Modern Greek Bible

Ezekiel 9

Ezekiel

Return to Index

Chapter 10

1

[] Epeita eidon kai idou, en tw sterewmati tw anwqen thV kefalhV twn ceroubeim efaineto uperanw autwn wV liqoV sapfeiroV, kata thn qean omoiwmatoV qronou.

2

Kai elalhse proV ton andra ton endedumenon ta lina kai eipen, Eiselqe metaxu twn trocwn, upokatw twn ceroubeim, kai gemison thn ceira sou anqrakaV puroV ek mesou twn ceroubeim kai diaskorpison autouV epi thn polin. Kai eishlqen enwpion mou.

3

Ta de ceroubeim istanto en dexioiV tou oikou, ote eishrceto o anhr× kai h nefelh egemise thn eswteran aulhn.

4

Kai h doxa tou Kuriou uywqh anwqen twn ceroubeim kata to katwflion tou oikou× kai eneplhse ton oikon h nefelh kai h aulh eneplhsqh apo thV lamyewV thV doxhV tou Kuriou.

5

Kai o hcoV twn pterugwn twn ceroubeim hkoueto ewV thV exwteraV aulhV, wV fwnh tou Pantodunamou Qeou, opotan lalh.

6

Kai ote prosetaxe ton andra ton endedumenon ta lina, legwn, Labe pur ek mesou twn trocwn, ek mesou twn ceroubeim, tote eishlqe kai estaqh plhsion twn trocwn.

7

Kai en ceroub exeteine thn ceira autou ek mesou twn ceroubeim, proV to pur to en tw mesw twn ceroubeim, kai elaben ek toutou kai eqesen eiV taV ceiraV tou endedumenou ta lina× o de elaben auto kai exhlqen.

8

[] Efaineto de omoiwma ceiroV anqrwpou eiV ta ceroubeim upo taV pterugaV autwn.

9

Kai eidon kai idou, tessareV trocoi plhsion twn ceroubeim, eiV trocoV plhsion enoV ceroub kai eiV trocoV plhsion allon ceroub, kai h qea twn trocwn hto wV oyiV bhrullou liqou.

10

Peri de thV qeaV autwn, kai oi tessareV eicon to auto omoiwma, wV ean hto trocoV en mesw trocou.

11

Enw ebadizon, eporeuonto kata ta tessara autwn plagia× den estrefonto enw ebadizon, all' eiV ontina topon o prwtoV apeuquneto, hkolouqoun auton oi alloi× den estrefonto enw ebadizon.

12

Olon de to swma autwn kai ta nwta autwn kai ai ceireV autwn kai ai pterugeV autwn kai oi trocoi, oi tessareV autwn trocoi, hsan kuklw plhreiV ofqalmwn.

13

Peri de twn trocwn, outoi ekalounto, akouontoV emou, Galgal.

14

Kai ekaston eice tessara proswpa× to proswpon tou enoV proswpon ceroub, kai to proswpon tou deuterou proswpon anqrwpou, kai tou tritou proswpon leontoV, kai tou tetartou proswpon aetou.

15

Kai ta ceroubeim uywqhsan touto einai to zwon, to opoion eidon para ton potamon Cebar.

16

Kai ote ta ceroubeim eporeuonto, eporeuonto oi trocoi plhsion autwn kai ote ta ceroubeim uyonon taV pterugaV autwn dia na anuywqwsin apo thV ghV, kai autoi oi trocoi den exeklinon apo plhsion autwn.

17

Ote de istanto, kai ekeinoi istanto× kai ote anuyounto, kai ekeinoi anuyounto met' autwn dioti to pneuma twn zwwn hto en autoiV.

18

Kai h doxa tou Kuriou exhlqen apo tou katwfliou tou oikou kai estaqh epi twn ceroubeim.

19

Kai ta ceroubeim uywsan taV pterugaV autwn kai anuywqhsan apo thV ghV enwpion mou ote exhlqon, hsan kai oi trocoi plhsion autwn× kai estaqhsan en th qura thV anatolikhV pulhV tou oikou tou Kuriou× kai h doxa tou Qeou tou Israhl hto ep' autwn uperanwqen.

20

Touto einai to zwon, to opoion eidon upokatw tou Qeou tou Israhl para ton potamon Cebar× kai egnwrisa oti hsan ceroubeim.

21

Ekaston eicen ana tessara proswpa kai ekaston tessaraV pterugaV kai omoiwma ceirwn anqrwpou upo taV pterugaV autwn.

22

Ta de proswpa autwn hsan kata to omoiwma, ta auta proswpa, ta opoia eidon para ton potamon Cebar, h qea autwn kai auta× eporeuonto de ekaston katenanti tou proswpou autou.

Ezekiel 11

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: