Modern Greek Bible

Ezekiel 26

Ezekiel

Return to Index

Chapter 27

1

[] Kai egeine logoV Kuriou proV eme, legwn,

2

Kai su, uie anqrwpou, analabe qrhnon dia thn Turon,

3

kai eipe proV thn Turon thn keimenhn en th eisodw thV qalasshV, thn emporeuomenhn meta twn lawn en pollaiV nhsoiV, Outw legei KurioV o QeoV× TuroV, su eipaV, Egw eimai plhrhV eiV to kalloV.

4

Ta oria sou einai en th kardia twn qalasswn, oi oikodomoi sou ekamon plhreV to kalloV sou.

5

Ektisan panta ta pleura twn ploiwn sou ex elatwn apo Seneir× elabon kedrouV ek tou Libanou dia na kamwsi katartia eiV se.

6

Ek twn druwn thV Basan ekamon ta kwpia sou× ekamon ta kaqismata sou ex elefantoV, en puxw apo twn nhswn twn Khtiaiwn.

7

Lepton linon ex Aiguptou kenthton exhploneV eiV seauthn dia pania× kuanoun kai porfuroun ek twn nhswn Eleisa hto to episkhnwma sou.

8

Oi katoikoi thV SidwnoV kai Arbad hsan oi kwphlatai sou× oi sofoi sou, TuroV, oi onteV en soi, autoi hsan oi kubernhtai twn ploiwn sou.

9

Oi presbuteroi thV Gebal kai oi sofoi authV hsan en soi oi episkeuastai twn calasmatwn sou× panta ta ploia thV qalasshV kai oi nautai autwn hsan en soi, dia na emporeuwntai to emporion sou.

10

Persai kai Ludioi kai LibueV hsan en toiV strateumasi sou oi andreV sou oi polemistai× aspidaV kai perikefalaiaV ekremwn eiV se× outoi epedeiknuon thn megaloprepeian sou.

11

Oi andreV thV Arbad meta tou strateumatoV sou hsan kuklw epi ta teich sou, kai oi Gammaditai epi touV purgouV sou× ekremwn taV aspidaV autwn epi ta teich sou kuklw× outoi suneplhroun to kalloV sou.

12

H QarseiV emporeueto meta sou eiV plhqoV pantoV ploutou× me arguron, sidhron, kassiteron kai molubdon emporeuonto en taiV agoraiV sou.

13

Iauan, Qoubal kai Mesec hsan emporoi sou× en th agora sou emporeuonto yucaV anqrwpwn kai skeuh calkina.

14

Apo de tou oikou Qwgarma emporeuonto en taiV agoraiV sou ippouV kai ippeaV kai hmionouV.

15

Oi andreV thV Daidan hsan emporoi sou× pollwn nhswn to emporion hto en th ceiri sou× eferon eiV se odontaV elefantwn kai ebenon eiV antallaghn.

16

H Suria emporeueto meta sou dia to plhqoV twn ergasiwn sou× ediden eiV taV agoraV sou smaragdon, porfuran kai kenthta kai busson kai korallion kai acathn.

17

O IoudaV kai h gh Israhl hsan emporoi sou× edidon eiV thn agoran sou siton tou Minniq kai stakthn kai meli kai elaion kai balsamon.

18

H DamaskoV emporeueto meta sou eiV to plhqoV twn ergasiwn sou, eiV to plhqoV pantoV ploutou× eiV oinon thV Celbwn kai eiV leuka oria.

19

Kai Dan kai Iauan kai Mwsel edidon eiV taV agoraV sou sidhron eirgasmenon, kasian kai kalamon arwmatikon× tauta hsan metaxu twn pragmateiwn sou.

20

H Daidan emporeueto meta sou eiV polutima ufasmata dia amaxaV.

21

H Arabia kai panteV oi arconteV Khdar hsan emporoi sou, emporeuomenoi meta sou eiV arnia kai kriouV kai tragouV.

22

Oi emporoi thV Saba kai Raama hsan emporoi sou, didonteV eiV taV agoraV sou pan exaireton arwma kai panta liqon timion kai crusion.

23

Carran kai Canaa kai Eden, oi emporoi thV Saba, o Assour kai o Cilmad, emporeuonto meta sou.

24

Outoi hsan emporoi sou eiV pan eidoV, eiV kuana endumata kai kenthta kai eiV kibwtia plousiwn stolismatwn, dedemena me scoinia kai kateskeuasmena ek kedrou, metaxu twn allwn sou pragmateiwn.

25

Ta ploia thV QarseiV upereicon eiV to emporion sou, kai hso plhrhV, kai estaqhV endoxotath en th kardia twn qalasswn.

26

[] Oi kwphlatai sou se eferon eiV udata polla× all' o anemoV o anatolikoV se sunetriyen en th kardia twn qalasswn.

27

Ta plouth sou kai ai agorai sou, to emporion sou, oi nautai sou kai oi kubernhtai sou, oi episkeuastai twn ploiwn sou kai oi emporeuomenoi to emporion sou, kai panteV oi andreV sou oi polemistai oi en soi kai pan to aqroisma sou to en mesw sou, qelousi pesei en th kardia twn qalasswn, thn hmeran thV ptwsewV sou.

28

Ta proasteia qelousi seisqh eiV ton hcon thV kraughV twn kubernhtwn sou.

29

Kai panteV oi kwphlatai, oi nautai, panteV oi kubernhtai thV qalasshV, qelousi katabh ek twn ploiwn autwn, qelousi staqh epi thV ghV,

30

kai qelousi kraugasei me thn fwnhn autwn epi se, kai qelousi bohsei pikra kai riyei cwma epi taV kefalaV autwn kai katakulisqh en th spodw.

31

Kai qelousi falakrwqh oloklhrwV dia se kai perizwsqh sakkon kai klausei dia se me pikrian yuchV, oduromenoi pikrwV.

32

Kai en tw odurmw autwn qelousin analabei qrhnon dia se kai qelousi qrhnwdhsei, legonteV peri sou, TiV wV h TuroV, wV h katastrafeisa en mesw thV qalasshV;

33

Ote ai pragmateiai sou exhrconto ek twn qalasswn, ecortaineV pollouV laouV× me to plhqoV tou ploutou sou kai tou emporiou sou eploutizeV touV basileiV thV ghV.

34

Twra sunetribhV en taiV qalassaiV, en tw baqei twn udatwn× to emporion sou kai pan to aqroisma sou epeson en mesw sou.

35

PanteV oi katoikoi twn nhswn qelousin ekplagh dia se kai oi basileiV autwn qelousi katatromaxei, qelousin wcriasei ta proswpa.

36

Oi emporoi metaxu twn eqnwn qelousi surixei epi se× frikh qeleiV eisqai kai den qeleiV uparxei ewV aiwnoV.

Ezekiel 28

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: