Modern Greek Bible

Ezekiel 5

Ezekiel

Return to Index

Chapter 6

1

[] Kai egeine logoV Kuriou proV eme, legwn,

2

Uie anqrwpou, sthrixon to proswpon sou proV ta orh tou Israhl kai profhteuson enantion autwn,

3

kai eipe, Orh tou Israhl, akousate ton logon Kuriou tou Qeou× Outw legei KurioV o QeoV proV ta orh kai proV ta bouna, proV touV ruakaV kai proV taV koiladaV. Idou, egw, egw qelw ferei ef' umaV romfaian, kai qelw katastreyei touV uyhlouV topouV saV.

4

Kai ta qusiasthria saV qelousin afanisqh kai ta eidwla saV qelousi suntrifqh, kai touV tetraumatismenouV saV qelw katabalei emprosqen twn xoanwn saV.

5

Kai qelw strwsei ta ptwmata twn uiwn Israhl emprosqen twn xoanwn autwn, kai qelw diaskorpisei ta osta saV kuklw twn qusiasthriwn saV.

6

kata pasan katoikhsin saV ai poleiV qelousin erhmwqh, kai oi uyhloi topoi qelousin afanisqh, wste ta qusiasthria saV na erhmwqwsi kai na afanisqwsi, kai ta xoana saV na suntrifqwsi kai na ekleiywsi, kai ta eidwla saV na peswsi katakekommena, kai ta erga saV na exaleifqwsi.

7

Kai oi tetraumatismenoi qelousi pesei en mesw umwn, kai qelete gnwrisei oti egw eimai o KurioV.

8

[] Qelw omwV afhsei upoloipon, dia na echte tinaV ekfugontaV thn macairan metaxu twn eqnwn, otan diaskorpisqhte eiV touV topouV.

9

Kai osoi apo saV ekfugwsi, qelousi me enqumeisqai metaxu twn eqnwn, opou qelousi ferqh aicmalwtoi, otan ferw eiV suntribhn thn pornikhn autwn kardian htiV exeklinen ap' emou, kai touV ofqalmouV autwn touV ekporneuontaV katopin twn xoanwn autwn× kai qelousin apostrefesqai eautouV di' osaV kakiaV epraxan en pasi toiV bdelugmasin autwn.

10

Kai qelousi gnwrisei oti egw o KurioV den elalhsa mataiwV, oti hqelon kamei eiV autouV ta kaka tauta.

11

[] Outw legei KurioV o QeoV× Krothson me thn ceira sou kai ktuphson me ton poda sou kai eipe, Ouai dia panta ta kaka bdelugmata tou oikou Israhl× dioti qelousi pesei upo macairaV, upo peinhV kai upo loimou.

12

O makran qelei apoqanei upo loimou kai o plhsion qelei pesei upo macairaV, o de enapoleifqeiV kai o poliorkoumenoV qelei apoqanei upo peinhV× outw qelw suntelesei thn orghn mou ep' autouV.

13

Kai qelete gnwrisei oti egw eimai o KurioV, otan oi traumatiai autwn khntai metaxu twn xoanwn autwn kuklw twn qusiasthriwn autwn, epi panta uyhlon lofon, epi pasaV taV korufaV twn orewn kai upokatw pantoV dendron prasinou kai upokatw pashV dasufullou druoV, tou topou opou proseferon osmhn euwdiaV eiV panta ta xoana autwn.

14

Kai qelw ekteinei thn ceira mou ep' autouV kai katasthsei erhmon thn ghn, erhmoteran malista para thn erhmon Diblaqa, eiV pasaV autwn taV katoikhseiV× kai qelousi gnwrisei oti egw eimai o KurioV.

Ezekiel 7

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: