Modern Greek Bible

Ezekiel 30

Ezekiel

Return to Index

Chapter 31

1

[] Kai en tw endekatw etei, tw tritw mhni, th prwth tou mhnoV, egeine logoV Kuriou proV eme, legwn,

2

Uie anqrwpou, eipe proV ton Faraw basilea thV Aiguptou kai proV to plhqoV autou× Me poion wmoiwqhV en th megaleiothti sou;

3

Idou, o AssurioV hto kedroV en tw Libanw me kladouV wraiouV, kai puknoV thn skian kai uyhloV to megeqoV, kai h korufh autou hto en mesw kladwn puknwn.

4

Ta udata huxhsan auton, h abussoV uywsen auton me touV potamouV authV touV reontaV kuklw twn futwn autou, kai exepempe touV ruakaV authV eiV panta ta dendra tou agrou.

5

Oqen to uyoV eautou anebh uperanw pantwn twn dendrwn tou agrou kai oi klwnoi autou eplhqunan kai oi kladoi autou exetanqhsan dia to plhqoV twn udatwn, enw eblastane.

6

Panta ta peteina tou ouranou efwleuon en toiV klwnoiV autou, kai panta ta zwa tou agrou egennwn upo touV kladouV autou× upo de thn skian autou katwkoun panta ta megala eqnh.

7

Hto loipon wraioV kata to megeqoV autou kai kata thn ektasin twn kladwn autou, dioti ai rizai autou hsan plhsion udatwn pollwn.

8

Ai kedroi en tw paradeisw tou Qeou den hdunanto na kruywsin auton× ai elatoi den exisounto me touV klwnouV autou, kai ai kastanoi den exisounto me touV kladouV autou× ouden dendron en tw paradeisw tou Qeou wmoiazen auton kata thn wraiothta autou.

9

Ekamon auton wraion kata to plhqoV twn kladwn autou, wste panta ta dendra thV Edem, ta en tw paradeisw tou Qeou, ezhleuon auton.

10

[] Dia touto outw legei KurioV o QeoV× Epeidh uywsaV seauton uyhla, kai epeidh eshkwse thn korufhn autou metaxu twn puknwn klwnwn kai h kardia autou ephrqh eiV to uyoV autou,

11

dia touto paredwka auton eiV thn ceira tou dunastou twn eqnwn, ostiV qelei ferqh axiwV proV auton× apebalon auton dia thn asebeian autou.

12

Kai xenoi, oi tromerwteroi twn eqnwn, ekoyan auton kai egkatelipon auton× oi kladoi autou epeson epi ta orh kai en pasaiV taiV faragxi kai oi klwnoi autou sunetrifqhsan upo pantwn twn potamwn thV ghV, kai panteV oi laoi thV ghV katebhsan apo thV skiaV autou kai egkatelipon auton.

13

Epi tou ptwmatoV autou qelousin epikaqhsqai panta ta peteina tou ouranou kai epi touV kladouV autou qelousin eisqai panta ta zwa tou agrou×

14

dia na mh uywqh en tw uyei autou ouden ek twn dendrwn twn udatwn mhde na shkwswsi thn korufhn autwn metaxu twn puknwn kladwn, kai ek pantwn twn pinontwn udwr, ouden ek toutwn na mh stekhtai en tw uyei autou× dioti panta paredoqhsan eiV ton qanaton, eiV ta katwtata thV ghV, en mesw twn uiwn twn anqrwpwn, meta twn katabainontwn eiV lakkon.

15

Outw legei KurioV o QeoV× Kaq' hn hmeran katebh eiV ton adhn, ekamon na geinh penqoV× eskepasa thn abusson di' auton kai empodisa touV potamouV authV kai ta megala udata ekrathqhsan× kai ekamon na penqhsh o LibanoV di' auton kai panta ta dendra tou agrou emaranqhsan di' auton.

16

Ekamon ta eqnh na seisqwsin eiV ton hcon thV ptwsewV autou, ote katebibasa auton eiV ton adhn meta twn katabainontwn eiV lakkon× kai panta ta dendra thV Edem, ta eklekta kai ta kala tou Libanou, panta ta pinonta udwr, parhgorhqhsan en toiV katwtatoiV thV ghV.

17

Kai autoi oti katebhsan eiV ton adhn met' autou, proV touV teqanatwmenouV en macaira× kai osoi hsan o braciwn autou, oi katoikounteV upo thn skian autou en mesw twn eqnwn.

18

Me poion wmoiwqhV outwV en th doxh kai en th megaleiothti, metaxu twn dendrwn thV Edem; qeleiV omwV katabibasqh meta twn dendrwn thV Edem eiV ta katwtata thV ghV× qeleiV koitesqai en mesw twn aperitmhtwn meta twn teqanatwmenwn en macaira× outoV einai o Faraw kai apan to plhqoV autou, legei KurioV o QeoV.

Ezekiel 32

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: