Modern Greek Bible

Ezekiel 23

Ezekiel

Return to Index

Chapter 24

1

[] Kai en tw ennatw etei, tw dekatw mhni, th dekath tou mhnoV, egeine logoV Kuriou proV eme, legwn,

2

Uie anqrwpou, grayon eiV seauton to onoma thV hmeraV, authV tauthV thV hmeraV× dioti o basileuV thV BabulwnoV paretacqh kata thV Ierousalhm en auth tauth th hmera.

3

Kai profere parabolhn proV ton apostathn oikon× kai eipe proV autouV, Outw legei KurioV o QeoV× Sthson ton lebhta; sthson, kai eti cuson udwr eiV auton×

4

sunagage eiV auton ta tmhmata autou, pan tmhma kalon, ton mhron kai ton wmon× gemison auton apo twn eklektwn ostewn.

5

Labe ek twn eklektwn tou poimniou kai stibason eti ta osta katw autou× brason auta kalwV kai aV eyhqwsi kai auta ta osta autou en autw.

6

Dioti outw legei KurioV o QeoV× Ouai eiV thn polin twn aimatwn, eiV ton lebhta, tou opoiou h skwria einai en autw kai tou opoiou h skwria den exhlqen ap' autou. Ekbale kata seiran ta tmhmata authV× klhroV aV mh pesh ep' authn.

7

Dioti to aima authV einai en mesw authV× epi leiopetran exeqesen auto× den ecusen auto epi thn ghn, wste na skepasqh me cwma.

8

Dia na kamw na anabh qumoV eiV ektelesin ekdikhsewV, qelw ekqesei to aima authV epi leiopetran, dia na mh skepasqh.

9

Dia touto outw legei KurioV o QeoV× Ouai eiV thn polin twn aimatwn× kai egw qelw megalunei thn puran.

10

Episwreuson ta xula, anayon to pur, katanalwson ta kreata kai dialuson auta, aV kawsi kai ta osta.

11

Tote sthson auton kenon epi touV anqrakaV auton, dia na purwqh o calkoV autou kai na kah kai na luwsh en autw h akaqarsia autou, na katanalwqh h skwria autou.

12

MataiwV edokimasqh me kopouV, kai h megalh authV skwria den exhlqen ap' authV, h skwria authV en tw puri.

13

En th akaqarsia sou uparcei miarothV× epeidh egw se ekaqarisa kai den ekaqarisqhV, den qeleiV pleon kaqarisqh apo thV akaqarsiaV sou, ewsou anapausw ton qumon mou epi se.

14

Egw o KurioV elalhsa× qelei geinei kai qelw ektelesei auto× den qelw strafh opisw kai den qelw feisqh kai den qelw metamelhqh× kata taV odouV sou kai kata taV praxeiV sou qelousi se krinei, legei KurioV o QeoV.

15

[] Kai egeine logoV Kuriou proV eme, legwn,

16

Uie anqrwpou, idou, egw qelw afairesei apo sou dia miaV plhghV to epiqumhma twn ofqalmwn sou× kai mh penqhshV kai mh klaushV kai aV mh reuswsi ta dakrua sou×

17

krathqhti apo stenagmwn, mh kamhV penqoV nekrwn, deson thn tiaran sou epi thn kefalhn sou, kai bale eiV touV podaV sou ta upodhmata sou, kai mh kaluyhV ta ceilh sou, kai arton andrwn mh faghV.

18

Kai elalhsa proV ton laon to prwi, kai to esperaV apeqanen h gunh mou× kai ekamon to prwi wV prosetacqhn.

19

Kai eipen o laoV proV eme, Den qeleiV apaggeilei proV umaV ti dhlousin eiV umaV tauta, ta opoia kamneiV;

20

Kai apekriqhn proV autouV, logoV Kuriou egeine proV eme legwn,

21

Eipe proV ton oikon Israhl, Outw legei KurioV o QeoV× Idou, qelw bebhlwsei ta agia mou, to kauchma thV dunamewV saV, ta epiqumhmata twn ofqalmwn saV kai ta peripoqhta twn yucwn saV× kai oi uioi saV kai ai qugatereV saV, osouV afhkate, en romfaia qelousi pesei.

22

Kai qelete kamei kaqwV egw ekamon× den qelete kaluyei ta ceilh saV kai arton andrwn den qelete fagei.

23

Kai ai tiarai saV qelousin eisqai epi twn kefalwn saV kai ta upodhmata saV eiV touV podaV saV× den qelete penqhsei oude klausei× alla qelete luwsei dia taV anomiaV saV kai qelete stenaxei o eiV proV ton allon.

24

Kai o Iezekihl qelei eisqai shmeion eiV esaV× kata panta osa ekame qelete kamei× otan touto elqh, tote qelete gnwrisei oti egw eimai KurioV o QeoV.

25

Peri de sou, uie anqrwpou, en ekeinh th hmera, otan afairesw ap' autwn thn iscun autwn, thn caran thV doxhV autwn, ta epiqumhmata twn ofqalmwn autwn kai to qarroV twn yucwn autwn, touV uiouV autwn kai taV qugateraV autwn,

26

en th hmera ekeinh o diaswqeiV den qelei elqei proV se, dia na anaggeilh tauta eiV ta wta sou;

27

En ekeinh th hmera to stoma sou qelei anoicqh proV ton diaswqenta kai qeleiV lalhsei kai den qeleiV eisqai pleon alaloV× kai qeleiV eisqai eiV autouV shmeion× kai qelousi gnwrisei oti egw eimai o KurioV.

Ezekiel 25

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: