Modern Greek Bible

Ezekiel 33

Ezekiel

Return to Index

Chapter 34

1

[] Kai egeine logoV Kuriou proV eme, legwn,

2

Uie anqrwpou, profhteuson epi touV poimenaV tou Israhl× profhteuson kai eipe proV autouV, Outw legei KurioV o QeoV proV touV poimenaV× Ouai eiV touV poimenaV tou Israhl, oitineV boskousin eautouV× oi poimeneV den boskousi ta poimnia;

3

SeiV trwgete to pacoV kai enduesqe to mallion, sfazete ta pacea× den boskete ta poimnia.

4

Den eniscusate to asqeneV kai den iatreusate to kakwV econ kai den ekamete epidesma eiV to suntetrimmenon kai den epaneferate to peplanhmenon kai den ezhthsate to apolwloV× alla en bia kai en sklhrothti edespozete ep' auta.

5

Kai dieskorpisqhsan, epeidh den uphrce poimhn, kai egeinan katabrwma eiV panta ta qhria tou agrou kai dieskorpisqhsan.

6

Ta probata mou perieplanwnto epi pan oroV kai epi panta lofon uyhlon, kai epi pan to proswpon thV ghV hsan dieskorpismena ta probata mou, kai den uphrcen o ereunwn oude o zhtwn.

7

[] Dia touto, akousate, poimeneV, ton logon tou Kuriou×

8

Zw egw, legei KurioV o QeoV, exapantoV, epeidh ta probata mou egeinan lafuron kai ta probata mou egeinan katabrwma pantwn twn qhriwn tou agrou di' elleiyin poimenoV, kai den ezhthsan oi poimeneV mou ta probata mou all' oi poimeneV eboskhsan eautouV kai den eboskhsan ta probata mou,

9

dia touto, akousate, poimeneV, ton logon tou Kuriou×

10

Outw legei KurioV o QeoV× Idou, egw eimai enantion twn poimenwn, kai qelw ekzhthsei ta probata mou ek thV ceiroV autwn kai qelw pausei autouV apo tou na poimainwsi ta probata× kai den qelousi pleon boskei eautouV oi poimeneV, dioti qelw eleuqerwsei ek tou stomatoV autwn ta probata mou kai den qelousin eisqai katabrwma eiV autouV.

11

Dioti outw legei KurioV o QeoV× Idou, egw, egw qelw kai anazhthsei ta probata mou kai episkefqh auta.

12

KaqwV o poimhn episkeptetai to poimnion autou, kaq' hn hmeran eurisketai en mesw twn probatwn autou dieskorpismenwn, outw qelw episkefqh ta probata mou kai qelw eleuqerwsei auta ek pantwn twn topwn, opou hsan dieskorpismena, en hmera nefwdei kai zofera.

13

Kai qelw exagagei auta ek twn lawn kai sunaxei auta ek twn topwn kai ferei auta eiV thn ghn autwn kai boskhsei auta epi ta orh tou Israhl, plhsion twn potamwn kai epi panta ta katoikoumena thV ghV.

14

Qelw boskhsei auta en agaqh nomh, kai h mandra autwn qelei eisqai epi twn uyhlwn orewn tou Israhl× ekei qelousin anapauesqai en mandra kalh, kai qelousi boskesqai en paceia nomh epi twn orewn tou Israhl.

15

Egw qelw boskhsei ta probata mou kai egw qelw anapausei auta, legei KurioV o QeoV.

16

Qelw ekzhthsei to apolwloV kai epanaferei to peplanhmenon kai epidesei to suntetrimmenon kai eniscusei to asqeneV× to pacu omwV kai to iscuron qelw katastreyei× en dikaiosunh qelw boskhsei auta.

17

[] Kai peri umwn, poimnion mou, outw legei KurioV o QeoV× Idou, egw qelw krinei anameson probatou kai probatou, anameson kriwn kai tragwn.

18

Mikron einai eiV esaV, oti eboskhsate thn kalhn boskhn, to de epiloipon thV boskhV saV katepateite me touV podaV saV; kai oti epinete kaqaron udwr, to de epiloipon etarattete me touV podaV saV;

19

ta de probata mou eboskon to katapepathmenon me touV podaV saV kai epinon to tetaragmenon me touV podaV saV.

20

Dia touto outw legei proV auta KurioV o QeoV× Idou, egw, egw qelw h krinei anameson probatou paceoV kai anameson probatou iscnou.

21

Epeidh apwqeite me pleura kai me wmouV kai keratizete dia twn keratwn saV panta ta asqenh, ewsou dieskorpisate auta eiV ta exw,

22

dia touto qelw swsei ta probata mou kai den qelousin eisqai pleon lafuron× kai qelw krinei anameson probatou kai probatou.

23

Kai qelw katasthsei ep' auta ena poimena kai qelei poimainei auta, ton doulon mou Dabid× autoV qelei poimainei auta kai autoV qelei eisqai poimhn autwn.

24

Kai egw o KurioV qelw eisqai QeoV autwn kai o douloV mou Dabid arcwn en mesw autwn× egw o KurioV elalhsa.

25

Kai qelw kamei proV auta diaqhkhn eirhnhV× kai qelw afanisei apo thV ghV ta ponhra qhria× kai qelousi katoikhsei asfalwV en th erhmw kai koimasqai en toiV drumoiV.

26

Kai qelw katasthsei eulogian auta kai ta perix tou orouV mou, kai qelw katabibazei thn brochn en tw kairw authV× broch eulogiaV qelei eisqai.

27

Kai ta dendra tou agrou qelousin apodidei ton karpon autwn kai h gh qelei didei to proion authV kai qelousin eisqai asfaleiV en th gh autwn× kai qelousi gnwrisei oti egw eimai o KurioV, otan suntriyw ta desma tou zugou autwn kai eleuqerwsw autouV ek thV ceiroV twn katadoulwsantwn autouV.

28

Kai den qelousin eisqai pleon lafuron eiV ta eqnh, kai ta qhria thV ghV den qelousi katatrwgei autouV× alla qelousi katoikei asfalwV kai den qelei uparcei o ekfobwn.

29

Kai qelw anasthsei eiV autouV futon onomaston, kai den qelousi pleon fqeiresqai upo peinhV en th gh kai den qelousi ferei pleon thn ubrin twn eqnwn.

30

Kai qelousi gnwrisei oti egw KurioV o QeoV autwn eimai met' autwn kai autoi, o oikoV Israhl, laoV mou, legei KurioV o QeoV.

31

Kai seiV, probata mou, ta probata thV boskhV mou, seiV eisqe anqrwpoi, kai egw o QeoV saV, legei KurioV o QeoV.

Ezekiel 35

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: