Modern Greek Bible

Lamentations 5

Ezekiel

Return to Index

Chapter 1

1

[] En tw triakostw etei, tw tetartw mhni, th pempth tou mhnoV, enw hmhn metaxu twn aicmalwtwn para ton potamon Cebar, hnoicqhsan oi ouranoi kai eidon oramata tou Qeou×

2

th pempth tou mhnoV tou etouV toutou, tou pemptou thV aicmalwsiaV tou basilewV Iwacein,

3

egeine rhtwV logoV Kuriou proV ton Iezekihl uion tou Bouzei ton ierea, en th gh twn Caldaiwn para ton potamon Cebar, kai ekei estaqh h ceir tou Kuriou ep' auton.

4

[] Kai eidon kai idou, anemostrobiloV hrceto apo borra, nefoV mega kai pur sustrefomenon× perix de toutou lamyiV kai ek mesou autou efaineto wV oyiV hlektrou, ek mesou tou puroV.

5

Kai ek mesou autou efaineto tessarwn zwwn omoiwma. Kai h qea autwn hto auth× eicon omoiwma anqrwpou.

6

Kai ekaston eice tessara proswpa kai ekaston autwn eice tessaraV pterugaV.

7

Kai oi podeV autwn hsan podeV orqoi, kai to icnoV tou podoV autwn omoion me icnoV podoV moscou× kai espinqhroboloun wV oyiV calkou stilbontoV.

8

Kai eicon ceiraV anqrwpou upokatwqen twn pterugwn autwn, eiV ta tessara autwn merh× kai ta tessara eicon ta proswpa autwn kai taV pterugaV autwn.

9

Ai pterugeV autwn suneiconto h mia meta thV allhV× den estrefonto enw ebadizon× katenanti tou proswpou autwn eporeuonto ekaston.

10

Peri de tou omoiwmatoV tou proswpou autwn, ta tessara eicon proswpon anqrwpou, kai proswpon leontoV kata to dexion meroV× kai ta tessara eicon proswpon booV kata to aristeron× eicon kai ta tessara proswpon aetou.

11

Kai ta proswpa autwn kai ai pterugeV autwn hsan dihrhmenai proV ta anw× duo ekastou suneiconto h mia meta thV allhV kai duo ekalupton ta swmata autwn.

12

Kai eporeuonto ekaston katenanti tou proswpou autou× opou to pneuma efereto, ekei ebadizon× enw ebadizon, den estrefonto.

13

Peri de tou omoiwmatoV twn zwwn, h qea autwn hto wV kaiomenoi anqrakeV puroV, wV qea lampadwn× touto sunestrefeto metaxu twn zwwn× kai hto to pur lampron, kai astraph exhrceto apo tou puroV.

14

Kai ta zwa etrecon kai epestrefon wV h qea thV astraphV.

15

[] Kai wV eidon ta zwa, idou, trocoV eiV epi thn ghn, plhsion twn zwwn eiV ta tessara autwn proswpa.

16

H qea twn trocwn kai h ergasia autwn hsan wV oyiV bhrullou× kai oi tessareV eicon to auto omoiwma× kai h qea autwn kai h ergasia autwn hsan wV ean hto trocoV en mesw trocou.

17

Ote ebadizon, ekinounto kata ta tessara autwn plagia× den estrefonto enw ebadizon.

18

Oi de kukloi autwn hsan toson uyhloi, wste ekamnon fobon× kai oi kukloi autwn plhreiV ofqalmwn kuklw twn tessarwn toutwn.

19

Kai ote ta zwa eporeuonto, eporeuonto oi trocoi plhsion autwn× kai ote ta zwa uyononto apo thV ghV, uyononto kai oi trocoi.

20

Opou hto na upagh to pneuma, ekei eporeuonto, ekei to pneuma hto na upagh× kai oi trocoi uyononto apenanti toutwn, dioti to pneuma twn zwwn hto en toiV trocoiV.

21

Ote ekeina eporeuonto, eporeuonto kai outoi× kai ote ekeina istanto, istanto kai outoi× ote de ekeina uyononto apo thV ghV, kai oi trocoi uyononto apenanti autwn, dioti to pneuma twn zwwn hto en toiV trocoiV.

22

Kai to omoiwma tou sterewmatoV tou epanwqen thV kefalhV twn zwwn hto wV oyiV foberou krustallou, exhplwmenou uper taV kefalaV autwn.

23

Upokatw de tou sterewmatoV hsan ektetamenai ai pterugeV autwn, h mia proV thn allhn× duo eicen ekaston, me taV opoiaV ekalupton ta swmata autwn.

24

Kai ote eporeuonto, hkouon ton hcon twn pterugwn autwn, wV hcon udatwn pollwn, wV fwnhn tou Pantodunamou, kai thn fwnhn thV laliaV wV fwnhn stratopedou× ote istanto, katebibazon taV pterugaV autwn.

25

Kai egineto fwnh anwqen ek tou sterewmatoV tou uper thn kefalhn autwn× ote istanto, katebibazon taV pterugaV autwn.

26

[] Uperanwqen de tou sterewmatoV tou uper thn kefalhn autwn efaineto omoiwma qronou, wV qea liqou sapfeirou× kai epi tou omoiwmatoV tou qronou omoiwma wV qea anqrwpou kaqhmenou ep' auton anwqen.

27

Kai eidon wV oyin hlektrou, wV qean puroV en autw kuklw, apo thV qeaV thV osfuoV autou kai epanw× kai apo thV qeaV thV osfuoV autou kai katw eidon wV qean puroV, kai eice lamyin kuklw.

28

WV h qea tou toxou, tou ginomenon en th nefelh en hmera brochV, outwV hto h qea thV lamyewV kuklw. Auth hto h qea tou omoiwmatoV thV doxhV tou Kuriou. Kai ote eidon, epeson epi proswpon mou kai hkousa fwnhn lalountoV.

Ezekiel 2

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: