Modern Greek Bible

Ezekiel 19

Ezekiel

Return to Index

Chapter 20

1

[] Kai en tw ebdomw etei, tw pemptw mhni, th dekath tou mhnoV, hlqon tineV ek twn presbuterwn tou Israhl dia na eperwthswsi ton Kurion, kai ekaqhsan emprosqen mou.

2

Kai egeine logoV Kuriou proV eme, legwn,

3

Uie anqrwpou, lalhson proV touV presbuterouV tou Israhl kai eipe proV autouV, Outw legei KurioV o QeoV× Hlqete dia na me eperwthshte; Zw egw, legei KurioV o QeoV, den qelw eperwthqh apo saV.

4

QeleiV krinei autouV; uie anqrwpou, qeleiV krinei; deixon eiV autouV ta bdelugmata twn paterwn autwn×

5

[] kai eipe proV autouV, Outw legei KurioV o QeoV× En th hmera kaq' hn exelexa ton Israhl kai uywsa thn ceira mou proV to sperma tou oikou Iakwb kai egnwrisqhn eiV autouV en Aiguptw kai uywsa thn ceira mou proV autouV, legwn, Egw eimai KurioV o QeoV saV,

6

en ekeinh th hmera uywsa thn ceira mou proV autouV oti qelw exagagei autouV ek ghV Aiguptou eiV ghn thn opoian proebleya di' autouV, ghn reousan gala kai meli, htiV einai h doxa paswn twn gaiwn.

7

Kai eipa proV autouV, Aporriyate ekastoV ta bdelugmata twn ofqalmwn autou kai mh miainesqe me ta eidwla thV Aiguptou× egw eimai KurioV o QeoV saV.

8

Autoi omwV apestathsan ap' emou kai den hqelhsan na mou akouswsi× den aperriyan ekastoV ta bdelugmata twn ofqalmwn autwn kai den egkatelipon ta eidwla thV Aiguptou. Tote eipa na ekcew ton qumon mou ep' autouV, dia na suntelesw thn orghn mou enantion autwn en mesw thV ghV Aiguptou.

9

Plhn eneken tou onomatoV mou, dia na mh bebhlwqh enwpion twn eqnwn, metaxu twn opoiwn hsan kai emprosqen twn opoiwn egnwrisqhn eiV autouV, ekamon touto, na exagagw autouV ek ghV Aiguptou.

10

[] Kai exhgagon autouV ek ghV Aiguptou kai efera autouV eiV thn erhmon×

11

kai edwka eiV autouV ta diatagmata mou kai ekamon eiV autouV gnwstaV taV kriseiV mou, taV opoiaV kamnwn o anqrwpoV qelei zhsei di' autwn.

12

Kai ta sabbata mou edwka eti eiV autouV, dia na hnai metaxu emou kai autwn shmeion, wste na gnwrizwsin oti egw eimai o KurioV o agiazwn autouV.

13

All' o oikoV Israhl apestathsen ap' emou en th erhmw× en toiV diatagmasi mou den periepathsan kai taV kriseiV mou aperriyan, taV opoiaV kamnwn o anqrwpoV qelei zhsei di' autwn× kai ta sabbata mou ebebhlwsan sfodra× tote eipa na ekcew ton qumon mou ep' autouV en th erhmw, dia na exoloqreusw autouV.

14

Plhn ekamon touto eneken tou onomatoV mou, dia na mh bebhlwqh enwpion twn eqnwn, emprosqen twn opoiwn exhgagon autouV.

15

Kai egw uywsa oti proV autouV thn ceira mou en th erhmw, oti den qelw ferei autouV eiV thn ghn, thn opoian edwka eiV autouV, ghn reousan gala kai meli, htiV einai doxa paswn twn gaiwn×

16

dioti taV kriseiV mou aperriyan kai en toiV diatagmasi mou den periepathsan kai ta sabbata mou ebebhlwsan× dioti ai kardiai autwn eporeuonto katopin twn eidwlwn autwn.

17

Kai efeisqh o ofqalmoV mou ep' autouV, wste na mh exaleiyw autouV, kai den sunetelesa autouV en th erhmw.

18

All' eipa proV ta tekna autwn en th erhmw, Mh peripateite en toiV diatagmasi twn paterwn saV kai mh fulattete taV kriseiV autwn kai mh miainesqe me ta eidwla autwn×

19

egw eimai KurioV o QeoV saV× en toiV diatagmasi mou peripateite× kai taV kriseiV mou fulattete kai ekteleite autaV×

20

kai agiazete ta sabbata mou, kai aV hnai metaxu emou kai umwn shmeion, wste na gnwrizhte oti egw eimai KurioV o QeoV saV.

21

Ta tekna omwV apestathsan ap' emou× en toiV diatagmasi mou den periepathsan kai taV kriseiV mou den efulaxan, wste na ektelwsin autaV, taV opoiaV kamnwn o anqrwpoV qelei zhsei di' autwn× ta sabbata mou ebebhlwsan× tote eipa na ekcew ton qumon mou ep' autouV, dia na suntelesw thn orghn mou enantion autwn en th erhmw.

22

Kai apestreya thn ceira mou kai ekamon touto eneken tou onomatoV mou, dia na mh bebhlwqh enwpion twn eqnwn, emprosqen twn opoiwn exhgagon autouV.

23

Uywsa eti egw thn ceira mou proV autouV en th erhmw, oti hqelon diaskorpisei autouV metaxu twn eqnwn kai diaspeirei autouV eiV touV topouV×

24

dioti taV kriseiV mou den exetelesan kai ta diatagmata mou aperriyan kai ta sabbata mou ebebhlwsan, kai oi ofqalmoi autwn hsan katopin twn eidwlwn twn paterwn autwn.

25

Dia touto kai egw edwka eiV autouV diatagmata ouci kala kai kriseiV, dia twn opoiwn den hqelon zhsei×

26

kai emiana autouV eiV taV prosforaV autwn, eiV to oti diebibazon dia tou puroV pan dianoigon mhtran, dia na erhmwsw autouV, wste na gnwriswsin oti egw eimai o KurioV.

27

[] Dia touto, uie anqrwpou, lalhson proV ton oikon Israhl kai eipe proV autouV, Outw legei KurioV o QeoV× kata touto oti oi patereV saV ubrisan eiV eme, kamnonteV parabasin enantion mou.

28

Dioti afou efera autouV eiV thn ghn, peri thV opoiaV uywsa thn ceira mou oti qelw dwsei authn eiV autouV, tote enebleyan eiV panta lofon uyhlon kai eiV pan dendron kataskion, kai ekei proseferan taV qusiaV autwn kai esthsan ekei taV parorgistikaV prosforaV autwn, kai eqesan ekei osmhn euwdiaV autwn kai ekamon ekei taV spondaV autwn.

29

Kai eipa proV autouV, Ti dhloi o uyhloV topoV, eiV ton opoion seiV upagete; kai to onoma autou eklhqh Bama, ewV thV shmeron.

30

Dia touto eipe proV ton oikon Israhl, Outw legei KurioV o QeoV× Enw seiV miainesqe en th odw twn paterwn saV kai ekporneuete katopin twn bdelugmatwn autwn

31

kai miainesqe me panta ta eidwla saV ewV thV shmeron, prosferonteV ta dwra saV, diabibazonteV touV uiouV saV dia tou puroV, kai egw qelw eperwthqh apo saV, oikoV Israhl; Zw egw, legei KurioV o QeoV, den qelw eperwthqh apo saV.

32

Kai ekeino to opoion diabouleuesqe, oudolwV qelei geinei× dioti seiV legete, Qelomen eisqai wV ta eqnh, wV ai oikogeneiai twn topwn, eiV to na latreuwmen xula kai liqouV.

33

[] Zw egw, legei KurioV o QeoV, exapantoV en ceiri krataia kai en bracioni exhplwmenw kai en qumw ekceomenw qelw basileusei ef' umaV.

34

Kai qelw saV exagagei ek twn lawn kai qelw saV sunaxei ek twn topwn, eiV touV opoiouV eisqe dieskorpismenoi, en ceiri krataia kai en bracioni exhplwmenw kai en qumw ekceomenw.

35

Kai qelw saV ferei eiV thn erhmon twn lawn kai ekei qelw kriqh me saV proswpon proV proswpon×

36

kaqwV ekriqhn me touV pateraV saV en th erhmw thV ghV Aiguptou, outw qelw saV krinei, legei KurioV o QeoV.

37

Kai qelw saV perasei upo thn rabdon kai qelw saV ferei eiV touV desmouV thV diaqhkhV.

38

Kai qelw ekkaqarisei ek mesou umwn touV apostataV kai touV asebhsantaV eiV eme× qelw ekbalei autouV ek thV ghV thV paroikiaV autwn kai den qelousin eiselqei eiV ghn Israhl, kai qelete gnwrisei oti egw eimai o KurioV.

39

SeiV de, oikoV Israhl, outw legei KurioV o QeoV× Upagete, latreuete ekastoV ta eidwla autou, kai tou loipou, ean den qelhte na mou akouhte× kai mh bebhlonete pleon to onoma mou to agion me ta dwra saV kai me ta eidwla saV.

40

Dioti epi tou orouV tou agiou mou, epi tou uyhlou orouV tou Israhl, legei KurioV o QeoV, ekei paV o oikoV tou Israhl, panteV oi en th gh qelousi me latreusei× ekei qelw decqh autouV kai ekei qelw zhthsei taV prosforaV saV kai taV aparcaV twn dwrwn saV me panta ta agia saV.

41

Qelw saV decqh me osmhn euwdiaV, otan saV exagagw ek twn lawn kai saV sunaxw ek twn topwn eiV touV opoiouV dieskorpisqhte× kai qelw agiasqh eiV esaV enwpion twn eqnwn.

42

Kai qelete gnwrisei oti egw eimai o KurioV, otan saV ferw eiV ghn Israhl, eiV ghn peri thV opoiaV uywsa thn ceira mou oti qelw dwsei authn eiV touV pateraV saV.

43

Kai ekei qelete enqumhqh taV odouV saV kai panta ta erga saV, eiV ta opoia emianqhte× kai qelete apostrafh autoi eautouV emprosqen twn ofqalmwn saV, dia panta ta kaka saV osa epraxate.

44

Kai qelete gnwrisei oti egw eimai o KurioV, otan kamw outwV eiV esaV eneken tou onomatoV mou, ouci kata taV ponhraV odouV saV oude kata ta diefqarmena erga saV, oikoV Israhl, legei KurioV o QeoV.

45

[] Kai egeine logoV Kuriou proV eme, legwn,

46

Uie anqrwpou, sthrixon to proswpon sou proV meshmbrian kai stalaxon logon proV meshmbrian kai profhteuson kata tou dasouV thV meshmbrinhV pediadoV×

47

kai eipe proV to dasoV thV meshmbriaV, Akouson ton logon tou Kuriou× Outw legei KurioV o QeoV× Idou, egw qelw anayei pur en soi, kai qelei katafagei en soi pan dendron clwron kai pan dendron xhron× h flox h exafqeisa den qelei sbesqh, kai pan proswpon apo meshmbriaV mecri borra qelei kauqh en autw.

48

Kai pasa sarx qelei idei, oti egw o KurioV exekausa auto× den qelei sbesqh.

49

Kai egw eipa, Feu Kurie Qee autoi legousi peri emou, den lalei outoV paroimiaV;

Ezekiel 21

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: