Modern Greek Bible

Ezekiel 34

Ezekiel

Return to Index

Chapter 35

1

[] Kai egeine logoV Kuriou proV eme, legwn,

2

Uie anqrwpou, sthrixon to proswpon sou epi to oroV Sheir kai profhteuson ep' auto×

3

kai eipe proV auto, Outw legei KurioV o QeoV× Idou, oroV Sheir, egw eimai enantion sou× kai qelw ekteinei thn ceira mou kata sou, kai qelw se paradwsei eiV oleqron kai erhmwsin.

4

Qelw afanisei taV poleiV sou kai su qeleiV eisqai erhmwsiV, kai qeleiV gnwrisei oti egw eimai o KurioV.

5

Epeidh efulaxaV palaion misoV kai paredwkaV touV uiouV Israhl eiV ceira romfaiaV en tw kairw thV qliyewV autwn, ote h anomia autwn efqasen eiV to akron,

6

dia touto, zw egw, legei KurioV o QeoV, qelw se paradwsei eiV aima kai aima qelei se katadiwkei× epeidh den emishsaV to aima, aima loipon qelei se katadiwkei×

7

kai qelw paradwsei eiV pantelh erhmwsin to oroV Sheir kai qelw exaleiyei ap' autou ton diabainonta kai ton epistrefonta.

8

Kai qelw gemisei ta orh autou apo twn teqanatwmenwn autou× en toiV oresi sou kai en taiV faragxi sou kai en pasi toiV potamoiV sou qelousi pesei oi teqanatwmenoi en macaira.

9

Qelw se katasthsei erhmian aiwnion, kai ai poleiV sou den qelousi katoikhqh× kai qelete gnwrisei oti egw eimai o KurioV.

10

[] Epeidh eipaV, ta duo tauta eqnh kai oi duo outoi topoi qelousin eisqai emou kai hmeiV qelomen klhronomhsei auta, an kai o KurioV estaqh ekei,

11

dia touto, zw egw, legei KurioV o QeoV, qelw kamei kata ton qumon sou kai kata ton fqonon sou, ton opoion exetelesaV dia to proV autouV misoV sou, kai qelw gnwsqh eiV autouV otan se krinw.

12

Kai qeleiV gnwrisei oti egw o KurioV hkousa pasaV taV blasfhmiaV sou, taV opoiaV eprofereV kata twn orewn tou Israhl, legwn, auta hrhmwqhsan, eiV hmaV edoqhsan dia trofhn.

13

Kai me to stoma umwn emegalorrhmonhsate kat' emou kai eplhqunate touV logouV umwn kat' emou× egw hkousa.

14

Outw legei KurioV o QeoV× Otan pasa h gh eufrainhtai, erhmon qelw katasthsei se.

15

KaqwV eufranqhV epi thn klhronomian ton oikon Israhl dioti hfanisqh, outw qelw kamei eiV se× qeleiV erhmwqh, oroV Sheir kai paV o Edwm, paV autoV× kai qelousi gnwrisei oti egw eimai o KurioV.

Ezekiel 36

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: