Modern Greek Bible

Ezekiel 21

Ezekiel

Return to Index

Chapter 22

1

[] Kai egeine logoV Kuriou proV eme; legwn,

2

Kai su, uie anqrwpou, qeleiV krinei, qeleiV krinei thn polin twn aimatwn; kai qeleiV parasthsei eiV authn panta ta bdelugmata authV;

3

Eipe loipon, Outw legei KurioV o QeoV× W poliV ekceousa aimata mesw eauthV, dia na elqh o kairoV authV, kai kataskeuazousa eidwla enantion eauthV, dia na miainhtai,

4

egeinaV enocoV en tw aimati sou, to opoion execeaV, kai emianqhV en toiV eidwloiV sou, ta opoia kateskeuasaV, kai ekameV na plhsiaswsin ai hmerai sou, kai hlqeV mecri twn etwn sou× dia touto se katesthsa oneidoV eiV ta eqnh kai paignion eiV pantaV touV topouV.

5

Oi plhsion kai oi makran apo sou qelousin empaixei se, memolusmenh kata to onoma, megalh kata taV sumforaV.

6

Idou, oi arconteV tou Israhl hsan en soi, dia na cunwsin aima, ekastoV kata thn dunamin autou.

7

En soi katefronoun patera kai mhtera× en mesw sou eferonto apathlwV proV ton xenon× en soi katedunasteuon ton orfanon kai thn chran.

8

Ta agia mou katefronhsaV kai ta sabbata mou ebebhlwsaV.

9

En soi hsan andreV sukofantai dia na cunwsin aima, kai en soi etrwgon epi twn orewn, en mesw sou prattousin anosiourgiaV.

10

En soi exeskepasan aiscunhn patroV, en soi etapeinwsan thn apokecwrismenhn en th akaqarsia authV.

11

Kai o men epraxe bdelurian meta thV gunaikoV tou plhsion autou, o de emianen anosiwV thn numfhn autou, kai alloV en soi etapeinwse thn adelfhn autou, thn qugatera tou patroV autou.

12

En soi elambanon dwra dia na ekcewsin aima× elabeV tokon kai prosqhkhn kai di' apathV hscrokerdhsaV apo twn plhsion sou, kai elhsmonhsaV eme, legei KurioV o QeoV.

13

Idou, dia touto ekrothsa taV ceiraV mou epi th aiscrokerdeia sou, thn opoian epraxaV, kai epi tw aimati sou, to opoion hto en mesw sou.

14

Qelei anqexei h kardia sou; h qelousin ecei dunamin ai ceireV sou, en hmeraiV kaq' aV egw qelw energhsei enantion sou; egw o KurioV elalhsa kai qelw ektelesei.

15

Kai qelw se diaskorpisei en toiV eqnesi kai se diaspeirei eiV touV topouV kai qelw exaleiyei apo sou thn akaqarsian sou.

16

Kai qeleiV bebhlwqh en soi enwpion twn eqnwn, kai qeleiV gnwrisei oti egw eimai o KurioV.

17

[] Kai egeine logoV Kuriou proV eme, legwn,

18

Uie anqrwpou, o oikoV Israhl egeinen eiV eme skwria× panteV einai calkoV kai kassiteroV kai sidhroV kai molubdoV en tw mesw tou cwneuthriou× einai skwriai argurou.

19

Dia touto outw legei KurioV o QeoV× Epeidh panteV seiV egeinete skwriai, idou, dia touto qelw saV sunaxei eiV to meson thV Ierousalhm×

20

kaqwV sunagousin eiV to meson tou cwneuthriou ton arguron kai ton calkon kai ton sidhron kai ton molubdon kai ton kassiteron, dia na fushswsi to pur ep' auta wste na dialuswsin auta, outwV en tw qumw mou kai en th orgh mou qelw saV sunaxei kai qelw saV balei ekei kai dialusei.

21

Qelw exapantoV saV sunaxei, kai en tw puri thV orghV mou qelw emfushsei ef' umaV kai qelete dialuqh en tw mesw authV.

22

KaqwV o arguroV dialuetai en mesw tou cwneuthriou, outw qelete dialuqh en mesw authV× kai qelete gnwrisei oti egw o KurioV execea thn orghn mou ef' umaV.

23

[] Kai egeine logoV Kuriou proV eme, legwn,

24

Uie anqrwpou, eipe proV authn× Su eisai h gh, htiV den ekaqarisqh, kai den egeine broch ep' authV en th hmera thV orghV.

25

En mesw authV einai sunwmosia twn profhtwn authV× wV leonteV wruomenoi, arpazonteV to qhrama, katatrwgousi yucaV× elabon qhsaurouV kai polutima pragmata× eplhqunan taV chraV authV en tw mesw authV.

26

Oi iereiV authV hqethsan ton nomon mou kai ebebhlwsan ta agia mou× metaxu agiou kai bebhlou den ekamon diaforan kai metaxu akaqartou kai kaqarou den ekamon diakrisin, kai ekrupton touV ofqalmouV autwn apo twn sabbatwn mou, kai ebebhloumhn en mesw autwn.

27

Oi arconteV authV einai en mesw authV wV lukoi arpazonteV to qhrama, dia na ekcewsin aima, dia na afanizwsi yucaV, dia na aiscrokerdhswsin aiscrokerdeian.

28

Kai oi profhtai authV perhleifon autouV me phlon amalakton, bleponteV oraseiV mataiaV kai manteuonteV proV autouV yeudh, legonteV, Outw legei KurioV o QeoV× enw o KurioV den elalhsen.

29

O laoV thV ghV meteceirizeto apathn kai ekamnen arpagaV kai katedunasteue ton ptwcon kai ton endeh kai ton xenon hpata aneu krisewV.

30

Kai ezhthsa metaxu autwn andra, ostiV na anegeirh to perifragma kai na staqh en th calastra enwpion mou uper thV ghV, dia na mh exoloqreusw authn× kai den eurhka.

31

Dia touto execea thn orghn mou ep' autouV× kathnalwsa autouV en tw puri thV orghV mou× taV odouV autwn antapedwka epi taV kefalaV autwn, legei KurioV o QeoV.

Ezekiel 23

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: