Modern Greek Bible

Lamentations 3

Lamentations

Return to Index

Chapter 4

1

[] PwV hmaurwqh to crusion, hlloiwqh to crusion to kaqarwtaton, oi liqoi tou agiasthriou diesparhsan eiV ta akra paswn twn odwn.

2

Oi endoxoi uioi thV Siwn, oi ektimwmenoi wV to kaqaron crusion, pwV elogisqhsan wV aggeia phlina, ergon ceiroV keramewV.

3

Eti kai ta khth prosferousi mastouV kai qhlazousi ta tekna autwn× h de qugathr tou laou mou esklhrunqh wV ai strouqokamhloi en erhmw.

4

H glwssa tou qhlazontoV ekollhqh eiV ton ouraniskon autou upo thV diyhV× ta paidia ezhthsan arton kai den uparcei o koptwn eiV auta.

5

Oi trwgonteV faghta trufera koitontai en taiV odoiV hfanismenoi× oi anateqrammenoi en porfura enhgkalisqhsan thn koprian.

6

Kai h poinh thV anomiaV thV qugatroV tou laou mou egeine megalhtera para thn poinhn thV amartiaV twn Sodomwn, ta opoia katestrafhsan wV en riph, kai den enhrghsan ep' autwn ceireV.

7

Oi Nazhraioi authV hsan kaqarwteroi cionoV, leukoteroi galaktoV, eruqroteroi thn oyin uper touV polutimouV liqouV, stilpnoi wV o sapfeiroV×

8

H oyiV autwn kathmaurwqh uper thn asbolhn× den egnwrizonto en taiV odoiV× to derma autwn ekollhqh epi twn ostewn autwn× exhranqh, egeinen wV xulon.

9

Eutucesteroi estaqhsan oi qanatwqenteV upo thV romfaiaV, para oi qanatwqenteV upo thV peinhV× dioti outoi katathkontai, tetraumatismenoi di' elleiyin gennhmatwn tou agrou.

10

Ai ceireV twn eusplagcnwn gunaikwn eyhsan ta tekna autwn× egeinan eiV autaV trofh en tw suntrimmw thV qugatroV tou laou mou.

11

O KurioV sunetelese ton qumon autou, execee thn floga thV orghV autou, kai exhye pur en Siwn, to opoion katefage ta qemelia authV.

12

Den episteuon oi basileiV thV ghV kai panteV oi katoikounteV thn oikoumenhn, oti hqelen eiselqei ecqroV kai polemioV eiV taV pulaV thV Ierousalhm.

13

[] Touto egeine dia taV amartiaV twn profhtwn authV kai taV anomiaV twn ierewn authV, oitineV ecunon to aima twn dikaiwn en mesw authV.

14

Perieplanhqhsan wV tufloi en taiV odoiV, emolunqhsan en tw aimati, wste oi anqrwpoi den hdunanto na eggiswsi ta endumata autwn.

15

Aposthte, akaqartoi, ekrazon proV autouV× aposthte, aposthte, mh eggishte× enw efeugon kai perieplanwnto, elegeto metaxu twn eqnwn, Den qelousi paroikei pleon meq' hmwn.

16

To proswpon tou Kuriou diemerisen autouV, den qelei pleon epiblepei ep' autouV× proswpon ierewn den esebasqhsan, gerontaV den hlehsan.

17

Enw eti uphrcomen, oi ofqalmoi hmwn apekamon, prosmenonteV thn mataian bohqeian hmwn× apebleyamen kechnoteV proV eqnoV mh dunamenon na swzh.

18

Paramoneuousi ta icnh hmwn, dia na mh peripatwmen en taiV plateiaiV hmwn× eplhsiase to teloV hmwn, ai hmerai hmwn eplhrwqhsan, dioti hlqe to teloV hmwn.

19

Oi katadiwkonteV hmaV egeinan elafroteroi twn aetwn tou ouranou× ekunhghsan hmaV epi ta orh, enhdreusan hmaV en th erhmw.

20

H pnoh twn mukthrwn hmwn, o cristoV tou Kuriou, epiasqh en taiV pagisin autwn, upo thn skian tou opoiou, elegomen, qelomen zh metaxu twn eqnwn.

21

[] Caire kai eufrainou, qugathr Edwm, h katoikousa en gh Ouz× eti kai proV se qelei perasei to pothrion× qeleiV mequsqh kai qeleiV gumnwqh.

22

Eteleiwsen h poinh thV anomiaV sou, qugathr Siwn× den qelei se ferei pleon eiV aicmalwsian× qelei episkefqh thn anomian sou, qugathr Edwm× qelei apokaluyei ta amarthmata sou.

Lamentations 5

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: