Modern Greek Bible

Ezekiel 28

Ezekiel

Return to Index

Chapter 29

1

[] En tw dekatw etei tw dekatw mhni, th dwdekath tou mhnoV, egeine logoV Kuriou proV eme, legwn,

2

Uie anqrwpou, sthrixon to proswpon sou epi Faraw ton basilea thV Aiguptou kai profhteuson kat' autou kai kaq' olhV thV Aiguptou×

3

lalhson kai eipe, Outw legei KurioV o QeoV× Idou, egw eimai enantion sou, Faraw basileu Aiguptou, megale drakwn, koitomene en mesw twn potamwn autou× ostiV eipaV, O potamoV mou einai emou kai egw ekamon auton di' emauton.

4

Kai qelw balei agkistra eiV taV siagonaV sou, kai qelw proskollhsei touV icquaV tou potamou sou eiV ta leph sou, kai qelw se anasurei ek mesou twn potamwn sou× kai panteV oi icqueV twn potamwn sou qelousi proskollhqh eiV ta leph sou.

5

Kai qelw se ekriyei en th erhmw, se kai pantaV touV icquaV twn potamwn sou× qeleiV pesei epi proswpon thV pediadoV× den qeleiV sunacqh oude peristalqh× eiV ta qhria thV ghV kai eiV ta peteina tou ouranou se paredwka eiV brwsin×

6

kai panteV oi katoikounteV thn Aigupton qelousi gnwrisei oti egw eimai o KurioV× dioti estaqhsan rabdoV kalaminh eiV ton oikon Israhl.

7

Ote se epiasan me thn ceira, sunetribhV kai etruphsaV olon ton wmon autwn× kai ote esthricqhsan epi se, suneqlasqhV kai sunekamyaV pasaV taV osfuaV autwn.

8

[] Dia touto outw legei KurioV o QeoV× Idou, qelw ferei romfaian epi se kai qelw ekkoyei apo sou anqrwpon kai kthnoV.

9

Kai h gh thV Aiguptou qelei eisqai qamboV kai erhmia× kai qelousi gnwrisei oti egw eimai o KurioV× dioti eipen, O potamoV einai emou kai egw ekamon auton.

10

Dia touto idou, egw eimai enantion sou kai enantion twn potamwn sou× kai qelw kamei thn ghn thV Aiguptou olwV erhmon kai qamboV, apo Migdwl mecri SuhnhV kai mecri twn oriwn thV AiqiopiaV.

11

PouV anqrwpou den qelei dielqei di' authV oude pouV kthnouV qelei dielqei di' authV oude qelei katoikhqh tessarakonta eth.

12

Kai qelw kamei thn ghn thV Aiguptou qamboV, en mesw twn hrhmwmenwn topwn, kai ai poleiV authV en mesw twn polewn twn hrhmwmenwn qelousin eisqai qamboV tessarakonta eth× kai qelw diaspeirei touV AiguptiouV metaxu twn eqnwn kai diaskorpisei autouV eiV touV topouV.

13

Plhn outw legei KurioV o QeoV× En tw telei twn tessarakonta etwn qelw sunaxei touV AiguptiouV ek twn lawn, eiV touV opoiouV hsan dieskorpismenoi×

14

kai qelw epanagagei touV aicmalwtouV thV Aiguptou kai epistreyei autouV eiV thn ghn PaqrwV, eiV thn ghn thV katagwghV autwn× kai qelousin eisqai ekei basileion potapon.

15

Qelei eisqai to potapwteron twn basileiwn× kai den qelei uywqh pleon epi ta eqnh× dioti qelw elattwsei autouV, dia na mh despozwsin epi ta eqnh.

16

Kai den qelei eisqai pleon to qarroV tou oikou Israhl, anamimnhskon thn anomian autwn, apoblepontwn opisw autwn× kai qelousi gnwrisei oti egw eimai KurioV o QeoV.

17

[] Kai en tw eikostw ebdomw etei, tw prwtw mhni, th prwth tou mhnoV, egeine logoV Kuriou proV eme, legwn,

18

Uie anqrwpou, Naboucodonosor o basileuV thV BabulwnoV edouleuse to strateuma autou douleian megalhn kata thV Turou× pasa kefalh efalakrwqh kai paV wmoV exedarqh× misqon omwV dia thn Turon den elaben oute autoV oute to strateuma autou dia thn douleian, thn opoian edouleuse kat' authV×

19

dia touto outw legei KurioV o QeoV× Idou, egw didw thn ghn thV Aiguptou eiV ton Naboucodonosor basilea thV BabulwnoV× kai qelei shkwsei to plhqoV authV kai qelei lehlathsei thn lehlasian authV kai lafuragwghsei ta lafura authV× kai touto qelei eisqai o misqoV eiV to strateuma autou.

20

Edwka eiV auton thn ghn thV Aiguptou dia ton kopon autou, me ton opoion edouleuse kat' authV, epeidh hgwnisqhsan di' eme, legei KurioV o QeoV.

21

En ekeinh th hmera qelw kamei na blasthsh to keraV tou oikou Israhl, kai qelw se kamei na anoixhV stoma en mesw autwn× kai qelousi gnwrisei oti egw eimai o KurioV.

Ezekiel 30

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: