Modern Greek Bible

Ezekiel 15

Ezekiel

Return to Index

Chapter 16

1

[] Kai egeine logoV Kuriou proV eme, legwn,

2

Uie anqrwpou, kame thn Ierousalhm na gnwrish ta bdelugmata authV,

3

kai eipe, Outw legei KurioV o QeoV proV thn Ierousalhm× H riza sou kai h gennhsiV sou einai ek thV ghV twn Cananaiwn× o pathr sou AmorraioV kai h mhthr sou Cettaia.

4

EiV de thn gennhsin sou, kaq' hn hmeran egennhqhV, o omfaloV sou den ekoph kai en udati den elousqhV, dia na kaqarisqhV, kai me alaV den hlatisqhV kai en sparganoiV den esparganwqhV.

5

OfqalmoV den se efeisqh, dia na kamh eiV se ti ek toutwn, wste na se splagcnisqh× all' hso aperrimmenh eiV to proswpon thV pediadoV, en th apostrofh thV yuchV sou, kaq' hn hmeran egennhqhV.

6

[] Kai ote diebhn apo plhsion sou kai se eidon kuliomenhn en tw aimati sou, eipa proV se euriskomenhn en tw aimati sou, Zhqi× nai, eipa proV se euriskomenhn en tw aimati sou, Zhqi.

7

Kai se ekamon murioplasion, wV thn clohn tou agrou, kai huxhnqhV kai emegalunqhV kai efqasaV eiV to akron thV wraiothtoV× oi mastoi sou emorfwqhsan kai ai triceV sou anefuhsan× hso omwV gumnh kai askepastoV.

8

Kai ote diebhn apo plhsion sou kai se eidon, idou, h hlikia sou hto hlikia erwtoV× kai aplwsaV to kraspedon mou epi se, eskepasa thn aschmosunhn sou× kai wmosa proV se kai eishlqon eiV sunqhkhn meta sou, legei KurioV o QeoV, kai egeineV emou.

9

Kai se elousa en udati kai apepluna to aima sou apo sou kai se ecrisa en elaiw.

10

Kai se enedusa kenthta kai se upedhsa me sandalia uakinqina kai se periezwsa me busson kai se eforesa metaxwta.

11

Kai se estolisa me stolidia kai perieqesa eiV taV ceiraV sou braciolia kai perideraion epi ton trachlon sou.

12

Kai ebalon errina eiV touV mukthraV sou kai enwtia eiV ta wta sou kai stefanon doxhV epi thn kefalhn sou.

13

Kai estolisqhV me crusion kai argurion, kai ta imatia sou hsan bussina kai metaxwta kai kenthta× semidalin kai meli kai elaion etrwgeV× kai egeineV wraia sfodra kai euhmerhsaV mecri basileiaV.

14

Kai exhlqen h fhmh sou metaxu twn eqnwn dia to kalloV sou× dioti hto teleion dia tou stolismou mou, ton opoion eqesa epi se, legei KurioV o QeoV.

15

[] Su omwV eqarreuqhV eiV to kalloV sou, kai eporneuqhV dia thn fhmhn sou kai execeaV thn porneian sou eiV panta diabathn, ginomenh autou.

16

Kai elabeV ek twn imatiwn sou kai estolisaV touV uyhlouV sou topouV me poikila crwmata kai exeporneuqhV ap' autwn× toiauta den egeinan oude qelousi geinei.

17

Kai elabeV ta skeuh thV lamprothtoV sou, ta ek tou crusiou mou kai ta ek tou arguriou mou, ta opoia edwka eiV se, kai ekameV eiV seauthn eikonaV arsenikaV kai exeporneuqhV me autaV×

18

kai elabeV ta kenthta sou imatia kai eskepasaV autaV× kai eqesaV emprosqen autwn to elaion mou kai to qumiama mou.

19

Kai ton arton mou, ton opoion edwka eiV se, thn semidalin kai to elaion kai to meli, me ta opoia se etrefon, eqesaV kai tauta emprosqen autwn eiV osmhn euwdiaV× outwV egeine, legei KurioV o QeoV.

20

Kai elabeV touV uiouV sou kai taV qugateraV sou, taV opoiaV egennhsaV eiV eme, kai tauta equsiasaV eiV autaV, dia na analwqwsin en tw puri× mikron ergon twn porneusewn sou hto touto,

21

oti esfaxaV ta tekna mou kai paredwkaV auta dia na diabibaswsin auta dia tou puroV eiV timhn autwn;

22

Kai en pasi toiV bdelugmasi sou kai taiV porneiaiV sou den enequmhqhV taiV hmeraV thV neothtoV sou, ote hso gumnh kai askepastoV, kuliomenh en tw aimati sou.

23

Kai meta pasaV taV kakiaV sou, Ouai, ouai eiV se, legei KurioV o QeoV,

24

ektisaV kai eiV seauthn oikhma pornikon kai ekameV eiV seauthn pornostasion en pash plateia.

25

EiV pasan archn odou wkodomhsaV to pornostasion sou kai ekameV to kalloV sou bdelukton kai hnoixaV touV podaV sou eiV panta diabathn, kai eplhqunaV thn porneian sou.

26

Kai exeporneuqhV me touV AiguptiouV touV plhsiocwrouV sou, touV megalosarkouV× kai epollaplasiasaV thn porneian sou, dia na me parorgishV.

27

Idou loipon, exhplwsa thn ceira mou epi se, kai afhresa ta nenomismena sou, kai se paredwka eiV thn qelhsin ekeinwn aitineV se emisoun, twn qugaterwn twn Filistaiwn, aitineV entrepontai dia thn odon sou thn aiscran.

28

Kai exeporneuqhV me touV AssuriouV, dioti hso aplhstoV× nai, exeporneuqhV me autouV kai eti den ecortasqhV.

29

Kai epollaplasiasaV thn porneian sou en gh Canaan mecri twn Caldaiwn× kai oude outwV ecortasqhV.

30

Poson diefqarh h kardia sou, legei KurioV o QeoV, epeidh pratteiV panta tauta, erga thV pleon anaiscuntou pornhV.

31

Dioti ektisaV to pornikon oikhma sou en th arch pashV odou, kai ekameV to pornostasion sou en pash plateia× kai den estaqhV wV pornh, kaqoti katefronhsaV misqwma,

32

all' wV gunh moicaliV, anti tou androV authV decomenh xenouV.

33

EiV pasaV taV pornaV didousi misqwma× alla su ta misqwmata sou dideiV eiV pantaV touV erastaV sou kai diafqeireiV autouV, dia na eisercwntai proV se pantacoqen epi th porneia sou.

34

Kai ginetai eiV se to anapalin twn allwn gunaikwn en taiV porneiaiV sou× dioti den se akolouqei oudeiV dia na praxh porneian× kaqoti su dideiV misqwma kai misqwma den didetai eiV se, kata touto ginetai eiV se to anapalin.

35

[] Dia touto, akouson, pornh, ton logon tou Kuriou×

36

outw legei KurioV o QeoV× Epeidh execeaV ton calkon sou, kai h gumnwsiV sou exeskepasqh en taiV porneiaiV sou proV touV erastaV sou kai proV panta ta eidwla twn bdelugmatwn sou, kai dia to aima twn teknwn sou, ta opoia prosefereV eiV auta×

37

dia touto idou, egw sunagw pantaV touV erastaV sou, meq' wn katetrufhsaV, kai pantaV osouV hgaphsaV, meta pantwn twn mishqentwn upo sou× kai qelw sunaxei autouV epi se pantacoqen kai qelw apokaluyei thn aiscunhn sou eiV autouV, kai qelousin idei olhn thn gumnwsin sou.

38

Kai qelw se krinei kata thn krisin twn moicalidwn kai ekceouswn aima× kai qelw se paradwsei eiV aima met' orghV kai zhlotupiaV.

39

Kai qelw se paradwsei eiV thn ceira autwn× kai qelousi kataskayei to pornikon oikhma sou kai katedafisei touV uyhlouV topouV sou qelousin oti se ekdusei ta imatia sou kai afairesei touV stolismouV thV lamprothtoV sou kai qelousi se afhsei gumnhn kai askepaston.

40

Kai qelousi ferei epi se oclouV, oitineV qelousi se liqobolhsei me liqouV kai se diaperasei me ta xifh autwn.

41

Kai qelousi katakausei en puri taV oikiaV sou, kai qelousin ektelesei epi se kriseiV enwpion pollwn gunaikwn× kai qelw se kamei na paushV apo thV porneiaV, kai den qeleiV didei tou loipou misqwma.

42

Kai qelw anapausei ton qumon mou epi se, kai h zhlotupia mou qelei shkwqh apo sou, kai qelw hsucasei kai den qelw orgisqh pleon.

43

Epeidh den enequmhqhV taV hmeraV thV neothtoV sou, alla me parwxunaV en pasi toutoiV, dia touto idou, kai egw qelw antapodwsei taV odouV sou epi thV kefalhV sou, legei KurioV o QeoV× kai den qeleiV kamei kata thn asebeian tauthn epi pasi toiV bdelugmasi sou.

44

[] Idou, paV o paroimiazomenoV qelei paroimiasqh kata sou, legwn, kata thn mhtera h qugathr authV.

45

Su eisai h qugathr thV mhtroV sou, thV apobaloushV ton andra authV kai ta tekna authV× kai eisai h adelfh twn adelfwn sou, aitineV apebalon touV andraV autwn kai ta tekna autwn× h mhthr saV hto Cettaia kai o pathr saV AmorraioV.

46

Kai h adelfh sou h presbutera einai h Samareia, auth kai ai qugatereV authV, ai katoikousai en toiV aristeroiV sou× h de newtera adelfh sou, h katoikousa en toiV dexioiV sou, ta Sodoma kai ai qugatereV authV.

47

Su omwV den periepathsaV kata taV odouV autwn kai den epraxaV kata ta bdelugmata autwn× all' wV ean hto touto polu mikron, uperebhV autwn thn diafqoran en pasaiV taiV odoiV sou.

48

Zw egw, legei KurioV o QeoV, h adelfh sou Sodoma den epraxen, auth kai ai qugatereV authV, wV epraxaV su kai ai qugatereV sou.

49

Idou, auth hto h anomia thV adelfhV sou Sodomwn, uperhfania, plhsmonh artou kai afqonia trufhlothtoV, authV kai twn qugaterwn authV× ton ptwcon de kai ton endeh den ebohqei

50

kai uyounto kai epratton bdelura enwpion mou× oqen, kaqwV eidon tauta, hfanisa autaV.

51

Kai h Samareia den hmarthsen oude to hmisu twn amarthmatwn sou× alla su eplhqunaV ta bdelugmata sou uper ekeinaV kai edikaiwsaV taV adelfaV sou me panta ta bdelugmata sou, ta opoia epraxaV.

52

Su loipon, htiV ekrineV taV adelfaV sou, bastaze thn kataiscunhn sou× eneka twn amarthmatwn sou, me ta opoia katestaqhV bdelurwtera ekeinwn, ekeinai einai dikaioterai sou× oqen aiscunqhti kai su kai bastaze thn kataiscunhn sou, oti edikaiwsaV taV adelfaV sou.

53

Otan ferw opisw touV aicmalwtouV autwn, touV aicmalwtouV Sodomwn kai twn qugaterwn authV kai touV aicmalwtouV thV SamareiaV kai twn qugaterwn authV, tote qelw epistreyei kai touV aicmalwtouV thV aicmalwsiaV sou metaxu autwn×

54

dia na bastazhV thn atimian sou kai na kataiscunhsai dia panta osa epraxaV kai na hsai parhgoria eiV autaV.

55

Otan h adelfh sou Sodoma kai ai qugatereV authV epistreywsin eiV thn proteran autwn katastasin, kai h Samareia kai ai qugatereV authV epistreywsin eiV thn proteran autwn katastasin, tote qeleiV epistreyei su kai ai qugatereV sou eiV thn proteran saV katastasin.

56

Dioti h adelfh sou Sodoma den aneferqh ek tou stomatoV sou en taiV hmeraiV thV uperhfaniaV sou,

57

prin anakalufqh h kakia sou, kaqwV anekalufqh en kairw tou genomenou eiV se oneidouV upo twn qugaterwn thV SuriaV kai paswn twn perix authV, twn qugaterwn twn Filistaiwn, aitineV se elehlathsan pantacoqen.

58

Su ebastasaV thn asebeian sou kai ta bdelugmata sou, legei KurioV.

59

Dioti outw legei KurioV o QeoV× Egw qelw kamei eiV se kaqwV ekameV su, htiV katefronhsaV ton orkon, parabainousa thn diaqhkhn.

60

[] All' omwV qelw enqumhqh thn diaqhkhn mou thn genomenhn proV se en taiV hmeraiV thV neothtoV sou, kai qelw sthsei eiV se diaqhkhn aiwnion.

61

Tote qeleiV enqumhqh taV odouV sou kai aiscunqh, otan decqhV taV adelfaV sou, taV presbuteraV sou kai taV newteraV sou× kai qelw dwsei autaV eiV se dia qugateraV, ouci omwV kata thn diaqhkhn sou.

62

Kai egw qelw sthsei thn diaqhkhn mou proV se, kai qeleiV gnwrisei eti egw eimai o KurioV×

63

dia na enqumhqhV, kai na aiscunqhV kai na mh anoixhV pleon to stoma sou upo thV entrophV sou, otan exilewqw proV se dia panta osa epraxaV, legei KurioV o QeoV.

Ezekiel 17

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: