Modern Greek Bible

Ezekiel 20

Ezekiel

Return to Index

Chapter 21

1

[] Kai egeine logoV Kuriou proV eme, legwn,

2

Uie anqrwpou, sthrixon to proswpon sou proV Ierousalhm kai stalaxon logon proV touV agiouV topouV kai profhteuson kata thV ghV Israhl

3

kai eipe proV thn ghn Israhl, Outw legei KurioV× Idou, egw eimai enantion sou kai qelw surei thn macairan mou ek thV qhkhV authV kai qelw ekkoyei apo sou ton dikaion kai ton asebh.

4

Kai epeidh qelw ekkoyei apo sou ton dikaion kai ton asebh, dia touto qelei exelqei h macaira mou ek thV qhkhV authV enantion pashV sarkoV, apo meshmbriaV mecri borra×

5

kai qelousi gnwrisei pasa sarx oti egw o KurioV esura thn macairan mou ek thV qhkhV authV× den qelei epistreyei pleon.

6

Dia touto su, uie anqrwpou, stenaxon meta suntrimmou thV osfuoV sou, kai meta pikriaV stenaxon enwpion autwn.

7

Kai otan eipwsi proV se, dia ti stenazeiV su; qeleiV apokriqh× dia thn aggelian, oti ercetai× kai pasa kardia qelei luwsei, kai pasai ai ceireV qelousi paraluqh, kai pan pneuma qelei lipoqumhsei, kai panta ta gonata qelousi reusei wV udwr× idou, ercetai kai qelei geinei, legei KurioV o QeoV.

8

[] Kai egeine logoV Kuriou proV eme, legwn,

9

Uie anqrwpou, profhteuson kai eipe, Outw legei KurioV× Eipe, Romfaia, romfaia akonizetai kai malista stilboutai×

10

akonizetai, dia na kamh sfaghn× stilboutai, dia na astrapth. Dunameqa loipon na hmeqa euqumoi; auth einai h rabdoV tou uiou mou, h katafronousa pan xulon.

11

Kai edwken authn na stilbwqh, dia na krathtai en th ceiri× h romfaia auth einai hkonismenh kai estilbwmenh, dia na doqh eiV thn ceira tou sfagewV.

12

Bohson kai ololuxon, uie anqrwpou× dioti auth einai enantion tou laou mou, einai enantion pantwn twn arcontwn tou Israhl×. tromoV qelei epipesei epi ton laon mou dia thn romfaian× dia touto ktuphson epi ton mhron sou.

13

Dioti exetasiV einai× kai ti; bebaiwV kai h katafronousa rabdoV den qelei uparcei, legei KurioV o QeoV.

14

Dia touto su, uie anqrwpou, profhteuson kai krothson ceira epi ceira kai aV diplasiasqh h romfaia, aV triplasiasqh, h romfaia twn tetraumatismenwn× auth einai h romfaia twn megalwn traumatiwn, htiV qelei diaperasei ewV twn endomucwn autwn.

15

Epefera thn kophn thV romfaiaV epi pasaV taV pulaV autwn, dia na luwsh pasa kardia kai na plhqunqh o oleqroV. Ouai× htoimasqh dia na exastrapth, hkonisqh dia sfaghn.

16

Susfigcqhti, romfaia, epiteqhti dexia, aristera, opou strafh to proswpon sou.

17

Kai egw eti qelw krothsei ceira mou epi ceira mou kai qelw anapausei ton qumon mou× egw o KurioV elalhsa.

18

[] Kai egeine logoV Kuriou proV eme, legwn,

19

Kai su, uie anqrwpou, diorison eiV seauton duo odouV, dia na dielqh h romfaia tou basilewV thV BabulwnoV, kai amfoterai qelousin exercesqai apo thV authV ghV× kai kame topon, kame auton en th arch thV odou thV polewV.

20

Diorison odon dia na dielqh h romfaia eiV thn Rabba twn uiwn Ammwn kai eiV thn Ioudaian proV thn Ierousalhm thn wcurwmenhn.

21

Dioti o basileuV thV BabulwnoV estaqh eiV ton diacwrismon, en th arch twn duo odwn, dia na erwthsh touV manteiV× anekatwse ta mantika belh, hrwthse ta glupta, parethrhse to hpar.

22

ProV thn dexian autou egeinen o crhsmoV dia thn Ierousalhm, dia na sthsh touV kriouV, dia na anoixh to stoma epi sfaghn, na uywsh thn fwnhn meta alalagmou, na sthsh kriouV enantion twn pulwn, na kamh procwmata, na oikodomhsh promacwnaV.

23

Plhn touto qelei eisqai eiV autouV wV manteia mataia, eiV touV ofqalmouV ekeinwn, oitineV ekamon orkouV proV autouV× autoV omwV qelei enqumisei autouV thn anomian autwn, dia na piasqwsi.

24

Dia touto outw legei KurioV o QeoV. Epeidh ekamete na elqh eiV enqumhsin h anomia saV, ote anekalufqhsan ai parabaseiV saV, wste na fanerwqwsi ta amarthmata saV eiV pasaV taV praxeiV saV× epeidh hlqete eiV enqumhsin, qelete geinei ceirialwtoi.

25

Kai su, bebhle asebh, hgemwn tou Israhl, tou opoiou hlqen h hmera, ote h anomia efqasen eiV peraV,

26

outw legei KurioV o QeoV× Shkwson to diadhma kai afaireson to stemma× auto den qelei eisqai toiouton× o tapeinoV qelei uywqh kai o uyhloV qelei tapeinwqh.

27

Qelw anatreyei, anatreyei, anatreyei auto, kai den qelei uparcei ewsou elqh ekeinoV, eiV on anhkei× kai eiV touton qelw dwsei auto.

28

[] Kai su, uie anqrwpou, profhteuson kai eipe, Outw legei KurioV o QeoV peri twn uiwn Ammwn kai peri tou oneidismou autwn, kai eipe, H romfaia, h romfaia einai gegumnwmenh, dia thn sfaghn estilbwmenh, dia na exoloqreush exastraptousa,

29

enw blepousi mataiaV oraseiV peri sou, enw manteuousi yeudoV eiV se, dia na se balwsin epi ton trachlon twn tetraumatismenwn, twn asebwn, twn opoiwn h hmera hlqen, ote h anomia autwn efqasen eiV peraV.

30

Epistreyon authn eiV thn qhkhn authV. En tw topw opou ektisqhV, en th gh thV gennhsewV sou, qelw se krinei.

31

Kai qelw ekceei thn orghn mou epi se en tw puri thV orghV mou qelw emfushsei epi se× kai qelw se paradwsei eiV ceiraV andrwn agriwn, tektainontwn oleqron.

32

Trofh puroV qeleiV geinei× to aima sou qelei eisqai en tw mesw thV ghV sou× den qelei eisqai pleon mnhmh peri sou× dioti egw o KurioV elalhsa.

Ezekiel 22

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: