Modern Greek Bible

Ezekiel 13

Ezekiel

Return to Index

Chapter 14

1

[] Kai hlqon proV eme tineV ek twn presbuterwn tou Israhl kai ekaqhsan emprosqen mou.

2

Kai egeine logoV Kuriou proV eme, legwn,

3

Uie anqrwpou, oi andreV outoi anebibasan ta eidwla autwn eiV taV kardiaV autwn kai eqesan to proskomma thV anomiaV autwn emprosqen tou proswpou autwn× hqelon ekzhthqh twonti par' autwn;

4

Dia touto lalhson proV autouV kai eipe proV autouV, Outw legei KurioV o QeoV× eiV panta anqrwpon ek tou oikou Israhl, ostiV anabibash ta eidwla autou eiV thn kardian autou kai qesh to proskomma thV anomiaV autou emprosqen tou proswpou autou kai elqh proV ton profhthn, egw o KurioV qelw apokriqh proV auton ercomenon, kata to plhqoV twn eidwlwn autou×

5

dia na piasw ton oikon Israhl apo thV kardiaV autwn, epeidh panteV aphllotriwqhsan ap' emou dia twn eidwlwn autwn.

6

Dia touto eipe proV ton oikon Israhl, Outw legei KurioV o QeoV× Metanohsate kai epistreyate apo twn eidwlwn saV kai apostreyate ta proswpa saV apo pantwn twn bdelugmatwn saV.

7

Dioti eiV panta anqrwpon ek tou oikou Israhl kai ek twn xenwn twn paroikountwn en tw Israhl, ostiV apallotriwqh ap' emou kai anabibash ta eidwla autou eiV thn kardian autou kai qesh to proskomma thV anomiaV autou emprosqen tou proswpou autou kai elqh proV ton profhthn dia na erwthsh auton peri emou, egw o KurioV qelw apokriqh proV auton peri emou×

8

kai qelw sthsei to proswpon mou enantion tou anqrwpou ekeinou kai qelw kamei auton shmeion kai paroimian kai qelw ekkoyei auton ek mesou tou laou mou× kai qelete gnwrisei oti egw eimai o KurioV.

9

Kai ean o profhthV planhqh kai lalhsh logon, egw o KurioV eplanhsa ton profhthn ekeinon× kai qelw ekteinei thn ceira mou ep' auton kai exoloqreusei auton ek mesou tou laou mou Israhl.

10

Kai qelousi labei thn poinhn thV anomiaV autwn× h poinh tou profhtou qelei eisqai wV h poinh tou erwtwntoV×

11

dia na mh apoplanatai pleon o oikoV Israhl ap' emou, kai na mh miainwntai pleon me pasaV taV parabaseiV autwn, alla na hnai laoV mou kai egw na hmai QeoV autwn, legei KurioV o QeoV.

12

[] Kai egeine logoV Kuriou proV eme, legwn,

13

Uie anqrwpou, otan gh tiV amarthsh eiV eme me parabasin bareian, tote qelw ekteinei thn ceira mou ep' authn kai suntriyei to uposthrigma tou artou authV, kai qelw exaposteilei thn peinan enantion authV kai ekkoyei anqrwpon kai kthnoV ap' authV×

14

kai ean oi treiV outoi andreV, Nwe, Danihl kai Iwb, hsan en mesw authV, monoi outoi hqelon swsei taV yucaV autwn dia thn dikaiosunhn autwn, legei KurioV o QeoV.

15

Kai ean hqelon epiferei kata thV ghV qhria kaka kai efqeiron authn, wste na afanisqh, wste na mh dunatai tiV na perash di' authV ex aitiaV twn qhriwn,

16

kai oi treiV outoi andreV euriskonto en mesw authV, zw egw, legei KurioV o QeoV, den hqelon swsei oute uiouV oute qugateraV× monoi outoi hqelon swqh, h de gh hqelen afanisqh.

17

H kai ean hqelon epiferei romfaian epi thn ghn ekeinhn kai eipei, Romfaia, dielqe dia thV ghV, wste na ekkoyw ap' authV anqrwpon kai kthnoV,

18

kai oi treiV outoi andreV euriskonto en mesw authV, zw egw, legei KurioV o QeoV, den hqelon swsei uiouV kai qugateraV all' autoi monoi hqelon swqh.

19

H ean hqelon epiferei qanatikon epi thn ghn ekeinhn kai ekceei thn orghn mou ep' authn me aima, wste na ekkoyw ap' authV anqrwpon kai kthnoV,

20

kai euriskonto en mesw authV Nwe, Danihl kai Iwb, zw egw, legei KurioV o QeoV, den hqelon swsei oute uion oute qugatera× outoi monoi hqelon swsei taV yucaV autwn dia thn dikaiosunhn autwn.

21

Dioti outw legei KurioV o QeoV× Posw mallon loipon, otan exaposteilw taV tessaraV deinaV kriseiV mou epi thV Ierousalhm, thn romfaian kai thn peinan kai ta kaka qhria kai to qanatikon, wste na ekkoyw ap' authV anqrwpon kai kthnoV;

22

Plhn idou, qelousi menei en auth leiyana tina, diaseswsmenoi tineV, uioi kai qugatereV× idou, outoi qelousin exelqei proV esaV kai qelete idei taV odouV autwn kai taV praxeiV autwn× kai qelete parhgorhqh dia ta kaka, ta opoia epefera epi thn Ierousalhm, dia panta osa epefera ep' authn.

23

Kai outoi qelousi saV parhgorhsei, otan idhte taV odouV autwn kai taV praxeiV autwn× kai qelete gnwrisei oti egw den ekamon cwriV aitiaV panta osa ekamon en auth, legei KurioV o QeoV.

Ezekiel 15

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: