Modern Greek Bible

Ezekiel 7

Ezekiel

Return to Index

Chapter 8

1

[] Kai en tw ektw etei, tw ektw mhni, th pempth tou mhnoV, enw egw ekaqhmhn en tw oikw mou kai oi presbuteroi tou Iouda ekaqhnto emprosqen mou, ceir Kuriou tou Qeou epesen ekei ep' eme.

2

Kai eidon kai idou, omoiwma wV qea puroV× apo thV qeaV thV osfuoV autou kai katw pur, kai apo thV osfuoV autou kai epanw wV qea lamyewV, wV oyiV hlektrou.

3

Kai exhplwsen omoiwma ceiroV, kai me epiasen apo thV komhV thV kefalhV mou kai me uywse to pneuma metaxu thV ghV kai tou ouranou kai me efere di' oramatwn Qeou eiV Ierousalhm, eiV thn quran thV eswteraV pulhV thV blepoushV proV borran, opou istato to eidwlon thV zhlotupiaV, to paroxunon eiV zhlotupian.

4

Kai idou, h doxa tou Qeou tou Israhl hto ekei, kata to orama to opoion eidon en th pediadi.

5

Kai eipe proV eme, Uie anqrwpou, uywson twra touV ofqalmouV sou proV thn odon thn proV borran. Kai uywsa touV ofqalmouV mou proV thn odon thn proV borran kai idou, kata to boreion meroV en th pulh tou qusiasthriou to eidwlon touto thV zhlotupiaV kata thn eisodon.

6

Tote eipe proV eme, Uie anqrwpou, blepeiV su ti kamnousin outoi; ta megala bdelugmata, ta opoia o oikoV Israhl kamnei edw, dia na apomakrunqw apo twn agiwn mou; plhn streyon eti, qeleiV idei megalhtera bdelugmata.

7

[] Kai me eferen eiV thn pulhn thV aulhV× kai eidon kai idou, mia oph en tw toicw.

8

Kai eipe proV eme, Uie anqrwpou, skayon twra en tw toicw× kai eskaya en tw toicw kai idou, mia qura.

9

Kai eipe proV eme, Eiselqe kai ide ta ponhra bdelugmata, ta opoia outoi kamnousin edw.

10

Kai eishlqon kai eidon× kai idou, pan omoiwma erpetwn kai bdeluktwn zwwn kai panta ta eidwla tou oikou Israhl, ezwgrafhmena epi ton toicon kuklw kuklw.

11

Kai istanto emprosqen autwn ebdomhkonta andreV ek twn presbuterwn tou oikou Israhl× en mesw de autwn istato IaazaniaV o uioV tou Safan× kai ekratei ekastoV en th ceiri autou to qumiathrion autou× kai anebaine puknon nefoV qumiamatoV.

12

Kai eipe proV eme, Uie anqrwpou, eideV ti kamnousin en tw skotei oi presbuteroi tou oikou Israhl, ekastoV en tw kruptw oikhmati twn eikonwn autou; dioti eipon, O KurioV den maV blepei× o KurioV egkatelipe thn ghn.

13

[] Kai eipe proV eme, Streyon eti× qeleiV idei megalhtera bdelugmata, ta opoia outoi kamnousi.

14

Kai me eferen eiV ta proqura thV pulhV tou oikou tou Kuriou thV proV borran, kai idou, ekei ekaqhnto gunaikeV qrhnousai ton Qammouz.

15

Kai eipe proV eme, EideV, uie anqrwpou; Streyon eti× qeleiV idei megalhtera bdelugmata para tauta.

16

Kai me eishgagen eiV thn eswteran aulhn tou oikou tou Kuriou× kai idou, en th qura tou naou tou Kuriou, metaxu thV stoaV kai tou qusiasthriou, peripou eikosipente andreV me ta nwta autwn proV ton naon tou Kuriou kai ta proswpa autwn proV anatolaV, kai prosekunoun ton hlion kata anatolaV.

17

Kai eipe proV eme, eideV, uie anqrwpou; Mikron einai touto eiV ton oikon Iouda, na kamnwsi ta bdelugmata, ta opoia outoi kamnousin entauqa; wste egemisan thn ghn apo katadunasteiaV kai exeklinan dia na me parorgiswsi× kai idou, ballousi ton kladon eiV touV mukthraV autwn.

18

Kai egw loipon qelw ferqh met' orghV× o ofqalmoV mou den qelei feisqh oude qelw elehsei× kai otan kraxwsin eiV ta wta mou meta fwnhV megalhV, den qelw eisakousei autouV.

Ezekiel 9

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: