Modern Greek Bible

Ezekiel 1

Ezekiel

Return to Index

Chapter 2

1

[] Kai eipe proV eme, Uie anqrwpou, sthqi epi touV podaV sou, kai qelw lalhsei proV se.

2

Kai kaqwV elalhse proV eme, eishlqen eiV eme to pneuma kai me esthsen epi touV podaV mou, kai hkousa ton lalounta proV eme.

3

Kai eipe proV eme, Uie anqrwpou, egw se exapostellw proV touV uiouV Israhl, proV eqnh apostatika, ta opoia apestathsan ap' emou× autoi kai oi patereV autwn estaqhsan parabatai enantion mou ewV tauthV thV shmeron hmeraV×

4

kai einai uioi sklhroproswpoi kai sklhrokardioi. Egw se exapostellw proV autouV, kai qeleiV eipei proV autouV, Outw legei KurioV o QeoV.

5

Kai ean te akouswsin, ean te apeiqhswsi, dioti einai oikoV apostathV, qelousin omwV gnwrisei oti estaqh profhthV en mesw autwn.

6

[] Kai su, uie anqrwpou, mh fobhqhV ap' autwn kai apo twn logwn autwn mh deiliashV, dioti einai akanqai kai skolopeV meta sou, kai katoikeiV metaxu skorpiwn× mh fobhqhV apo twn logwn autwn kai apo proswpou autwn mh tromaxhV, dioti einai oikoV apostathV.

7

Kai qeleiV lalhsei touV logouV mou proV autouV, ean te akouswsin, ean te apeiqhswsi× dioti einai apostatai.

8

Su omwV, uie anqrwpou, akoue touto, to opoion egw lalw proV se× mh geinhV apostathV wV o apostathV oikoV× anoixon to stoma sou kai fage touto, to opoion egw didw eiV se.

9

Kai eidon kai idou, ceir exhplwmenh proV eme, kai idou, en auth tomoV bibliou.

10

Kai exetulixen auton enwpion mou× kai hto gegrammenoV eswqen kai exwqen, kai en autw gegrammenoi klauqmoi kai qrhnwdiai kai ouai.

Ezekiel 3

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: