Modern Greek Bible

Ezekiel 27

Ezekiel

Return to Index

Chapter 28

1

[] Kai egeine logoV Kuriou proV eme, legwn,

2

Uie anqrwpou, eipe proV ton hgemona thV Turou, Outw legei KurioV o QeoV× Epeidh uywqh h kardia sou kai eipaV, Egw eimai qeoV, epi thV kaqedraV tou Qeou kaqhmai, en th kardia twn qalasswn× enw eisai anqrwpoV all' ouci QeoV× kai ekameV thn kardian sou wV kardian Qeou×

3

idou, su eisai sofwteroV tou Danihl× ouden musthrion einai kekrummenon apo sou×

4

dia thV sofiaV sou kai dia thV sunesewV sou ekameV eiV seauton dunamin kai apekthsaV en toiV qhsauroiV sou crusion kai argurion×

5

dia thV megalhV sofiaV sou huxhsaV ta plouth sou dia tou emporiou, kai h kardia sou uywqh dia thn dunamin sou×

6

dia touto, outw legei KurioV o QeoV× Epeidh ekameV thn kardian sou wV kardian Qeou,

7

idou, dia touto qelw ferei enantion sou xenouV, touV tromerwterouV twn eqnwn× kai qelousin ekspasei ta xifh autwn kata tou kallouV thV sofiaV sou kai qelousi molunei thn lamprothta sou.

8

Qelousi se katabibasei eiV ton lakkon, kai qeleiV teleuthsei me ton qanaton twn pefoneumenwn en th kardia twn qalasswn.

9

QeleiV legei eti enwpion tou foneuontoV se, Egw eimai qeoV, anqrwpoV wn kai ouci qeoV, en taiV cersi tou foneuontoV se;

10

Qanaton aperitmhtwn qeleiV qanatwqh dia ceiroV twn xenwn× dioti egw elalhsa, legei KurioV o QeoV.

11

[] Kai egeine logoV Kuriou proV eme, legwn,

12

Uie anqrwpou, analabe qrhnon epi ton basilea thV Turou kai eipe proV auton, Outw legei KurioV o QeoV× Su epesfragisaV ta panta, eisai plhrhV sofiaV kai teleioV eiV kalloV.

13

EstaqhV en Edem tw paradeisw tou Qeou× hso perieskepasmenoV upo pantoV liqou timiou, upo sardiou, topaziou kai adamantoV, bhrulliou, onucoV kai iaspewV, sapfeirou, smaragdou kai anqrakoV kai crusiou× h uphresia twn tumpanwn sou kai twn aulwn sou hto htoimasmenh dia se thn hmeran kaq' hn ektisqhV.

14

Hso ceroub kecrismenon, dia na episkiazhV× kai egw se esthsa× hso en tw orei tw agiw tou Qeou× periepateiV en mesw liqwn purinwn.

15

Hso teleioV en taiV odoiV sou af' hV hmeraV ektisqhV, ewsou eureqh adikia en soi.

16

Ek tou plhqouV tou emporiou sou eneplhsan to meson sou apo anomiaV kai hmarteV× dia touto qelw se aporriyei wV bebhlon apo tou orouV tou Qeou, kai qelw se katastreyei en mesw twn purinwn liqwn, ceroub episkiazon.

17

H kardia sou uywqh dia to kalloV sou× efqeiraV thn sofian sou dia thn lamprothta sou× qelw se riyei kata ghV× qelw se ekqesei enwpion twn basilewn, dia na blepwsin eiV se.

18

EbebhlwsaV ta iera sou dia to plhqoV twn amartiwn sou, dia taV adikiaV tou emporiou sou× dia touto qelw ekbalei pur ek mesou sou, to opoion qelei se katafagei× kai qelw se katasthsei spodon epi thV ghV, enwpion pantwn twn blepontwn se.

19

PanteV oi gnwrizonteV se metaxu twn lawn qelousin ekplagh dia se× frikh qeleiV eisqai kai den qeleiV uparxei ewV aiwnoV.

20

[] Kai egeine logoV Kuriou proV eme, legwn,

21

Uie anqrwpou, sthrixon to proswpon sou epi thn Sidwna, kai profhteuson kat' authV

22

kai eipe, Outw legei KurioV o QeoV× Idou, egw eimai enantion sou, Sidwn× kai qelw doxasqh en mesw sou× kai qelousi gnwrisei oti egw eimai o KurioV, otan ektelesw kriseiV eiV authn kai agiasqw en auth.

23

Dioti qelw exaposteilei eiV authn qanatikon kai aima en taiV odoiV authV× kai oi tetraumatismenoi qelousi pesei en mesw authV dia macairaV elqoushV ep' authn kukloqen× kai qelousi gnwrisei oti egw eimai o KurioV.

24

Kai den qelei eisqai pleon en tw oikw Israhl skoloy pikriaV kai akanqa odunhV ek pantwn twn perix autwn twn katafronountwn autouV× kai qelousi gnwrisei oti egw eimai KurioV o QeoV.

25

Outw legei KurioV o QeoV× Otan sunaxw ton oikon Israhl ek twn lawn, metaxu twn opoiwn einai dieskorpismenoi, kai agiasqw en autoiV enwpion twn eqnwn, tote qelousi katoikhsei en th gh autwn, thn opoian edwka eiV ton doulon mou ton Iakwb.

26

Kai qelousi katoikhsei en auth en asfaleia kai qelousin oikodomhsei oikiaV kai futeusei ampelwnaV× nai, qelousi katoikhsei en asfaleia, otan ektelesw kriseiV epi pantaV touV katafronhsantaV autouV kukloqen autwn× kai qelousi gnwrisei oti egw eimai KurioV o QeoV autwn.

Ezekiel 29

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: