.

12

Dia touto profhteuson kai eipe proV autouV, Outw legei KurioV o QeoV× Idou, lae mou, egw anoigw touV tafouV saV kai qelw saV anabibasei ek twn tafwn saV, qelw saV ferei eiV thn ghn tou Israhl.

13

Kai qelete gnwrisei oti egw eimai o KurioV, otan, lae mou, anoixw touV tafouV saV kai saV anabibasw ek twn tafwn saV.

14

Kai qelw dwsei to pneuma mou eiV esaV kai qelete anazhsei kai qelw saV qesei en th gh umwn, kai qelete gnwrisei oti egw o KurioV elalhsa kai exetelesa, legei KurioV.

15

[] Kai egeine logoV Kuriou proV eme, legwn,

16

Kai su, uie anqrwpou, labe eiV seauton rabdon mian kai grayon ep' authn peri tou Iouda kai peri twn uiwn Israhl twn sunakolouqwn autou× labe kai allhn rabdon kai grayon ep' authn peri tou Iwshf, thV rabdon tou Efraim, kai pantoV tou oikou Israhl twn sunakolouqwn autou.

17

Kai sunayon autaV eiV seauton mian proV mian eiV rabdon mian kai qelousi geinei mia en th ceiri sou.

18

Kai otan oi uioi tou laou sou eipwsi proV se, legonteV, Den qeleiV apaggeilei eiV hmaV ti dhlousin eiV se tauta;

19

eipe proV autouV, Outw legei KurioV o QeoV× Idou, egw qelw labei thn rabdon tou Iwshf, thn en th ceiri tou Efraim, kai twn fulwn tou Israhl twn sunakolouqwn autou, kai qelw balei ekeinaV meta tauthV, thV rabdou tou Iouda, kai kamei autaV mian rabdon, kai qelousin eisqai mia en th ceiri mou.

20

Kai ai rabdoi, epi taV opoiaV egrayaV, qelousin eisqai en th ceiri sou enwpion autwn.

21

Kai eipe proV autouV, Outw legei KurioV o QeoV× Idou, egw qelw labei touV uiouV Israhl ek mesou twn eqnwn opou uphgon, kai qelw sunaxei autouV pantacoqen kai ferei autouV eiV thn ghn autwn.

22

Kai qelw kamei autouV en eqnoV en th gh, epi twn orewn tou Israhl× kai eiV basileuV qelei eisqai basileuV epi pantaV autouV× kai den qelousin eisqai pleon duo eqnh kai den qelousin eisqai tou loipou dihrhmenoi pleon eiV duo basileia×

23

kai den qelousi miainesqai pleon en toiV eidwloiV autwn oude en toiV bdelugmasin autwn oude en pasaiV taiV parabasesin autwn× alla qelw swsei autouV ek paswn twn katoikhsewn autwn, en aiV hmarthsan, kai qelw kaqarisei autouV× kai qelousin eisqai laoV mou kai egw qelw eisqai QeoV autwn.

24

Kai Dabid o douloV mou qelei eisqai basileuV ep' autouV× kai qelei eisqai epi pantaV autouV eiV poimhn× kai qelousi peripatei en taiV krisesi mou kai qelousi fulattei ta diatagmata mou kai ektelei auta.

25

Kai qelousi katoikei en th gh, thn opoian edwka eiV ton doulon mou ton Iakwb, opou katwkhsan oi patereV saV× kai en auth qelousi katoikei, autoi kai ta tekna autwn kai ta tekna twn teknwn autwn, ewV aiwnoV× kai Dabid o douloV mou qelei eisqai arcwn autwn eiV ton aiwna.

26

Kai qelw kamei proV autouV diaqhkhn eirhnhV× auth qelei eisqai diaqhkh aiwnioV proV autouV× kai qelw sthrixei autouV kai plhqunei autouV, kai qelw qesei to agiasthrion mou en mesw autwn eiV ton aiwna.

27

Kai h skhnh mou qelei eisqai en mesw autwn, kai qelw eisqai QeoV autwn kai autoi qelousin eisqai laoV mou.

28

Kai qelousi gnwrisei ta eqnh oti egw o KurioV eimai o agiazwn ton Israhl, otan to agiasthrion mou hnai en mesw autwn eiV ton aiwna.

Ezekiel 38

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: