Modern Greek Bible

Ezekiel 12

Ezekiel

Return to Index

Chapter 13

1

[] Kai egeine logoV Kuriou proV eme, legwn,

2

Uie anqrwpou, profhteuson epi touV profhtaV tou Israhl touV profhteuontaV kai eipe proV touV profhteuontaV ex idiaV autwn kardiaV, Akousate ton logon tou Kuriou.

3

Outw legei KurioV o QeoV× Ouai eiV touV profhtaV touV mwrouV, touV peripatountaV opisw tou pneumatoV autwn, kai den eidon oudemian orasin.

4

Israhl, oi profhtai sou einai wV ai alwpekeV en taiV erhmoiV.

5

Den anebhte eiV taV calastraV oude anegeirate ta perifragmata uper tou oikou Israhl, dia na staqh en th mach thn hmeran tou Kuriou.

6

Eidon mataiothtaV kai manteiaV yeudeiV, aitineV legousin, O KurioV legei× kai o KurioV den apesteilen autouV× kai ekamon touV anqrwpouV na elpizwsin oti o logoV autwn hqele plhrwqh.

7

Den eidete oraseiV mataiaV kai elalhsate manteiaV yeudeiV kai legete, O KurioV eipen, enw egw den elalhsa;

8

Oqen outw legei KurioV o QeoV× Epeidh elalhsate mataiothtaV kai eidete yeudh, dia touto, idou, egw eimai enantion saV, legei KurioV o QeoV.

9

Kai h ceir mou qelei eisqai epi touV profhtaV touV blepontaV mataiothtaV kai manteuontaV yeudh× den qelousin eisqai en th boulh tou laou mou kai en th katagrafh tou oikou tou Israhl den qelousi katagrafh oude qelousin eiselqei eiV ghn Israhl, kai qelete gnwrisei oti egw eimai KurioV o QeoV.

10

[] Epeidh, nai, epeidh eplanhsan ton laon mou, legonteV, Eirhnh× kai den uparcei eirhnh× kai o eiV ektize toicon kai idou, oi alloi perihleifon auton me phlon amalakton×

11

eipe proV touV aleifontaV me phlon amalakton, oti qelei pesei× qelei geinei broch katakluzousa× kai seiV, liqoi calazhV, qelete pesei kat' autou kai anemoV quellwdhV qelei scisei auton.

12

Idou, otan o toicoV pesh, den qelousin eipei proV esaV, Pou einai aloifh, me thn opoian hleiyate auton;

13

Dia touto, outw legei KurioV o QeoV× qelw exapantoV scisei auton en th orgh mou di' anemou quellwdouV× kai en tw qumw mou qelei geinei broch katakluzousa kai en th orgh mou liqoi foberaV calazhV, dia na katastreywsin auton.

14

Kai qelw anatreyei ton toicon, ton opoion hleiyate me phlon amalakton kai qelw katedafisei auton, kai qelousin anakalufqh ta qemelia autou, kai qelei pesei kai seiV qelete sunapolesqh en mesw autou, kai qelete gnwrisei oti egw eimai o KurioV.

15

Kai qelw suntelesei ton qumon mou epi ton toicon kai epi touV aleiyantaV auton me phlon amalakton, kai qelw eipei proV esaV, O toicoV den uparcei oude oi aleiyanteV auton,

16

oi profhtai tou Israhl, oi profhteuonteV peri thV Ierousalhm kai bleponteV oramata eirhnhV peri authV, kai den uparcei eirhnh, legei KurioV o QeoV.

17

[] Kai su, uie anqrwpou, sthrixon to proswpon sou epi taV qugateraV tou laou sou, taV profhteuousaV ex idiaV autwn kardiaV× kai profhteuson kat' autwn,

18

kai eipe, Outw legei KurioV o QeoV× Ouai eiV ekeinaV, aitineV surraptousi proskefalaia dia panta agkwna ceiroV kai kamnousi kaluptraV epi thn kefalhn pashV hlikiaV, dia na deleazwsi yucaV. TaV yucaV tou laou mou deleazete kai qelete swsei taV eautwn yucaV;

19

Kai qelete me bebhlonei metaxu tou laou mou dia mian draka kriqhV kai dia kommatia artou, wste na qanatonhte yucaV aitineV den eprepe na apoqanwsi, kai na swzhte yucaV aitineV den eprepe na zwsi, yeudomenai proV ton laon mou, ton akouonta yeudh;

20

dia touto outw legei KurioV o QeoV× Idou, egw eimai enantion eiV ta proskefalaia saV, me ta opoia deleazete taV yucaV, dia na petwsi proV esaV, kai qelw diarrhxei auta apo twn bracionwn saV, kai qelw afhsei taV yucaV na fugwsi, taV yucaV taV opoiaV seiV deleazete dia na petwsi proV esaV.

21

Kai qelw diarrhxei taV kaluptraV saV kai eleuqerwsei ton laon mou ek thV ceiroV saV, kai den qelousin eisqai pleon eiV thn ceira saV dia na deleazwntai× kai qelete gnwrisei oti egw eimai o KurioV.

22

Dioti me ta yeudh eqliyate thn kardian tou dikaiou, ton opoion egw den eluphsa× kai eniscusate taV ceiraV tou kakourgou, wste na mh epistreyh apo thV odou autou thV ponhraV, dia na swsw thn zwhn autou.

23

Dia touto den qelete idei pleon mataiothta kai den qelete manteusei manteiaV× kai qelw eleuqerwsei ton laon mou ek thV ceiroV saV× kai qelete gnwrisei eti egw eimai o KurioV.

Ezekiel 14

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: