Modern Greek Bible

Lamentations 4

Lamentations

Return to Index

Chapter 5

1

[] Enqumhqhti, Kurie, ti egeinen eiV hmaV× epibleyon, kai ide ton oneidismon hmwn.

2

H klhronomia hmwn metestrafh eiV allotriouV, ai oikiai hmwn eiV xenouV.

3

Egeinamen orfanoi aneu patroV, ai mhtereV hmwn wV chrai.

4

Me argurion epiomen to udwr hmwn× ta xula hmwn epwlhqhsan eiV hmaV.

5

Epi ton trachlon hmwn einai diwgmoV× emocqhsamen, anapausin den ecomen.

6

Hplwsamen ceira proV touV AiguptiouV, proV touV AssuriouV, dia na cortasqwmen arton.

7

Oi patereV hmwn hmarthsan, ekeinoi den uparcousi× kai hmeiV feromen taV anomiaV autwn.

8

Douloi exousiazousin ef' hmaV× den uparcei o lutronwn ek thV ceiroV autwn.

9

Feromen ton arton hmwn meta kindunou thV zwhV hmwn, ap' emprosqen thV romfaiaV thV erhmou.

10

To derma hmwn hmaurwqh wV klibanoV, apo thV kausewV thV peinhV.

11

Etapeinwsan taV gunaikaV en Siwn, taV parqenouV en taiV polesin Iouda.

12

Oi arconteV ekremasqhsan upo twn ceirwn autwn× ta proswpa twn presbuterwn den etimhqhsan.

13

Oi neoi upeblhqhsan eiV to alesma, kai ta paidia epeson upo ta xula.

14

Oi presbuteroi epausan apo twn pulwn, oi neoi apo twn asmatwn autwn.

15

Epausen h cara thV kardiaV hmwn, o coroV hmwn estrafh eiV penqoV.

16

O stefanoV thV kefalhV hmwn epesen× ouai de eiV hmaV, dioti hmarthsamen.

17

[] Dia touto exelipen h kardia hmwn, dia tauta eskotodiniasan oi ofqalmoi hmwn.

18

Dia thn erhmwsin tou orouV Siwn, ai alwpekeV peripatousin en autw.

19

Su, Kurie, katoikeiV eiV ton aiwna× o qronoV sou diamenei eiV genean kai genean.

20

Dia ti qeleiV maV lhsmonhsei dia pantoV; qeleiV maV egkataleiyei eiV makrothta hmerwn;

21

Epistreyon hmaV, Kurie, proV se kai qelomen epistrafh. Ananewson taV hmeraV hmwn wV to proteron.

22

Diati aperriyaV hmaV olotelwV, wrgisqhV enantion hmwn ewV sfodra;

Ezekiel 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: