Modern Greek Bible

Ezekiel 17

Ezekiel

Return to Index

Chapter 18

1

[] Kai egeine logoV Kuriou proV eme, legwn,

2

Ti ennoeite seiV, oi paroimiazomenoi thn paroimian tauthn peri thV ghV tou Israhl, legonteV, Oi patereV efagon omfaka kai oi odonteV twn teknwn hmwdiasan;

3

Zw egw, legei KurioV o QeoV, den qelete pleon paroimiasqh thn paroimian tauthn en tw Israhl.

4

Idou, pasai ai yucai einai emou× wV h yuch tou patroV, outw kai h yuch tou uiou emou einai× yuch h amarthsasa, auth qelei apoqanei.

5

All' ostiV einai dikaioV kai prattei krisin kai dikaiosunhn,

6

den trwgei epi twn orewn kai den shkonei touV ofqalmouV autou proV ta eidwla tou oikou Israhl, kai den miainei thn gunaika tou plhsion autou kai den plhsiazei eiV gunaika ousan en th akaqarsia authV,

7

kai den katadunasteuei anqrwpon, epistrefei eiV ton crewfeilethn to enecuron autou, den arpazei biaiwV, didei ton arton autou eiV ton peinwnta kai kaluptei me imation ton gumnon,

8

den didei epi tokw kai den lambanei prosqhkhn, apostrefei thn ceira autou apo adikiaV, kamnei dikaian krisin anameson anqrwpou kai anqrwpou,

9

peripatei en toiV diatagmasi mou kai fulattei taV kriseiV mou, dia na kamnh alhqeian, outoV einai dikaioV, qelei bebaiwV zhsei, legei KurioV o QeoV.

10

[] Ean omwV gennhsh uion klepthn, cunonta aima kai prattonta ti ek twn toioutwn,

11

kai ostiV den kamnei panta tauta, alla kai epi twn orewn trwgei kai thn gunaika tou plhsion autou miainei,

12

ton ptwcon kai endeh katadunasteuei, arpazei biaiwV, den epistrefei to enecuron kai shkonei touV ofqalmouV autou proV ta eidwla kai prattei bdelugmata,

13

didei epi tokw kai lambanei prosqhkhn, outoV qelei zhsei; den qelei zhsei× panta tauta ta bdelugmata epraxen× exapantoV qelei qanatwqh× to aima autou qelei eisqai ep' auton.

14

Ean de gennhsh uion, ostiV blepwn panta ta amarthmata tou patroV autou, ta opoia epraxe, prosecei kai den prattei toiauta,

15

den trwgei epi twn orewn kai den shkonei touV ofqalmouV autou proV ta eidwla tou oikou Israhl kai den miainei thn gunaika tou plhsion autou,

16

kai den katadunasteuei anqrwpon, den katakratei to enecuron kai den arpazei biaiwV, didei ton arton autou eiV ton peinwnta kai kaluptei me imation ton gumnon,

17

apostrefei thn ceira autou apo tou ptwcou, tokon kai prosqhkhn den lambanei, ektelei taV kriseiV mou, peripatei en toiV diatagmasi mou, outoV den qelei qanatwqh dia thn anomian tou patroV autou, exapantoV qelei zhsei.

18

O pathr autou, epeidh sklhrwV katedunasteusen, hrpase biaiwV ton adelfon autou kai epraxe metaxu tou laou autou o, ti den einai kalon, idou, outoV qelei apoqanei en th anomia autou.

19

SeiV omwV legete, Dia ti; o uioV den bastazei thn anomian tou patroV; Afou o uioV ekame krisin kai dikaiosunhn, kai efulaxe panta ta diatagmata mou kai exetelesen auta, exapantoV qelei zhsei.

20

H yuch h amartanousa, auth qelei apoqanei× o uioV den qelei bastasei thn anomian tou patroV kai o pathr den qelei bastasei thn anomian tou uiou× h dikaiosunh tou dikaiou qelei eisqai ep' auton kai h anomia tou anomou qelei eisqai ep' auton.

21

[] All' ean o anomoV epistrafh apo paswn twn amartiwn autou, taV opoiaV epraxe, kai fulaxh panta ta diatagmata mou kai praxh krisin kai dikaiosunhn, exapantoV qelei zhsei, den qelei apoqanei×

22

pasai ai anomiai autou, taV opoiaV epraxe, den qelousi mnhmoneuqh eiV auton× en th dikaiosunh autou, thn opoian epraxe, qelei zhsei.

23

MhpwV egw qelw twonti ton qanaton tou anomou, legei KurioV o QeoV, kai ouci to na epistreyh apo twn odwn autou kai na zhsh;

24

Otan omwV o dikaioV epistrafh apo thV dikaiosunhV autou kai praxh adikian kai praxh kata panta ta bdelugmata ta opoia o anomoV prattei, tote qelei zhsei; Pasa h dikaiosunh autou, thn opoian ekame, den qelei mnhmoneuqh× en th anomia autou thn opoian hnomhse kai en th amartia autou, thn opoian hmarthsen, en autaiV qelei apoqanei.

25

SeiV omwV legete, H odoV tou Kuriou den einai euqeia. Akousate twra, oikoV Israhl× H odoV mou den einai euqeia; ouci ai odoi umwn diestrammenai;

26

Otan o dikaioV epistrafh apo thV dikaiosunhV autou kai praxh adikian kai apoqanh en auth, dia thn adikian autou thn opoian epraxe qelei apoqanei.

27

Kai otan o anomoV epistrafh apo thV anomiaV autou, thn opoian epraxe, kai praxh krisin kai dikaiosunhn, outoV qelei fulaxei zwsan thn yuchn autou.

28

Epeidh esullogisqh kai epestreyen apo paswn twn anomiwn autou, taV opoiaV epraxe, qelei exapantoV zhsei, den qelei apoqanei.

29

All' o oikoV Israhl legei, H odoV tou Kuriou den einai euqeia× oikoV Israhl, ai odoi mou den einai euqeiai; ouci ai odoi umwn diestrammenai;

30

[] Dia touto, oikoV Israhl, qelw saV krinei, ekaston kata taV odouV autou, legei KurioV o QeoV. Metanohsate kai epistreyate apo paswn twn anomiwn umwn, kai den qelei eisqai eiV esaV h anomia eiV apwleian.

31

Aporriyate af' umwn pasaV taV anomiaV umwn, taV opoiaV hnomhsate eiV eme, kai kamete eiV eautouV nean kardian kai neon pneuma× kai dia ti na apoqanhte, oikoV Israhl;

32

Dioti egw den qelw ton qanaton tou apoqnhskontoV, legei KurioV o QeoV× dia touto epistreyate kai zhsate.

Ezekiel 19

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: