Modern Greek Bible

Ezekiel 11

Ezekiel

Return to Index

Chapter 12

1

[] Kai egeine logoV Kuriou proV eme, legwn,

2

Uie anqrwpou, su katoikeiV en mesw oikou apostatou, oitineV ofqalmouV ecousi dia na blepwsi, kai den blepousin× wta ecousi dia na akouwsi, kai den akouousi× dioti einai oikoV apostathV.

3

Dia touto, su, uie anqrwpou, etoimason eiV seauton aposkeuhn metoikismou, kai metoikisqhti thn hmeran enwpion autwn× kai qeleiV metoikisqh apo tou topou sou eiV allon topon enwpion autwn× iswV prosexwsin, an kai hnai oikoV apostathV.

4

Kai qeleiV ekferei thn aposkeuhn sou thn hmeran enwpion autwn, wV aposkeuhn metoikismou× kai su qeleiV exelqei to esperaV enwpion autwn, wV oi exercomenoi eiV metoikismon.

5

Enwpion autwn kame diorugma en tw toicw kai ekfere di' autou.

6

Enwpion autwn qeleiV shkwsei authn ep' wmwn, kai qeleiV ekferei, enw skotazei× qeleiV skepasei to proswpon sou kai den qeleiV idei thn ghn× dioti se edwka shmeion eiV ton oikon Israhl.

7

Kai ekamon wV prosetacqhn× efera exw thn aposkeuhn mou thn hmeran wV aposkeuhn metoikismou, kai to esperaV ekamon eiV emauton diorugma en tw toicw dia thV ceiroV× exefera authn enw eskotazen, enwpion autwn eshkwsa authn ep' wmwn.

8

Kai to prwi egeine logoV Kuriou proV eme legwn,

9

Uie anqrwpou, o oikoV Israhl, o oikoV o apostathV, den eipe proV se, Su ti kamneiV;

10

eipe proV autouV, Outw legei KurioV o QeoV× To fortion touto apoblepei ton arconta ton en Ierousalhm kai apanta ton oikon Israhl, oitineV einai metaxu autwn.

11

Eipe, Egw eimai to shmeion saV× kaqwV egw ekamon, outw qelei geinei eiV autouV× eiV metoikesian kai eiV aicmalwsian qelousin upagei.

12

Kai o arcwn o metaxu autwn qelei fortwqh ep' wmwn, enw skotazei, kai qelei ekferei× qelousi dioruxei ton toicon dia na ekferwsi di' autou× qelei skepasei to proswpon autou, dia na mh idh thn ghn me touV ofqalmouV autou.

13

Qelw omwV exaplwsei to diktuon mou ep' auton, kai qelei piasqh eiV ta brocia mou× kai qelw ferei auton eiV thn Babulwna, thn ghn twn Caldaiwn× alla den qelei idei authn kai ekei qelei apoqanei.

14

Kai qelw diaspeirei eiV panta anemon pantaV touV peri auton dia na bohqwsin auton kai pasaV taV dunameiV autou× kai qelw gumnwsei macairan opisqen autwn.

15

Kai qelousi gnwrisei oti egw eimai o KurioV, otan diaskorpisw autouV metaxu twn eqnwn kai diaspeirw autouV eiV touV topouV.

16

Qelw omwV afhsei oligouV tinaV ex autwn apo thV romfaiaV, apo thV peinhV kai apo tou loimou, dia na dihgwntai panta ta bdelugmata autwn metaxu twn eqnwn, opou upagwsi× kai qelousi gnwrisei oti egw eimai o KurioV.

17

[] Kai egeine logoV Kuriou proV eme, legwn,

18

Uie anqrwpou, fage ton arton sou meta tromou kai pie to udwr sou meta frikhV kai agwniaV.

19

Kai eipe proV ton laon thV ghV, Outw legei KurioV o QeoV peri twn katoikwn thV Ierousalhm kai peri thV ghV tou Israhl. Qelousi fagei ton arton autwn meta agwniaV kai qelousi piei to udwr autwn meta ekstasewV× dioti h gh authV qelei erhmwqh apo tou plhrwmatoV authV, dia thn anomian pantwn twn katoikountwn en auth×

20

kai ai poleiV ai katoikoumenai qelousin erhmwqh kai h gh qelei afanisqh, kai qelete gnwrisei oti egw eimai o KurioV.

21

[] Kai egeine logoV Kuriou proV eme, legwn,

22

Uie anqrwpou, tiV auth h paroimia, thn opoian ecete en gh Israhl, legonteV, Ai hmerai makrunontai kai pasa orasiV ecaqh;

23

Eipe dia touto proV autouV, Outw legei KurioV o QeoV× Qelw kamei thn paroimian tauthn na paush, kai pleon den qelousi paroimiazesqai authn en tw Israhl× all' eipe proV autouV, Plhsiazousin ai hmerai kai h ekplhrwsiV pashV orasewV×

24

dioti den qelei eisqai pleon oudemia orasiV yeudhV oude manteuma kolakeutikon en mesw tou oikou Israhl.

25

Dioti egw eimai o KurioV× egw qelw lalhsei kai o logoV ton opoion qelw lalhsei qelei ektelesqh× den qelei pleon makrunqh× dioti en taiV hmeraiV umwn, oikoV apostathV, qelw lalhsei logon kai ektelesei auton, legei KurioV o QeoV.

26

Kai egeine logoV Kuriou proV eme, legwn,

27

Uie anqrwpou, idou, o oikoV Israhl legousin, H orasiV, thn opoian outoV blepei, ekteinetai eiV hmeraV pollaV kai profhteuei peri cronwn makrwn.

28

Dia touto eipe proV autouV, Outw legei KurioV o QeoV× OudeiV twn logwn mou qelei pleon makrunqh all' o logoV ton opoion elalhsa qelei ektelesqh, legei KurioV o QeoV.

Ezekiel 13

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: