Modern Greek Bible

Ezekiel 29

Ezekiel

Return to Index

Chapter 30

1

[] Kai egeine logoV Kuriou proV eme, legwn,

2

Uie anqrwpou, profhteuson kai eipe, Outw legei KurioV o QeoV. Ololuzete, Ouai, dia thn hmeran.

3

Dioti plhsion einai h hmera, nai, h hmera tou Kuriou einai plhsion, hmera nefwdhV× o kairoV twn eqnwn qelei eisqai.

4

Kai h macaira qelei elqei, epi thn Aigupton kai megaV tromoV qelei eisqai en th Aiqiopia, otan oi tetraumatismenoi peswsin en Aiguptw, kai qelousi labei to plhqoV authV kai qelousi katastreyei ta qemelia authV.

5

AiqiopeV kai LibueV kai Ludioi kai panteV oi summiktoi laoi, kai o Coub kai oi uioi thV summacou ghV, qelousi pesei met' autwn en macaira.

6

Outw legei KurioV× Qelousi pesei kai oi uposthrizonteV thn Aigupton, kai h uperhfania thV dunamewV authV qelei katablhqh× apo Migdwl mecri SuhnhV qelousi pesei en auth dia macairaV, legei KurioV o QeoV.

7

Kai qelousin afanisqh en mesw twn hfanismenwn topwn, kai ai poleiV authV qelousin eisqai en mesw twn hrhmwmenwn polewn.

8

Kai qelousi gnwrisei oti egw eimai o KurioV, otan balw pur eiV thn Aigupton kai suntrifqwsi panteV oi bohqounteV authn.

9

En ekeinh th hmera qelousin exelqei ap' emou mhnutai en ploioiV, dia na ekplhxwsi touV amerimnouV AiqiopaV× kai tromoV megaV qelei epelqei ep' autouV, kaqwV en th hmera thV Aiguptou× dioti, idou, ercetai.

10

Outw legei KurioV o QeoV× Kai qelw apolesei to plhqoV thV Aiguptou dia ceiroV tou Naboucodonosor basilewV thV BabulwnoV.

11

AutoV kai o laoV autou met' autou, oi tromerwteroi twn eqnwn, qelousi ferqh dia na afaniswsi thn ghn× kai qelousin ekspasei taV romfaiaV autwn kata thV Aiguptou kai gemisei thn ghn apo tetraumatismenwn.

12

Kai qelw xhranei touV potamouV kai paradwsei thn ghn eiV ceiraV kakwn, kai qelw afanisei thn ghn kai to plhrwma authV dia ceiroV twn xenwn× egw o KurioV elalhsa.

13

Outw legei KurioV o QeoV× Kai qelw katastreyei ta xoana kai exaleiyei ta eidwla apo Nwf, kai den qelei uparcei pleon arcwn ek thV ghV thV Aiguptou, kai qelw embalei fobon eiV thn ghn thV Aiguptou.

14

Kai qelw afanisei thn PaqrwV kai balei pur eiV thn Tanin kai ektelesei kriseiV en Nw.

15

Kai qelw ekceei ton qumon mou epi Sin thn iscun thV Aiguptou, kai qelw ekkoyei to plhqoV thV Nw.

16

Kai qelw balei pur eiV thn Aigupton× h Sin qelei labei megan tromon kai h Nw qelei diasparacqh kai h Nwf qelei eisqai kaq' hmeran en agwnia.

17

Oi neaniskoi thV Abhn kai thV Pi-beseq qelousi pesei en macaira, kai autai qelousin upagei eiV aicmalwsian.

18

Kai en TafnhV h hmera qelei suskotasei, otan suntriyw ekei ta skhptra thV Aiguptou× kai h eparsiV thV dunamewV authV qelei pausei en auth× tauthn de, nefoV qelei skepasei authn, kai ai qugatereV authV qelousin upagei eiV aicmalwsian.

19

Kai qelw ektelesei kriseiV epi thn Aigupton× kai qelousi gnwrisei oti egw eimai o KurioV.

20

[] Kai en tw endekatw etei, tw prwtw mhni, th ebdomh tou mhnoV, egeine logoV Kuriou proV eme legwn,

21

Uie anqrwpou, suneqlasa ton braciona tou Faraw basilewV thV Aiguptou× kai idou, den qelei epideqh proV qerapeian, wste na peritulixwsin auton me epidesmata dia na doqh eiV auton dunamiV na krath macairan.

22

Dia touto outw legei KurioV o QeoV× Idou, egw eimai enantion tou Faraw basilewV thV Aiguptou kai qelw sunqlasei touV bracionaV autou, ton dunaton kai ton sunteqlasmenon× kai qelw kamei thn macairan na ekpesh apo thV ceiroV autou.

23

Kai qelw diaspeirei touV AiguptiouV metaxu twn eqnwn kai diaskorpisei autouV eiV touV topouV.

24

Kai qelw eniscusei touV bracionaV tou basilewV thV BabulwnoV kai qelw dwsei thn romfaian mou eiV thn ceira autou, touV de bracionaV tou Faraw qelw sunqlasei kai qelei stenaxei emprosqen autou me stenagmouV tetraumatismenou.

25

TouV bracionaV omwV tou basilewV thV BabulwnoV qelw eniscusei, oi de bracioneV tou Faraw qelousi pesei× kai qelousi gnwrisei oti egw eimai o KurioV, otan dwsw thn romfaian mou eiV thn ceira tou basilewV thV BabulwnoV× kai qelei ekteinei authn epi thn ghn thV Aiguptou.

26

Kai qelw diaspeirei touV AiguptiouV metaxu twn eqnwn kai diaskorpisei autouV eiV touV topouV× kai qelousi gnwrisei oti egw eimai o KurioV.

Ezekiel 31

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: