Modern Greek Bible

Ezekiel 6

Ezekiel

Return to Index

Chapter 7

1

[] Kai egeine logoV Kuriou proV eme, legwn,

2

Kai su, uie anqrwpou, akouson× outw legei KurioV o QeoV proV thn ghn tou Israhl. TeloV, to teloV hlqen epi ta tessara akra thV ghV.

3

To teloV hlqe twra epi se kai qelw aposteilei epi se thn orghn mou kai qelw se krinei kata taV odouV sou kai qelw antapodwsei epi se panta ta bdelugmata sou.

4

Kai o ofqalmoV mou den qelei se feisqh kai den qelw elehsei× alla qelw antapodwsei epi se taV odouV sou, kai qelousin eisqai en mesw sou ta bdelugmata sou× kai qelete gnwrisei oti egw eimai o KurioV.

5

Outw legei KurioV o QeoV× Kakon, en kakon, idou, ercetai×

6

teloV hlqe, to teloV hlqen× exhgerqh kata sou× idou, efqasen.

7

H prwia hlqen epi se, katoike thV ghV× o kairoV hlqen, h hmera thV katastrofhV eplhsiase kai ouci agalliasiV twn orewn.

8

Twra euquV qelw ekceei thn orghn mou epi se kai qelw suntelesei ton qumon mou epi se× kai qelw se krinei kata taV odouV sou kai antapodwsei epi se panta ta bdelugmata sou.

9

Kai o ofqalmoV mou den qelei feisqh kai den qelw elehsei× kata taV odouV sou qelw soi antapodwsei, kai qelousin eisqai ta bdelugmata sou en mesw sou× kai qelete gnwrisei oti egw eimai o KurioV o patasswn.

10

Idou, h hmera, idou, hlqen× h prwia efanh× h rabdoV hnqhsen× h uperhfania eblasthsen.

11

H bia huxhnqh eiV rabdon anomiaV× oudeiV ex autwn qelei meinei oute ek tou plhqouV autwn oute ek twn qorubountwn ex autwn× kai den qelei uparcei o penqwn di ' autouV.

12

O kairoV hlqen, h hmera eplhsiasen× aV mh cairh o agorazwn kai aV mh qrhnh o pwlwn, dioti einai orgh epi pan to plhqoV authV.

13

Dioti o pwlhthV den qelei epistreyei eiV to pwlhqen, an kai euriskhtai eti metaxu twn zwntwn× epeidh h orasiV h peri pantoV tou plhqouV autwn den qelei strafh opisw× kai oudeiV qelei sterewsei eauton, tou opoiou h zwh einai en th anomia autou.

14

Esalpisan en salpiggi kai htoimasqhsan ta panta× plhn oudeiV upagei eiV ton polemon, dioti h orgh mou einai epi pan to plhqoV authV.

15

H macaira einai exwqen kai o loimoV kai h peina eswqen× o en tw agrw qelei teleuthsei en macaira, ton de en th polei, h peina kai o loimoV qelousi katafagei auton.

16

[] Kai osoi ex autwn ekfugwsi, qelousi diaswqh kai qelousin eisqai epi twn orewn wV ai peristerai twn koiladwn, qrhnounteV panteV outoi, ekastoV dia taV anomiaV autou.

17

Pasai ai ceireV qelousi paraluqh kai panta ta gonata qelousi reusei wV udwr.

18

Kai qelousi perizwsqh sakkon kai frikh qelei kaluyei autouV× kai aiscunh qelei eisqai epi panta ta proswpa kai falakrwma epi pasaV taV kefalaV autwn.

19

To argurion autwn qelousi riyei eiV taV odouV, kai to crusion autwn qelei eisqai wV akaqarsia× to argurion autwn kai to crusion autwn den qelousi dunhqh na lutrwswsin autouV en th hmera thV orghV tou Kuriou× den qelousi cortasei taV yucaV autwn kai den qelousi gemisei taV koiliaV autwn, dioti egeine to proskomma thV anomiaV autwn.

20

Epeidh thn doxan tou stolismou autwn, meteceirisqhsan authn eiV uperhfanian kai ekamon ex authV taV eikonaV twn bdelugmatwn autwn, ta mishta autwn× dia touto egw kaqistw authn eiV autouV akaqarsian.

21

Kai qelw paradwsei authn eiV ceiraV allotriwn diarpagma kai eiV touV asebeiV thV ghV lafuron, kai qelousi bebhlwsei authn.

22

Kai qelw apostreyei to proswpon mou ap' autwn, kai qelousi bebhlwsei to aduton mou× kai oi lehlatai qelousin embh eiV auto kai bebhlwsei auto.

23

[] Kame aluson, dioti h gh einai plhrhV apo krisewV aimatwn kai h poliV plhrhV katadunasteiaV.

24

Dia touto qelw ferei touV kakistouV twn eqnwn kai qelousi klhronomhsei taV oikiaV autwn× kai qelw katabalei thn eparsin twn iscurwn× kai ta agia autwn qelousi bebhlwqh.

25

OleqroV epercetai× kai qelousi zhthsei eirhnhn kai den qelei uparcei.

26

Sumfora epi sumforan qelei ercesqai kai aggelia qelei fqanei ep' aggelian× tote qelousi zhthsei para profhtou orasin× kai qelei caqh o nomoV apo tou ierewV kai h boulh apo twn presbuterwn.

27

O basileuV qelei penqhsei kai o arcwn qelei enduqh afanismon kai ai ceireV tou laou thV ghV qelousi paraluqh× kata taV odouV autwn qelw kamei eiV autouV kai kata taV kriseiV autwn qelw krinei autouV, kai qelousi gnwrisei oti egw eimai o KurioV.

Ezekiel 8

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: