Modern Greek Bible

Ezekiel 35

Ezekiel

Return to Index

Chapter 36

1

[] Kai su, uie anqrwpou, profhteuson epi ta orh Israhl kai eipe, Orh tou Israhl, akousate ton logon tou Kuriou×

2

Outw legei KurioV o QeoV× Epeidh o ecqroV eipen enantion saV, Euge, oi aiwnioi uyhloi topoi egeinan klhronomia hmwn,

3

dia touto profhteuson kai eipe, Outw legei KurioV o QeoV× Epeidh hrhmwsan kai katepion esaV kukloqen, dia na geinhte klhronomia eiV to upoloipon twn eqnwn, kai katestaqhte lalhma thV glwsshV kai oneidoV twn lawn×

4

dia touto, orh tou Israhl, akousate ton logon Kuriou tou Qeou× Outw legei KurioV o QeoV proV ta orh kai proV ta bouna, proV touV ceimarrouV kai proV taV faraggaV kai proV touV hrhmwmenouV kai hfanismenouV topouV kai proV taV egkataleleimmenaV poleiV, aitineV egeinan lafuron kai empaigmoV eiV to upoloipon twn perix eqnwn×

5

dia touto outw legei KurioV o QeoV× ExapantoV en tw puri tou zhlou mou elalhsa kata tou upoloipou twn eqnwn kai kata pantoV tou Edwm, oitineV ekamon thn ghn mou klhronomian eautwn en cara olhV thV kardiaV autwn kai en perifronhsei yuchV, dia na ekqeswsin authn eiV lafuron.

6

Dia touto profhteuson epi thn ghn Israhl, kai eipe proV ta orh kai proV ta bouna, proV touV ceimarrouV kai proV taV faraggaV, Outw legei KurioV o QeoV× Idou, egw elalhsa en tw zhlw mou kai en tw qumw mou, dioti ebastasate thn ubrin twn eqnwn×

7

dia touto outw legei KurioV o QeoV× Egw uywsa thn ceira mou× exapantoV ta eqnh ta perix umwn, auta qelousi bastasei thn aiscunhn autwn.

8

SeiV de, orh tou Israhl, qelete ekblasthsei touV kladouV saV kai qelete dwsei ton karpon saV eiV ton laon mou Israhl, dioti plhsiazousi na elqwsi.

9

Dioti idou, egw epiblepw ef' umaV kai qelw strafh proV umaV, kai qelete arotriasqh kai sparqh.

10

Kai qelw plhqunei ef' umwn anqrwpouV, apanta ton oikon Israhl, apanta auton× kai ai poleiV qelousi katoikhqh kai ai erhmwseiV qelousin oikodomhqh.

11

Kai qelw plhqunei ef' umwn anqrwpouV kai kthnh kai qelousin auxhqh kai karpoforhsei× kai qelw saV katoikisei wV hsqe proteron kai agaqopoihsei mallon para taV arcaV saV× kai qelete gnwrisei oti egw eimai o KurioV.

12

Kai qelw kamei na peripatwsin ef' umwn anqrwpoi, o laoV mou Israhl× kai qelousi saV klhronomhsei, kai qelete eisqai klhronomia autwn, kai tou loipou den qelete pleon ateknwsei autouV.

13

Outw legei KurioV o QeoV× Epeidh eipon proV esaV, Su eisai gh katatrwgousa anqrwpouV kai ateknonousa touV laouV sou,

14

dia touto den qeleiV pleon katatrwgei anqrwpouV oude ateknwsei pleon touV laouV sou, legei KurioV o QeoV.

15

Kai den qelw pleon kamei na akousqh en soi h ubriV twn eqnwn, kai den qeleiV ferei pleon ton oneidismon twn lawn, kai den qeleiV kamei pleon touV laouV sou na ateknwqwsi, legei KurioV o QeoV.

16

[] Kai egeine logoV Kuriou proV eme, legwn,

17

Uie anqrwpou, ote o oikoV Israhl katwkhsan en th gh autwn, emianan authn dia thV odou autwn kai dia twn praxewn autwn× h odoV autwn hto emprosqen mou wV akaqarsia apokecwrismenhV.

18

Dia touto execea ton qumon mou ep' autouV, dia to aima, to opoion ecusan epi thn ghn, kai dia ta eidwla autwn, me ta opoia emolunan authn×

19

kai diespeira autouV metaxu twn eqnwn kai hsan dieskorpismenoi en toiV topoiV× kata thn odon autwn kai kata ta erga autwn ekrina autouV.

20

Kai ote eishlqon eiV ta eqnh, opou hlqon, ebebhlwsan to onoma mou to agion, enw elegeto peri autwn, Outoi einai o laoV tou Kuriou kai ek thV ghV autou exhlqon.

21

Esplagcnisqhn omwV eneken tou agiou onomatoV mou, to opoion o oikoV Israhl ebebhlwse metaxu twn eqnwn eiV ta opoia hlqon.

22

Dia touto eipe proV ton oikon Israhl, Outw legei KurioV o QeoV× Egw den kamnw touto eneken umwn, oikoV Israhl, all' eneken tou agiou onomatoV mou, to opoion ebebhlwsate metaxu twn eqnwn, eiV ta opoia hlqete.

23

Kai qelw agiasei to onoma mou to mega, to bebhlwqen metaxu twn eqnwn, to opoion ebebhlwsate en mesw autwn× kai qelousi gnwrisei ta eqnh oti egw eimai o KurioV, legei KurioV o QeoV, otan agiasqw en umin emprosqen twn ofqalmwn autwn.

24

Dioti qelw saV labei ek mesou twn eqnwn kai qelw saV sunaxei ek pantwn twn topwn kai saV ferei eiV thn ghn umwn.

25

[] Kai qelw ranei ef' umwn kaqaron udwr kai qelete kaqarisqh× apo paswn twn akaqarsiwn saV kai apo pantwn twn eidwlwn saV qelw saV kaqarisei.

26

Kai qelw dwsei eiV esaV kardian nean, kai pneuma neon qelw embalei en umin, kai apospasaV thn liqinhn kardian apo thV sarkoV saV qelw dwsei eiV esaV kardian sarkinhn.

27

Kai qelw embalei en umin to Pneuma mou kai saV kamei na peripathte en toiV diatagmasi mou kai na fulatthte taV kriseiV mou kai na ektelhte autaV.

28

Kai qelete katoikhsei en th gh, thn opoian edwka eiV touV pateraV saV× kai qelete eisqai laoV mou kai egw qelw eisqai QeoV saV.

29

Kai qelw saV swsei apo paswn twn akaqarsiwn saV× kai qelw anakalesei ton siton kai plhqunei auton, kai den qelw pleon epiferei eiV esaV peinan.

30

Kai qelw plhqunei ton karpon twn dendrwn kai ta gennhmata tou agrou, dia na mh labhte pleon oneidismon peinhV metaxu twn eqnwn.

31

Kai qelete enqumhqh taV odouV umwn taV ponhraV kai ta erga umwn ta mh agaqa, kai qelete apostrafh autoi eautouV emprosqen twn ofqalmwn saV dia taV anomiaV saV kai dia ta bdelugmata saV.

32

Egw den kamnw tauta eneken umwn, legei KurioV o QeoV, aV hnai gnwston eiV esaV× aiscunqhte kai entraphte dia taV odouV saV, oikoV Israhl.

33

Outw legei KurioV o QeoV× Kaq' hn hmeran saV kaqarisw apo paswn twn anomiwn saV, qelw kamei eti na katoikhqwsin ai poleiV, kai qelousin oikodomhqh ai erhmwseiV.

34

Kai h gh h hfanismenh qelei gewrghqh, anti na khtai hfanismenh enwpion pantoV diabainontoV.

35

Kai qelousi legei, H gh auth, htiV hto hfanismenh, katestaqh wV o paradeisoV thV Edem, kai ai poleiV ai hrhmwmenai kai hfanismenai kai kathdafismenai wcurwqhsan, katwkisqhsan.

36

Kai ta eqnh ta enapoleifqenta kuklw umwn qelousi gnwrisei oti egw o KurioV wkodomhsa ta kathdafismena kai efuteusa ta hfanismena× egw o KurioV elalhsa, kai qelw ektelesei.

37

Outw legei KurioV o QeoV× Kai touto qelei zhthqh par' emou ek tou oikou Israhl na kamw eiV autouV, na plhqunw autouV me anqrwpouV wV poimnion probatwn.

38

WV to agion poimnion, wV to poimnion thV Ierousalhm en taiV epishmoiV eortaiV authV, outwV ai poleiV ai hrhmwmenai qelousi geinei plhreiV poimniwn anqrwpwn× kai qelousi gnwrisei oti egw eimai o KurioV.

Ezekiel 37

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: