Modern Greek Bible

Ezekiel 4

Ezekiel

Return to Index

Chapter 5

1

[] Kai su, uie anqrwpou, labe eiV seauton macairan kopteran× qeleiV labei eiV seauton xurafion kourewV kai qeleiV perasei auto epi thn kefalhn sou kai epi ton pwgwna sou. Labe epeita eiV seauton plastiggaV zugiwn kai diaireson auta.

2

To triton qeleiV kausei en puri en tw mesw thV polewV, enw ai hmerai thV poliorkiaV sumplhrountai× kai to triton qeleiV labei kai katakoyei kuklw authV en macaira× kai to triton qeleiV diaskorpisei eiV ton aera× kai egw qelw gumnwsei macairan opisqen autwn.

3

Kai ek toutwn qeleiV labei eti oligaV tinaV kai desei autaV eiV ta kraspeda sou.

4

Epeita labe eti ek toutwn kai riyon autaV eiV to meson tou puroV kai katakauson autaV en puri× enteuqen qelei exelqei pur eiV panta ton oikon Israhl.

5

[] Outw legei KurioV o QeoV× Auth einai h Ierousalhm× egw eqesa authn en mesw twn eqnwn kai twn perix authV topwn.

6

All' auth methllaxe taV kriseiV mou eiV anomian ceirotera para ta eqnh, kai ta diatagmata mou ceirotera para touV topouV touV perix authV× dioti aperriyan taV kriseiV mou kai ta diatagmata mou× den periepathsan en autoiV.

7

Oqen outw legei KurioV o QeoV× Epeidh seiV uperebhte ta eqnh ta perix umwn kai den periepathsate en toiV diatagmasi mou kai taV kriseiV mou den exetelesate all' oude kata taV kriseiV twn eqnwn twn perix umwn epraxate,

8

Dia touto outw legei KurioV o QeoV× Idou, kai egw eimai enantion sou kai qelw ektelesei kriseiV en mesw sou enwpion twn eqnwn.

9

Kai qelw kamei eiV se ekeino to opoion den ekamon, oude qelw kamei pote omoion toutou, dia panta ta bdelugmata sou.

10

Dia touto oi patereV qelousi fagei ta tekna autwn en mesw sou kai ta tekna qelousi fagei touV pateraV autwn× kai qelw ektelesei kriseiV eiV se× apan de to upoloipon sou qelw diaskorpisei eiV panta anemon.

11

Dia touto, zw egw, legei KurioV o QeoV, exapantoV, epeidh su emianaV ta agia mou me pasaV taV miaraV praxeiV sou kai me panta ta bdelugmata sou, kai egw loipon qelw se suntriyei× kai o ofqalmoV mou den qelei feisqh, kai egw den qelw se elehsei.

12

To triton sou qelousin apoqanei upo loimou kai qelousin analwqh en mesw sou upo peinhV× kai to triton qelousi pesei kuklw sou upo romfaiaV× to de allo triton qelw diaskorpisei eiV panta anemon kai qelw gumnwsei macairan opisqen autwn.

13

Kai qelei suntelesqh o qumoV mou kai qelw anapausei thn orghn mou ep' autouV kai qelw eucaristhqh× kai qelousi gnwrisei oti egw o KurioV elalhsa en tw zhlw mou, otan suntelesw kat' autwn thn orghn mou.

14

Kai qelw se katasthsei erhmon kai oneidoV metaxu twn eqnwn twn kuklw sou, enwpion pantoV diabainontoV.

15

Kai qeleiV eisqai oneidoV kai paignion, didaskalia kai qamboV, eiV ta eqnh ta kuklw sou, otan ektelesw kriseiV eiV se en qumw kai en orgh kai met' epitimhsewn orghV× egw o KurioV elalhsa.

16

Otan exaposteilw ep' autouV ta kaka belh thV peinhV ta exoloqreutika, ta opoia qelw exaposteilei dia na saV exoloqreusw, qelw epauxhsei eti thn peinan eiV esaV kai qelw suntriyei eiV esaV to uposthrigma tou artou.

17

Kai qelw exaposteilei ef' umaV peinan kai qhria kaka kai qelousi se orfanisei, kai loimoV kai aima qelousi perasei dia sou, kai qelw ferei romfaian epi se× egw o KurioV elalhsa.

Ezekiel 6

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: