Modern Greek Bible

Ezekiel 32

Ezekiel

Return to Index

Chapter 33

1

[] Kai egeine logoV Kuriou proV eme, legwn,

2

Uie anqrwpou, lalhson proV touV uiouV tou laou sou kai eipe proV autouV× Otan epiferw thn romfaian epi ghn tina kai o laoV thV ghV labh anqrwpon tina ek mesou autou kai qeswsin auton fulaka eiV eautouV,

3

kai autoV, idwn thn romfaian epercomenhn epi thn ghn, salpish en salpiggi kai shmanh eiV ton laon,

4

tote ostiV akoush thn fwnhn thV salpiggoV kai den fulacqh, ean h romfaia elqousa katalabh auton, to aima autou qelei eisqai epi thn kefalhn autou.

5

Hkouse thn fwnhn thV salpiggoV kai den efulacqh× to aima autou qelei eisqai ep' auton. OstiV omwV fulacqh, qelei diaswsei thn zwhn autou.

6

All' ean o fulax, idwn thn romfaian epercomenhn, den salpish en th salpiggi kai o laoV den fulacqh, h de romfaia elqousa katalabh tina ex autwn, outoV men katelhfqh dia thn anomian autou, plhn to aima autou qelw ekzhthsei ek thV ceiroV tou fulakoV.

7

Kai su, uie anqrwpou, egw se eqesa fulaka epi ton oikon Israhl× akouson loipon logon ek tou stomatoV mou kai nouqethson autouV par' emou×

8

Otan legw eiV ton anomon, Anome, qeleiV exapantoV qanatwqh× kai su den lalhshV dia na apotreyhV ton anomon apo thV odou autou, ekeinoV men o anomoV qelei apoqanei en th anomia autou, plhn ek thV ceiroV sou qelw ekzhthsei to aima autou.

9

All' ean su apotrephV ton anomon apo thV odou autou dia na epistreyh ap' authV, kai den epistreyh apo thV odou autou, ekeinoV men qelei apoqanei en th anomia autou, su de hleuqerwsaV thn yuchn sou.

10

[] Dia touto, su, uie anqrwpou, eipe proV ton oikon Israhl× Outw seiV elalhsate, legonteV, Ean ai parabaseiV hmwn kai ai amartiai hmwn hnai ef' hmaV, kai hmeiV eimeqa apwlesmenoi di' autaV, pwV qelomen zhsei;

11

Eipe proV autouV× Zw egw, legei KurioV o QeoV, den qelw ton qanaton tou amartwlou, alla na epistreyh o asebhV apo thV odou autou kai na zh× epistreyate, epistreyate apo twn odwn umwn twn ponhrwn× dia ti na apoqanhte, oikoV Israhl;

12

Dia touto su, uie anqrwpou, eipe proV touV uiouV tou laou sou, H dikaiosunh tou dikaiou den qelei eleuqerwsei auton en th hmera thV parabasewV autou, kai o asebhV den qelei pesei dia thn asebeian autou, kaq' hn hmeran epistreyh apo thV asebeiaV autou, kai o dikaioV den qelei dunhqh na zhsh dia thn dikaiosunhn autou, kaq' hn hmeran amarthsh.

13

Otan eipw proV ton dikaion oti qelei exapantoV zhsei, kai autoV qarrwn eiV thn dikaiosunhn autou praxh adikian, apasa h dikaiosunh autou den qelei mnhmoneuqh× kai en th adikia autou thn opoian epraxen, en auth qelei apoqanei.

14

Kai otan legw proV ton asebh, ExapantoV qeleiV apoqanei, o de epistreyaV apo thV amartiaV autou praxh krisin kai dikaiosunhn,

15

apodwsh to enecuron o asebhV, epistreyh to hrpagmenon, peripath en toiV diatagmasi thV zwhV mh prattwn adikian, qelei exapantoV zhsei, den qelei apoqanei×

16

pasai ai amartiai autou, taV opoiaV hmarthse, den qelousi pleon mnhmoneuqh eiV auton× ekame krisin kai dikaiosunhn× qelei exapantoV zhsei.

17

Oi uioi omwV tou laou sou legousin, H odoV tou Kuriou den einai euqeia. Alla toutwn autwn h odoV den einai euqeia.

18

Otan o dikaioV epistreyh apo thV dikaiosunhV autou kai praxh adikian, dia touto malista qelei apoqanei.

19

Kai otan o anomoV epistreyh apo thV anomiaV autou kai praxh krisin kai dikaiosunhn, autoV qelei zhsei dia touto.

20

SeiV omwV legete, H odoV tou Kuriou den einai euqeia× oikoV Israhl, qelw saV krinei ekaston kata taV odouV autou.

21

[] Kai en tw dwdekatw etei thV aicmalwsiaV hmwn, tw dekatw mhni, th pempth tou mhnoV, hlqe proV eme diaseswsmenoV tiV ex Ierousalhm, legwn, Hlwqh h poliV.

22

Kai h ceir tou Kuriou estaqh ep' eme to esperaV prin elqh o diaseswsmenoV, kai hnoixe to stoma mou ewsou hlqe proV eme to prwi× kai anoicqentoV tou stomatoV mou den esiwphsa pleon.

23

Kai egeine logoV Kuriou proV eme, legwn,

24

Uie anqrwpou, oi katoikounteV ekeinaV taV erhmwseiV en th gh Israhl lalousi, legonteV, EiV hto o Abraam kai eklhronomhse thn ghn× hmeiV de eimeqa polloi× eiV hmaV edoqh h gh dia klhronomian.

25

Dia touto eipe proV autouV, Outw legei KurioV o QeoV× seiV trwgete kreaV en aimati kai shkonete touV ofqalmouV saV proV ta eidwla saV kai cunete aima, kai qelete klhronomhsei thn ghn;

26

SeiV sthrizesqe epi thn romfaian saV, ergazesqe bdelugmata kai miainete ekastoV thn gunaika tou plhsion autou, kai qelete klhronomhsei thn ghn;

27

Eipe outw proV autouV× Outw legei KurioV o QeoV× Zw egw, oi en taiV erhmwsesi qelousin exapantoV pesei en macaira, kai ton epi to proswpon thV pediadoV, qelw paradwsei auton eiV ta qhria dia na katafagwsin auton, oi de en toiV frourioiV kai en toiV sphlaioiV qelousin apoqanei upo qanatikou.

28

Dioti qelw paradwsei eiV oleqron kai erhmwsin thn ghn, kai h eparsiV thV dunamewV authV qelei katablhqh, kai ta orh tou Israhl qelousin erhmwqh, wste na mh uparch o diabainwn.

29

Kai qelousi gnwrisei oti egw eimai o KurioV, otan paradwsw eiV oleqron kai erhmwsin thn ghn, dia panta ta bdelugmata autwn ta opoia epraxan.

30

[] Kai su, uie anqrwpou, oi uioi tou laou sou lalousin enantion sou para ta teich kai en taiV quraiV twn oikiwn, kai lalousi proV allhlouV, ekastoV proV ton adelfon autou, legonteV, Elqete loipon kai akousate tiV o logoV o exercomenoV para Kuriou.

31

Kai ercontai proV se, kaqwV sunagetai o laoV, kai kaqhtai emprosqen sou o laoV mou kai akouousi touV logouV sou, alla den kamnousin autouV× dioti en tw stomati autwn deiknuousi pollhn agaphn, h kardia omwV autwn upagei katopin thV aiscrokerdeiaV autwn.

32

Kai idou, su eisai proV autouV wV erwtikon asma anqrwpou hdufwnou kai paizontoV organa kalwV, dioti akouousi touV logouV sou alla den kamnousin autouV.

33

Plhn otan elqh touto, kai idou, ercetai, tote qelousi gnwrisei oti estaqh profhthV en mesw autwn.

Ezekiel 34

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: