Modern Greek Bible

Ezekiel 18

Ezekiel

Return to Index

Chapter 19

1

[] Kai su analabe qrhnon dia touV hgemonaV tou Israhl,

2

kai eipe, Ti einai h mhthr sou; Leaina× keitai metaxu leontwn, eqreye ta brefh authV en mesw skumnwn.

3

Kai aneqreyen en ek twn brefwn authV kai egeine skumnoV kai emaqe na arpazh to qhrama× anqrwpouV etrwge.

4

Kai ta eqnh hkousan peri autou× epiasqh en tw lakkw autwn, kai eferan auton me aluseiV eiV thn ghn thV Aiguptou.

5

Kai idousa oti h elpiV authV emataiwqh kai ecaqh, elaben en allo ek twn brefwn authV kai ekamen auto skumnon.

6

Kai anastrefomenon en mesw twn leontwn egeine skumnoV kai emaqe na arpazh qhrama× anqrwpouV etrwge.

7

Kai egnwrise ta palatia autwn kai erhmone taV poleiV autwn× kai hto hfanismenh h gh kai to plhrwma authV apo tou hcou tou bruchmatoV autou.

8

Kai ta eqnh paretacqhsan enantion autou kukloqen ek twn eparciwn kai hplwsan kat' autou ta brocia autwn, kai epiasqh en tw lakkw autwn.

9

Kai ebalon auton me aluseiV eiV klwbion kai eferan auton proV ton basilea thV BabulwnoV× en desmwthriw eishgagon auton, dia na mh akousqh pleon fwnh autou epi ta orh tou Israhl.

10

[] H mhthr sou, kaq' omoiwsin sou, hto wV ampeloV pefuteumenh plhsion twn udatwn× egeine karpoforoV kai plhrhV kladwn dia ta polla udata.

11

Kai egeinan eiV authn rabdoi iscurai dia skhptra twn kratountwn× kai o kormoV authV uywqh en mesw twn puknwn kladwn, kai egeine peribleptoV kata to uyoV authV metaxu tou plhqouV twn blastwn authV.

12

Apespasqh omwV meta qumou, errifqh kata ghV, kai anatolikoV anemoV katexhrane ton karpon authV× ai iscurai authV rabdoi suneqlasqhsan kai exhranqhsan× pur katefagen autaV.

13

Kai twra einai pefuteumenh en erhmw, en xhra kai anudrw gh.

14

Kai exhlqe pur apo rabdou tinoV ek twn kladwn authV kai katefage ton karpon authV, wste den uphrce pleon en auth rabdoV iscura dia skhptron hgemoniaV× outoV einai o qrhnoV kai qelei eisqai eiV qrhnon.

Ezekiel 20

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: