Modern Greek Bible

Ezekiel 22

Ezekiel

Return to Index

Chapter 23

1

[] Kai egeine logoV Kuriou proV eme, legwn,

2

Uie anqrwpou, hsan duo gunaikeV, qugatereV thV authV mhtroV×

3

kai exeporneuqhsan en Aiguptw× exeporneuqhsan en th neothti autwn× ekei epiesqhsan ta sthqh autwn kai ekei suneqlibhsan oi parqenikoi autwn mastoi.

4

Ta de onomata autwn hsan, Oola h presbutera kai Ooliba h adelfh authV× kai autai egeinan emou kai egennhsan uiouV kai qugateraV. Hsan loipon ta onomata autwn Samareia h Oola kai Ierousalhm h Ooliba.

5

Kai h Oola exeporneuqh, enw hto emou, kai parefronhse dia touV erastaV authV, touV AssuriouV touV geitonaV authV,

6

endedumenouV kuana, taxiarcouV kai arcontaV, pantaV erasmiouV neouV, ippeiV ippeuontaV ef' ippwn.

7

Kai epraxe taV porneiaV authV met' autwn, oitineV panteV hsan oi eklektoi twn Assuriwn, kai meta pantwn ekeinwn, dia touV opoiouV parefronhsen× en pasi toiV eidwloiV autwn emiaineto.

8

Kai den afhke thn porneian authV thn ex Aiguptou× dioti met' authV ekoimwnto en th neothti authV kai outoi epiezon ta parqenika authV sthqh kai execeon thn porneian autwn ep' authn.

9

Dia touto paredwka authn eiV taV ceiraV twn erastwn authV, eiV taV ceiraV twn Assuriwn, dia touV opoiouV parefronhsen.

10

Outoi anekaluyan thn aiscunhn authV× elabon touV uiouV authV kai taV qugateraV authV kai authn en romfaia apekteinan, kai egeine peribohtoV metaxu twn gunaikwn, kai exetelesan krisin ep' authn.

11

[] Ote de h adelfh authV Ooliba eide touto, diefqarh en th parafrosunh authV uper ekeinhn kai en taiV porneiaiV authV uper taV porneiaV thV adelfhV authV×

12

parefronhse dia touV AssuriouV touV geitonaV authV, taxiarcouV kai arcontaV endedumenouV polutelwV, ippeiV ippeuontaV ef' ippwn, pantaV neouV erasmiouV.

13

Kai eidon oti emianqh× mian odon ecousin amfoterai.

14

Proseqesen eti eiV taV eauthV porneiaV× dioti wV eiden andraV ezwgrafhmenouV epi tou toicou, eikonaV Caldaiwn, oitineV hsan ezwgrafhmenoi me milton,

15

periezwsmenouV zwnaV epi taV osfuaV autwn, forountaV tiaraV bebammenaV epi taV kefalaV autwn, pantaV econtaV oyin arcontwn, omoiouV me touV BabulwniouV thV ghV twn Caldaiwn, en h egennhqhsan.

16

kai wV eiden autouV me touV ofqalmouV authV, parefronhse di' autouV kai exapesteile proV autouV presbeiV eiV thn Caldaian.

17

Kai oi Babulwnioi hlqon proV authn eiV thn koithn tou erwtoV kai emianan authn me thn porneian autwn kai emianqh met' autwn kai h yuch authV apexenwqh ap' autwn.

18

Kai apekaluye taV porneiaV authV kai exeskepase thn aiscunhn authV× tote h yuch mou apexenwqh ap' authV, kaqwV h yuch mou eicen apoxenwqh apo thV adelfhV authV.

19

Dioti eplhqune taV porneiaV authV, anakalousa eiV mnhmhn taV hmeraV thV neothtoV authV, ote eporneueto en gh Aiguptou.

20

Kai parefronhse dia touV erastaV authV, twn opoiwn h sarx einai sarx onwn kai h reusiV autwn reusiV ippwn.

21

Kai enequmhqhV thn akolasian thV neothtoV sou, ote ta sthqh sou epiezonto upo twn Aiguptiwn, dia touV mastouV thV neothtoV sou.

22

[] Dia touto, Ooliba, outw legei KurioV o QeoV× Idou, egw qelw egeirei touV erastaV sou enantion sou, af' wn h yuch sou apexenwqh, kai qelw ferei autouV enantion sou pantacoqen×

23

touV BabulwniouV kai pantaV touV CaldaiouV, Fekwd kai Swe kai Kwe, pantaV touV AssuriouV met' autwn× oitineV panteV einai erasmioi neoi, taxiarcoi kai hgemoneV, stratarcai kai onomastoi, panteV ippeuonteV ef' ippwn.

24

Kai qelousin elqei enantion sou meta armatwn, meta amaxwn kai trocwn kai meta plhqouV lawn, kai qelousi qesei kuklw enantion sou qureouV kai aspidaV kai perikefalaiaV× kai qelw qesei enwpion autwn krisin kai qelousi se krinei kata taV kriseiV autwn.

25

Kai qelw sthsei ton zhlon mou enantion sou kai qelousi ferqh proV se met' orghV× qelousin ekkoyei thn muthn sou kai ta wta sou× kai to upoloipon sou qelei pesei en macaira× outoi qelousi labei touV uiouV sou kai taV qugateraV sou× to de upoloipon sou qelei katafagwqh upo puroV.

26

Qelousin eti se ekdusei ta imatia sou kai afairesei touV stolismouV thV lamprothtoV sou.

27

Kai qelw pausei apo sou thn akolasian sou kai thn porneian sou thn ek ghV Aiguptou× kai den qeleiV shkwsei touV ofqalmouV sou proV autouV, kai den qeleiV enqumhqh pleon thn Aigupton.

28

Dioti outw legei KurioV o QeoV× Idou, qelw se paradwsei eiV thn ceira ekeinwn touV opoiouV miseiV, eiV thn ceira ekeinwn af' wn apexenwqh h yuch sou.

29

Kai qelousi ferqh proV se me misoV, kai qelousi labei pantaV touV kopouV sou, kai qelousi se egkataleiyei gumnhn kai askepaston× kai h aiscunh thV porneiaV sou qelei apokalufqh kai h akolasia sou kai ai porneiai sou.

30

Tauta qelw kamei eiV se, epeidh eporneuqhV katopin twn eqnwn, epeidh emianqhV en toiV eidwloiV autwn.

31

En th odw thV adelfhV sou periepathsaV× dia touto qelw dwsei eiV thn ceira sou to pothrion authV.

32

Outw legei KurioV o QeoV× To pothrion thV adelfhV sou qeleiV piei, to baqu kai platu× qeleiV eisqai gelwV kai paignion× to pothrion touto cwrei polu.

33

QeleiV emplhsqh apo meqhV kai qliyewV, me to pothrion thV ekplhxewV kai tou afanismou, me to pothrion thV adelfhV sou SamareiaV.

34

Kai qeleiV piei auto kai straggisei, kai qeleiV suntriyei ta ostraka autou, kai qeleiV diasparaxei ta sthqh sou× dioti egw elalhsa, legei KurioV o QeoV.

35

Dia touto outw legei KurioV o QeoV× Epeidh me elhsmonhsaV kai me aperriyaV opisw twn nwtwn sou, bastason loipon kai su thn akolasian sou kai taV porneiaV sou.

36

[] Kai eipe KurioV proV eme× Uie anqrwpou, qeleiV krinei thn Oola kai thn Ooliba; apaggeilon loipon proV autaV ta bdelugmata autwn×

37

oti emoiceuonto, kai einai aima en taiV cersin autwn, kai emoiceuonto meta twn eidwlwn autwn, kai oti diebibazon carin autwn ta tekna autwn, ta opoia egennhsan eiV eme, dia tou puroV eiV katanalwsin.

38

Epraxan eti touto eiV eme× emianan ta agia mou en th auth hmera kai ebebhlwsan ta sabbata mou.

39

Dioti ote esfaxan ta tekna autwn eiV ta eidwla autwn, tote eishrconto thn authn hmeran eiV ta agia mou, dia na bebhlonwsin auta× kai idou, outwV epratton en mesw tou oikou mou.

40

Kai proseti eipe oti seiV epemyate proV andraV, dia na elqwsi makroqen, proV touV opoiouV estalh presbuV, kai idou, hlqon× dia touV opoiouV elousqhV, bayaV touV ofqalmouV sou kai estolisqhV me stolismouV.

41

Kai ekaqhsaV epi klinhV megaloprepouV kai emprosqen authV hto trapeza htoimasmenh, ef' hV eqesaV to qumiama mou kai to elaion mou.

42

Kai hsan en auth fwnai plhqouV agallomenou× kai meta twn andrwn tou oclou eishgonto Sabaioi ek thV erhmou, forounteV braciolia epi taV ceiraV autwn kai wraiouV stefanouV epi taV kefalaV autwn.

43

Tote eipa proV thn kataghrasasan en moiceiaiV, Twra kamnousi porneiaV met' authV kai auth met' ekeinwn

44

kai outoi eishrconto proV authn, kaqwV eisercontai proV gunaika pornhn× outwV eishrconto proV thn Oola kai proV thn Ooliba, taV akolastouV gunaikaV.

45

Dia touto andreV dikaioi, outoi qelousi krinei autaV, kata thn krisin twn moicalidwn kai kata thn krisin twn ekceouswn aima× epeidh einai moicalideV kai aima einai en taiV cersin autwn.

46

Oqen outw legei KurioV o QeoV× Qelw anabibasei ep' autaV oclon kai qelw paradwsei autaV eiV tarachn kai diarpaghn.

47

Kai o ocloV qelei liqobolhsei autaV me liqouV kai katakoyei autaV me ta xifh autwn× qelousi foneusei touV uiouV autwn kai taV qugateraV autwn kai taV oikiaV autwn qelousi katakausei en puri.

48

Outw qelw pausei thn akolasian apo thV ghV, dia na maqwsi pasai ai gunaikeV na mh prattwsi kata taV akolasiaV saV.

49

Kai qelousin antapodwsei taV akolasiaV umwn ef' umaV, kai qelete bastasei taV amartiaV twn eidwlwn saV× kai qelete gnwrisei oti egw eimai KurioV o QeoV.

Ezekiel 24

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: