Modern Greek Bible

Ezekiel 14

Ezekiel

Return to Index

Chapter 15

1

[] Kai egeine logoV Kuriou proV eme, legwn,

2

Uie anqrwpou, ti hqelen eisqai to xulon thV ampelou proV pan allo xulon, ta klhmata proV pan o, ti einai en toiV xuloiV tou drumou;

3

Hqelon labei ap' authV xulon dia na metaceirisqwsin eiV ergasian; h hqelon labei ap' authV passalon, dia na kremaswsin eiV auton skeuoV ti;

4

Idou, riptetai eiV to pur dia na katanalwqh× to pur katatrwgei kai ta duo akra autou kai to meson autou katakaietai. qelei eisqai crhsimon eiV ergasian;

5

Idou, ote hto akeraion, den ecrhsimeuen eiV ergasian× poson oligwteron qelei eisqai crhsimon eiV ergasian, afou to pur katefagen auto kai ekah;

6

Dia touto outw legei KurioV o QeoV× KaqwV einai to xulon thV ampelou en toiV xuloiV tou drumou, to opoion paredwka eiV to pur dia na katanalwqh, outw qelw paradwsei touV katoikountaV thn Ierousalhm.

7

Kai qelw sthsei to proswpon mou enantion autwn× ek tou puroV qelousin exelqei kai to pur qelei katafagei autouV× kai otan sthsw to proswpon mou enantion autwn, qelete gnwrisei oti egw eimai o KurioV.

8

Kai qelw paradwsei thn ghn eiV afanismon, dioti egeinan parabatai, legei KurioV o QeoV.

Ezekiel 16

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: