Modern Greek Bible

Ezekiel 2

Ezekiel

Return to Index

Chapter 3

1

[] Kai eipe proV eme, Uie anqrwpou, fage touto, to opoion euriskeiV× fage touton ton tomon kai upage na lalhshV proV ton oikon Israhl.

2

Kai hnoixa to stoma mou kai me eywmise ton tomon ekeinon.

3

Kai eipe proV eme, Uie anqrwpou, aV fagh h koilia sou kai aV emplhsqwsi ta entosqia sou apo tou tomou toutou, ton opoion egw didw eiV se. Kai efagon kai egeinen en tw stomati mou wV meli upo thV glukuthtoV.

4

Kai eipe proV eme, Uie anqrwpou, upage, eiselqe eiV ton oikon tou Israhl kai lalhson touV logouV mou proV autouV.

5

Dioti den exapostellesai proV laon baquceilon kai baruglwsson alla proV ton oikon Israhl×

6

ouci proV laouV pollouV baquceilouV kai baruglwssouV, twn opoiwn touV logouV den ennoeiV. Kai proV toioutouV ean se exapestellon, outoi hqelon sou eisakousei.

7

O oikoV omwV Israhl den qelei na sou akoush× dioti den qelousi na eisakouwsin emou× epeidh paV o oikoV Israhl einai sklhrometwpoV kai sklhrokardioV.

8

Idou, ekamon to proswpon sou dunaton enantion twn proswpwn autwn kai to metwpon sou, dunaton enantion twn metwpwn autwn.

9

WV adamanta sklhroteron calikoV ekamon to metwpon sou× mh fobhqhV autouV kai mh tromaxhV apo proswpou autwn, dioti einai oikoV apostathV.

10

Kai eipe proV eme, Uie anqrwpou, pantaV touV logouV mou, touV opoiouV qelw lalhsei proV se, labe en th kardia sou kai akouson me ta wta sou.

11

Kai upage, eiselqe proV touV aicmalwtisqentaV, proV touV uiouV tou laou sou, kai lalhson proV autouV kai eipe proV autouV, Outw legei KurioV o QeoV, ean te akouswsin, ean te apeiqhswsi.

12

Kai me eshkwse to pneuma, kai hkousa opisqen mou fwnhn megalhV sugkinhsewV legontwn, Euloghmenh h doxa tou Kuriou ek tou topou autou.

13

Kai hkousa ton hcon twn pterugwn twn zwwn, aitineV suneiconto h mia meta thV allhV, kai ton hcon twn trocwn apenanti toutwn kai fwnhn megalhV sugkinhsewV.

14

Kai me uywse to pneuma kai me elabe kai uphga en pikria kai en aganakthsei tou pneumatoV mou× plhn h ceir tou Kuriou hto krataia ep' eme.

15

Kai hlqon proV touV metoikisqentaV eiV Telabib, touV katoikountaV para ton potamon Cebar, kai ekaqhsa opou ekeinoi ekaqhnto kai paremeina ekei metaxu autwn epta hmeraV ekstatikoV.

16

[] Kai meta taV epta hmeraV egeine logoV Kuriou proV eme, legwn,

17

Uie anqrwpou, se katesthsa fulaka epi ton oikon Israhl× akouson loipon logon ek tou stomatoV mou kai nouqethson autouV par' emou.

18

Otan legw proV ton anomon, ExapantoV qeleiV qanatwqh, kai su den nouqethshV auton kai den lalhshV dia na apotreyhV ton anomon apo thV odou autou thV anomou, wste na swshV thn zwhn autou, ekeinoV men o anomoV qelei apoqanei en th anomia autou× plhn ek thV ceiroV sou qelw zhthsei to aima autou.

19

All' ean su men nouqethshV ton anomon, autoV omwV den epistrefh apo thV anomiaV autou kai apo thV odou autou thV anomou, ekeinoV men qelei apoqanei en th anomia autou, su de hleuqerwsaV thn yuchn sou.

20

Palin, ean o dikaioV ektraph apo thV dikaiosunhV autou kai praxh anomian, kai egw qesw proskomma emprosqen autou× ekeinoV qelei apoqanei× epeidh den edwkaV eiV auton nouqesian qelei apoqanei en th amartia autou, kai h dikaiosunh autou, thn opoian ekame, den qelei mnhmoneuqh× plhn ek thV ceiroV sou qelw zhthsei to aima autou.

21

Ean omwV su nouqethshV ton dikaion dia na mh amarthsh kai autoV den amarthsh, o dikaioV qelei bebaiwV zhsei, dioti enouqethqh× kai su hleuqerwsaV thn yuchn sou.

22

[] Kai estaqh ekei h ceir tou Kuriou ep' eme kai eipe proV eme, Shkwqhti, exelqe eiV thn pediada kai ekei qelw lalhsei proV se.

23

Kai eshkwqhn kai exhlqon eiV thn pediada kai idou, h doxa tou Kuriou istato ekei, wV h doxa thn opoian eidon para ton potamon Cebar× kai epeson epi proswpon mou.

24

Kai eishlqe to pneuma eiV eme kai me esthsen epi touV podaV mou kai elalhse proV eme kai moi eipen, Upage, kleisqhti entoV thV oikiaV sou.

25

Dioti, oson peri sou, uie anqrwpou, idou, qelousi balei epi se desma kai qelousi se desei me auta kai den qeleiV exelqei eiV to meson autwn.

26

Kai thn glwssan sou qelw kollhsei proV ton larugga sou kai qeleiV geinei alaloV× kai den qeleiV eisqai proV autouV anhr elegcwn, dioti einai oikoV apostathV.

27

Plhn otan lalhsw proV se, qelw anoixei to stoma sou kai qeleiV eipei proV autouV, Outw legei KurioV o QeoV× O akouwn aV akouh× kai o apeiqwn aV apeiqh× dioti einai oikoV apostathV.

Ezekiel 4

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: