Modern Greek Bible

Ezekiel 16

Ezekiel

Return to Index

Chapter 17

1

[] Kai egeine logoV Kuriou proV eme, legwn,

2

Uie anqrwpou, probale ainigma kai paroimiasqhti paroimian proV ton oikon Israhl×

3

kai eipe, Outw legei KurioV o QeoV× O aetoV o megaV o megalopterugoV, o makroV eiV thn ektasin, o plhrhV pterwn poikilocrown, hlqen eiV ton Libanon kai elabe ton uyhloteron kladon thV kedrou×

4

apekoye ta akra twn truferwn autou kladwn kai eferen auta eiV ghn emporikhn× eqesen auta eiV polin emporwn.

5

Kai elaben apo tou spermatoV thV ghV kai eqesen auto eiV pedion sporimon× plhsion pollwn udatwn eferen auto× wV itean eqesen auto.

6

Kai eblasthse kai egeinen ampeloV plateia, camhlh eiV to anasthma, thV opoiaV ta klhmata estrefonto proV auton kai ai rizai authV hsan upokatw autou× kai egeinen ampeloV kai ekame klhmata kai exedwke blastouV.

7

Hto kai alloV aetoV megaV, o megalopterugoV kai polupteroV× kai idou, h ampeloV auth exeteine taV rizaV authV proV auton, kai hplwse touV kladouV authV proV auton, dia na potish authn dia twn aulakiwn thV futeusewV authV.

8

Hto pefuteumenh en gh kalh plhsion udatwn pollwn, dia na kamh blastouV kai na ferh karpon, wste na geinh ampeloV agaqh.

9

Eipe, Outw legei KurioV o QeoV× qelei euodwqh; den qelei anaspasei autoV taV rizaV authV kai koyei ton karpon authV, wste na xhranqh; qelei xhranqh kata panta ta fulla tou blasthmatoV authV, cwriV malista megalhV dunamewV h pollou laou, dia na ekspash authn ek twn rizwn authV.

10

Nai, idou, futeuqeisa qelei euodwqh; den qelei xhranqh oloklhrwV, wV otan eggish authn o anatolikoV anemoV; qelei xhranqh en taiV aulaxin opou eblasthse.

11

Kai egeine logoV Kuriou proV eme, legwn,

12

Eipe twra proV ton oikon ton apostathn× den ennoeite ti dhlousi tauta; eipe, Idou, o basileuV thV BabulwnoV hlqen eiV Ierousalhm, kai elabe ton basilea authV kai touV arcontaV authV, kai eferen autouV meq' eautou eiV Babulwna×

13

kai elaben apo tou spermatoV tou basilikou kai ekame sunqhkhn met' autou kai ekamen auton na orkisqh× elabe kai touV dunatouV tou topou,

14

dia na tapeinwqh to basileion, wste na mh anorqwqh, dia na fulatth thn sunqhkhn autou, wste na sthrizh authn.

15

Apestathsen omwV ap' autou, exaposteilaV presbeiV eautou eiV thn Aigupton, dia na dwswsin eiV auton ippouV kai laon polun. Qelei euodwqh; qelei diaswqh o prattwn tauta; h parabainwn thn sunqhkhn qelei diaswqh;

16

Zw egw, legei KurioV o QeoV, bebaiwV en tw topw tou basilewV tou basileusantoV auton, tou opoiou ton orkon katefronhse kai tou opoiou thn sunqhkhn parebh, met' autou en mesw thV BabulwnoV qelei teleuthsei.

17

Kai den qelei kamei uper autou ouden en tw polemw o Faraw, me to dunaton strateuma kai me to mega plhqoV, uyonwn procwmata kai oikodomwn promacwnaV, dia na apolesh pollaV yucaV.

18

Dioti katefronhse ton orkon parabainwn thn sunqhkhn× kai idou, epeidh, afou edwke thn ceira autou, epraxe panta tauta, den qelei diaswqh.

19

Dia touto outw legei KurioV o QeoV× Zw egw, bebaiwV ton orkon mou ton opoion katefronhse, kai thn sunqhkhn mou thn opoian parebh, kata thV kefalhV autou qelw antapodwsei auta.

20

Kai qelw exaplwsei to diktuon mou ep' auton kai qelei piasqh eiV ta brocia mou× kai qelw ferei auton eiV Babulwna, kai ekei qelw kriqh met' autou peri thV anomiaV autou, thn opoian hnomhsen eiV eme.

21

Kai panteV oi fugadeV autou meta pantwn twn tagmatwn autou qelousi pesei en macaira, kai oi enapoleifqenteV qelousi diaskorpisqh eiV panta anemon× kai qelete gnwrisei oti egw o KurioV elalhsa.

22

[] Outw legei KurioV o QeoV× Kai qelw labei egw ek tou uyhloterou kladou thV uyhlhV kedrou kai futeusei× qelw koyei egw ek thV korufhV twn newn autou klwnwn ena truferon kai futeusei epi orouV uyhlou kai exocou×

23

epi tou uyhlou orouV tou Israhl qelw futeusei auton, kai qelei ekferei kladouV kai karpoforhsei kai qelei geinei kedroV megalh kai upokatw authV qelousi kataskhnwsei pan orneon kai pan pthnon× upo thn skian twn kladwn authV qelousi kataskhnwsei.

24

Kai panta ta dendra tou agrou qelousi gnwrisei, oti egw o KurioV etapeinwsa to dendron to uyhlon, uywsa to dendron to tapeinon, katexhrana to dendron to clwron, kai ekamon to dendron to xhron na anaqallh. Egw o KurioV elalhsa kai exetelesa.

Ezekiel 18

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: