Modern Greek Bible

Ezekiel 25

Ezekiel

Return to Index

Chapter 26

1

[] Kai en tw endekatw etei, th prwth tou mhnoV, egeine logoV Kuriou proV eme, legwn,

2

Uie anqrwpou, epeidh h TuroV eipe kata thV Ierousalhm, Euge, sunetribh h pulh twn lawn× estrafh proV eme× qelw gemisqh, dioti hrhmwqh×

3

dia touto outw legei KurioV o QeoV× Idou, egw eimai enantion sou, TuroV, kai qelw epegeirei enantion sou eqnh polla, wV epegeirei h qalassa ta kumata authV.

4

Kai qelousi katastreyei ta teich thV Turou kai katedafisei touV purgouV authV× kai qelw xusei to cwma authV ap' authV kai katasthsei authn wV leiopetran.

5

Qelei eisqai dia na exaplonwsi diktua en mesw thV qalasshV× dioti egw elalhsa, legei KurioV o QeoV× kai qelei katastaqh diarpagh twn eqnwn.

6

Kai ai kwmai authV, ai en th pediadi, qelousin exoloqreuqh en macaira× kai qelousi gnwrisei oti egw eimai o KurioV.

7

Dioti outw legei KurioV o QeoV× Idou, qelw ferei kata thV Turou ton Naboucodonosor basilea thV BabulwnoV, basilea basilewn, apo borra, meq' ippwn kai meta armatwn kai meq' ippewn kai sunaxewV kai laou pollou.

8

OutoV qelei exoloqreusei en macaira taV kwmaV sou en th pediadi× kai qelei egeirei promacwnaV enantion sou kai qelei kamei procwmata enantion sou kai uywsei kata sou aspidaV.

9

Kai qelei sthsei taV polemikaV mhcanaV autou epi ta teich sou kai me touV pelekeiV autou qelei katabalei touV purgouV sou.

10

Apo tou plhqouV twn ippwn autou o koniortoV autwn qelei se skepasei× ta teich sou qelousi seisqh apo tou hcou twn ippewn kai twn trocwn kai twn amaxwn, otan eisercwntai eiV taV pulaV sou, kaqwV eisercontai eiV polin ekporqoumenhn.

11

Me taV oplaV twn ippwn autou qelei katapathsei pasaV taV odouV sou× ton laon sou qelei qanatwsei en macaira, kai oi iscuroi sou frouroi qelousi katablhqh eiV thn ghn.

12

Kai qelousi diarpasei ta plouth sou kai lafuragwghsei ta emporeumata sou× kai qelousi katabalei ta teich sou kai krhmnisei touV oikouV sou touV wraiouV× kai qelousi riyei eiV to meson twn udatwn touV liqouV sou kai ta xula sou kai to cwma sou.

13

Kai qelw pausei ton qorubon twn asmatwn sou, kai h fwnh twn kiqarwn sou den qelei akousqh pleon×

14

kai qelw se katasthsei wV leiopetran× qeleiV eisqai dia na exaplonwsi diktua× den qeleiV pleon oikodomhqh× dioti egw o KurioV elalhsa, legei KurioV o QeoV.

15

[] Outw legei KurioV o QeoV proV thn Turon× den qelousi seisqh ai nhsoi eiV ton hcon thV ptwsewV sou, otan oi traumatiai sou stenazwsin, otan h sfagh ginhtai en mesw sou;

16

Tote panteV oi hgemoneV thV qalasshV qelousi katabh apo twn qronwn autwn, kai qelousin ekbalei taV clamudaV autwn kai ekduqh ta kenthta imatia autwn× qelousin enduqh tromon× kata ghV qelousi kaqhsei kai tremei kata pasan stigmhn kai ekplhttesqai dia se.

17

Kai analabonteV qrhnon dia se qelousi legei proV se, PwV katestrafhV, h katoikoumenh upo qalassoporwn, h perifhmoV poliV, htiV hso iscura en qalassh, su kai oi katoikoi sou, oitineV diedidon ton tromon autwn eiV pantaV touV enoikountaV en auth.

18

Twra ai nhsoi qelousi tremei en th hmera thV ptwsewV sou, nai, ai nhsoi ai en th qalassh qelousi taracqh en th afaneia sou.

19

Dioti outw legei KurioV o QeoV× Otan se katasthsw polin hrhmwmenhn wV taV poleiV taV mh katoikoumenaV, otan epiferw epi se thn abusson kai se skepaswsin udata polla,

20

otan se katabibasw meta twn katabainontwn eiV lakkon, proV laon aiwnion, kai se qesw eiV ta katwtata thV ghV, eiV topouV erhmouV ap' aiwnoV, meta twn katabainontwn eiV lakkon, dia na mh katoikhqhV, kai otan apokatasthsw doxan en th gh twn zwntwn,

21

qelw se katasthsei tromon kai den qeleiV uparcei× kai qeleiV zhthqh kai den qeleiV eureqh pleon eiV ton aiwna, legei KurioV o QeoV.

Ezekiel 27

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: