Modern Greek Bible

Ezekiel 31

Ezekiel

Return to Index

Chapter 32

1

[] Kai en tw dwdekatw etei, tw dwdekatw mhni, th prwth tou mhnoV, egeine logoV Kuriou proV eme, legwn,

2

Uie anqrwpou, analabe qrhnon epi ton Faraw basilea thV Aiguptou kai eipe proV auton, WmoiwqhV me skumnon leontoV metaxu twn eqnwn kai eisai wV drakwn en taiV qalassaiV× kai efwrmhsaV eiV touV potamouV sou kai etaratteV ta udata me touV podaV sou kai katepateiV touV potamouV autwn.

3

Outw legei KurioV o QeoV× dia touto qelw exaplwsei to diktuon mou epi se me aqroisma pollwn lawn, kai qelousi se anasurei en th saghnh mou.

4

Kai qelw se egkataleiyei en th gh, qelw se ekriyei epi to proswpon thV pediadoV, kai qelw epikaqisei epi se panta ta peteina tou ouranou kai cortasei apo sou ta qhria pashV thV ghV.

5

Kai qelw ekqesei taV sarkaV sou epi ta orh, kai emplhsei taV koiladaV apo twn swrwn tou ptwmatoV sou.

6

Kai thn ghn, opou pleeiV, qelw potisei me to aima sou ewV twn orewn× kai oi potamoi qelousin emplhsqh apo sou.

7

Kai otan se aposbesw, qelw perikaluyei ton ouranon kai suskotasei touV asteraV autou× qelw perikaluyei en nefelh ton hlion kai selhnh den qelei feggei to fwV authV.

8

PantaV touV lamprouV fwsthraV tou ouranou qelw suskotasei epi se, kai qelw epibalei skotoV epi thn ghn sou, legei KurioV o QeoV.

9

Kai qelw kamei na frixh h kardia pollwn lawn, otan ferw ton suntrimmon sou metaxu twn eqnwn, eiV topouV touV opoiouV den egnwrisaV.

10

Kai qelw kamei pollouV laouV na ekplagwsi dia se kai oi basileiV autwn qelousi frixei sfodra dia se, otan diaseisw thn romfaian mou enwpion autwn× kai qelousi tremei kata pasan stigmhn, ekastoV dia thn zwhn autou, en th hmera thV ptwsewV sou.

11

Dioti outw legei KurioV o QeoV× H romfaia tou basilewV thV BabulwnoV qelei elqei epi se.

12

En macairaiV iscurwn qelw katabalei to plhqoV sou× panteV outoi einai oi tromerwteroi twn eqnwn× kai qelousi porqhsei thn eparsin thV Aiguptou kai apan to plhqoV authV qelei katastrafh.

13

Kai qelw exafanisei panta ta kthnh authV apo plhsion udatwn pollwn, kai den qelei pleon taraxei auta pouV anqrwpou kai icnoV kthnouV den qelei taraxei auta.

14

Tote qelw hsucasei ta udata autwn kai kamei touV potamouV autwn na rewsin wV elaion, legei KurioV o QeoV.

15

Otan kamw thn ghn thV Aiguptou qamboV, kai erhmwqh h gh apo tou plhrwmatoV authV, otan pataxw pantaV touV katoikountaV en auth, tote qelousi gnwrisei oti egw eimai o KurioV.

16

OutoV einai o qrhnoV, me ton opoion qelousi qrhnhsei authn× ai qugatereV twn eqnwn qelousi qrhnhsei authn× qelousi qrhnhsei dia thn Aigupton kai di' apan to plhqoV authV, legei KurioV o QeoV.

17

[] Kai en tw dwdekatw etei th dekath pempth tou mhnoV, egeine logoV Kuriou proV eme, legwn,

18

Uie anqrwpou, qrhnhson dia to plhqoV thV Aiguptou kai katabibason autouV, authn kai taV qugateraV twn iscurwn eqnwn, eiV ta katwtata thV ghV, meta twn katabainontwn eiV lakkon.

19

TinoV eisai wraiotera; katabhqi kai koitou meta twn aperitmhtwn.

20

Qelousi pesei en mesw twn teqanatwmenwn en macaira× eiV thn macairan paredoqh auth× surete authn kai panta ta plhqh authV.

21

Oi iscuroteroi metaxu twn dunatwn qelousi lalhsei proV auton ek mesou tou adou meta twn bohqountwn auton× katebhsan, koitontai aperitmhtoi, teqanatwmenoi en macaira.

22

Ekei einai o Assour kai apan to aqroisma autou× oi tafoi autou einai kuklw autou× panteV outoi teqanatwmenoi, peptwkoteV en macaira.

23

Dioti oi tafoi autou einai teqeimenoi eiV ta baqh tou lakkou kai to aqroisma autou kuklw tou tafou autou× panteV outoi teqanatwmenoi, peptwkoteV en macaira, oitineV diedidon tromon eiV thn ghn twn zwntwn.

24

Ekei einai o Elam kai apan to plhqoV autou kuklw tou tafou autou× panteV outoi teqanatwmenoi, peptwkoteV en macaira, katabanteV aperitmhtoi eiV ta katwtata thV ghV, oitineV diedidon ton tromon autwn eiV thn ghn twn zwntwn× kai elabon thn kataiscunhn autwn meta twn katabainontwn eiV lakkon.

25

Eqesan eiV auton klinhn meta pantoV tou plhqouV autou en mesw twn teqanatwmenwn× oi tafoi autou einai kuklw autou× panteV outoi aperitmhtoi, teqanatwmenoi en macaira, an kai diedoqh o tromoV autwn eiV thn ghn twn zwntwn× kai elabon thn kataiscunhn autwn meta twn katabainontwn eiV lakkon× eteqh en mesw twn teqanatwmenwn.

26

Ekei einai o Mesec, o Qoubal kai apan to plhqoV autou× oi tafoi autou einai kuklw autou× panteV outoi aperitmhtoi, teqanatwmenoi en macaira, an kai diedwkan ton tromon autwn eiV thn ghn twn zwntwn.

27

Plhn den koitontai meta twn pesontwn iscurwn ek twn aperitmhtwn, oitineV katebhsan eiV ton adhn meta twn polemikwn autwn oplwn× kai eqesan taV macairaV autwn upo taV kefalaV autwn× all' ai anomiai autwn qelousin eisqai epi ta osta autwn, an kai hsan tromoV twn iscurwn en th gh twn zwntwn.

28

Nai, su qeleiV suntrifqh en mesw twn aperitmhtwn, kai qeleiV koitesqai meta twn teqanatwmenwn en macaira.

29

Ekei einai o Edwm, oi basileiV autou kai panteV oi hgemoneV autou, oitineV meta thV dunamewV autwn eteqhsan metaxu twn teqanatwmenwn en macaira× outoi qelousi koitesqai meta twn aperitmhtwn kai meta twn katabainontwn eiV lakkon.

30

Ekei einai oi hgemoneV tou borra, panteV outoi, kai panteV oi Sidwnioi, oitineV katebhsan meta twn teqanatwmenwn, en tw tromw autwn, kathscummenoi en th dunamei autwn× kai koitontai aperitmhtoi meta twn teqanatwmenwn en macaira, kai elabon thn kataiscunhn autwn meta twn katabainontwn eiV lakkon.

31

O Faraw qelei idei autouV kai parhgorhqh di' apan to plhqoV autou, o Faraw kai apan to strateuma autou, oi teqanatwmenoi en macaira, legei KurioV o QeoV.

32

Dioti edwka ton tromon mou eiV thn ghn twn zwntwn× kai qelei koitesqai en mesw twn aperitmhtwn meta twn teqanatwmenwn en macaira× o Faraw kai apan to plhqoV autou, legei KurioV o QeoV.

Ezekiel 33

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: