Modern Greek Bible

Ezekiel 24

Ezekiel

Return to Index

Chapter 25

1

[] Kai egeine logoV Kuriou proV eme, legwn,

2

Uie anqrwpou, sthrixon to proswpon sou epi touV uiouV Ammwn kai profhteuson kat' autwn×

3

kai eipe proV touV uiouV Ammwn, Akousate ton logon Kuriou tou Qeou× outw legei KurioV o QeoV× Epeidh epilegeiV eiV ta agia mou, Euge, dioti ebebhlwqhsan, kai eiV thn ghn tou Israhl, dioti hfanisqh, kai eiV ton oikon Iouda, dioti uphgan eiV aicmalwsian,

4

dia touto, idou, qelw se paradwsei proV klhronomian eiV touV uiouV thV anatolhV, kai qelousi qesei taV epauleiV autwn en soi kai qelousi kamei taV kataskhnwseiV autwn en soi× outoi qelousi fagei touV karpouV sou kai outoi qelousi piei to gala sou.

5

Kai qelw katasthsei thn Rabba staulon kamhlwn kai thn ghn twn uiwn Ammwn mandran probatwn× kai qelete gnwrisei oti egw eimai o KurioV.

6

Dioti outw legei KurioV o QeoV× Epeidh epekrothsaV ceiraV kai ektuphsaV me ton poda kai en olh th perifronhsei thV kardiaV sou ecarhV kata thV ghV Israhl,

7

dia touto, idou, qelw ekteinei thn ceira mou epi se kai qelw se paradwsei eiV diarpaghn twn eqnwn kai qelw se ekkoyei apo twn lawn kai se exafanisei apo twn topwn× qelw se exoloqreusei× kai qeleiV gnwrisei oti egw eimai o KurioV.

8

[] Outw legei KurioV o QeoV× Epeidh o Mwab kai o Sheir legousin, Idou, o oikoV Iouda einai wV panta ta eqnh×

9

dia touto, idou, qelw anoixei thn pleuran tou Mwab apo twn polewn, apo twn polewn autou, apo twn akrwn autou, thn doxan thV ghV, thn Baiq-iesimwq, Baal-mewn kai Kiriaqaim,

10

eiV touV uiouV thV anatolhV, kata twn uiwn Ammwn, kai qelw paradwsei authn eiV klhronomian, dia na mh mnhmoneuwntai oi uioi Ammwn metaxu twn eqnwn.

11

Kai qelw ektelesei kriseiV epi ton Mwab× kai qelousi gnwrisei oti egw eimai o KurioV.

12

Outw legei KurioV o QeoV× Epeidh o Edwm epraxen ekdikhtikwV eiV ton oikon Iouda kai ebrise barewV kai exedikhqh enantion autwn,

13

dia touto outw legei KurioV o QeoV× qelw loipon ekteinei thn ceira mou epi ton Edwm, kai qelw ekkoyei ap' autou anqrwpon kai kthnoV kai qelw exafanisei auton apo Qaiman, kai qelousi pesei en romfaia ewV Daidan.

14

Kai qelw energhsei thn ekdikhsin mou epi ton Edwm dia ceiroV ton laou mou Israhl× kai qelousi kamei eiV ton Edwm kata ton qumon mou kai kata thn orghn mou× kai qelousi gnwrisei thn ekdikhsin mou, legei KurioV o QeoV.

15

Outw legei KurioV o QeoV× Epeidh oi Filistaioi eferqhsan ekdikhtikwV kai ekamon ekdikhsin perifronounteV ek yuchV, wste na ferwsin oleqron dia palaion misoV,

16

dia touto outw legei KurioV o QeoV× Idou, egw qelw ekteinei thn ceira mou epi touV FilistaiouV kai qelw ekkoyei touV CereqaiouV kai exafanisei to upoloipon twn limenwn thV qalasshV×

17

kai qelw kamei ep' autouV megalhn ekdikhsin en elegmoiV qumou× kai qelousi gnwrisei oti egw eimai o KurioV, otan ektelesw thn ekdikhsin mou ep' autouV.

Ezekiel 26

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: