Modern Greek Bible

Lamentations 2

Lamentations

Return to Index

Chapter 3

1

[] Egw eimai o anqrwpoV, ostiV eidon qliyin apo thV rabdou tou qumou autou.

2

Me wdhghse kai eferen eiV skotoV kai ouci eiV fwV.

3

Nai, kat' emou estrafh× kat' emou estreye thn ceira autou olhn thn hmeran.

4

Epalaiwse thn sarka mou kai to derma mou× sunetriye ta osta mou.

5

Wikodomhse kat' emou kai me periekuklwse colhn kai mocqon.

6

Me ekaqisen en skoteinoiV wV nekrouV aiwniouV.

7

Me periefraxe, dia na mh exelqw× ebarune taV aluseiV mou.

8

Eti kai otan krazw kai anabow, apokleiei thn proseuchn mou.

9

Periefraxe me pelekhtouV liqouV taV odouV mou, estreblwse taV tribouV mou.

10

Egeinen eiV eme arktoV enedreuousa, lewn en apokrufoiV.

11

Paretreye taV odouV mou kai me katesparaxe, me katesthaen hfanismenhn.

12

Eneteine to toxon autou kai me esthsen wV skopon eiV beloV.

13

Enephxen eiV ta nefra mou ta belh thV faretraV autou.

14

Egeina gelwV eiV panta ton laon mou, asma autwn olhn thn hmeran.

15

Me ecortase pikrian× me emequsen ayinqion.

16

Kai sunetriye touV odontaV mou me calikaV× me ekaluye me spodon.

17

Kai apesprwxa, apo eirhnhV thn yuchn mou× elhsmonhsa to agaqon.

18

Kai eipa, Apwlesqh h dunamiV mou kai h elpiV mou upo tou Kuriou.

19

Enqumhqhti thn qliyin mou kai thn exwsin mou, to ayinqion kai thn colhn.

20

H yuch mou enqumeitai tauta akatapaustwV kai einai tetapeinwmenh en emoi.

21

[] Touto anakalw eiV thn kardian mou, oqen ecw elpida×

22

EleoV tou Kuriou einai, oti den sunetelesqhmen, epeidh den exelipon oi oiktirmoi autou.

23

Ananeonontai en taiV prwiaiV× megalh einai h pistothV sou.

24

O KurioV einai h meriV mou, eipen h yuch mou× dia touto qelw elpizei ep' auton.

25

AgaqoV o KurioV eiV touV prosmenontaV auton, eiV thn yuchn thn ekzhtousan auton.

26

Kalon einai kai na elpizh tiV kai na efhsucazh eiV thn swthrian tou Kuriou.

27

Kalon eiV ton anqrwpon na bastazh zugon en th neothti autou.

28

Qelei kaqhsqai kata monaV kai siwpa, epeidh o QeoV epebale fortion ep' auton.

29

Qelei balei to stoma autou eiV to cwma, iswV hnai elpiV.

30

Qelei dwsei thn siagona eiV ton rapizonta auton× qelei cortasqh apo oneidismou.

31

Dioti o KurioV den aporriptei eiV ton aiwna×

32

All' ean kai qliyh, qelei omwV kai oikteirhsei kata to plhqoV tou eleouV autou.

33

Dioti den qlibei ek kardiaV autou oude kataqlibei touV uiouV twn anqrwpwn.

34

To na katapath tiV upo touV podaV autou pantaV touV desmiouV thV ghV.

35

To na diastrefh krisin anqrwpou katenanti tou proswpou tou Uyistou×

36

To na adikh anqrwpon en th dikh autou× o KurioV den blepei tauta.

37

[] TiV legei ti kai ginetai, cwriV na prostaxh auto o KurioV;

38

Ek tou stomatoV tou Uyistou den exercontai ta kaka kai ta agaqa;

39

Dia ti hqele goggusei anqrwpoV zwn, anqrwpoV, dia thn poinhn thV amartiaV autou;

40

AV ereunhswmen taV odouV hmwn kai aV exetaswmen kai aV epistreywmen eiV ton Kurion.

41

AV uywswmen taV kardiaV hmwn kai taV ceiraV proV ton Qeon ton en toiV ouranoiV, legonteV,

42

[] Hmarthsamen kai apestathsamen× su den maV sunecwrhsaV.

43

PeriekaluyaV me qumon kai katediwxaV hmaV× efoneusaV, den efeisqhV.

44

EkaluyaV seauton me nefoV, dia na mh diabainh h proseuch hmwn.

45

MaV ekameV skubalon kai bdelugma en mesw twn lawn.

46

PanteV oi ecqroi hmwn hnoixan to stoma autwn ef' hmaV.

47

FoboV kai lakkoV hlqon ef' hmaV, erhmwsiV kai suntrimmoV.

48

RuakaV udatwn katabibazei o ofqalmoV mou dia ton suntrimmon thV qugatroV tou laou mou.

49

O ofqalmoV mou stalazei kai den siwpa, dioti den ecei anesin,

50

Ewsou o KurioV diakuyh kai idh ex ouranou.

51

O ofqalmoV mou kataqlibei thn yuchn mou, ek paswn twn qugaterwn thV polewV mou.

52

Oi ecqreuomenoi me anaitiwV me ekunhghsan akatapaustwV wV strouqion.

53

Ekoyan thn zwhn mou en tw lakkw kai erriyan liqon ep' eme.

54

Ta udata eplhmmurhsan uperanw thV kefalhV mou× eipa, Aperrifqhn.

55

[] Epekalesqhn to onoma sou, Kurie, ek lakkou katwtatou.

56

HkousaV thn fwnhn mou× mh kleishV to wtion sou eiV ton stenagmon mou, eiV thn kraughn mou.

57

EplhsiasaV kaq' hn hmeran se epekalesqhn× eipaV, Mh fobou.

58

EdikasaV, Kurie, thn dikhn thV yuchV mou× elutrwsaV thn zwhn mou.

59

EideV, Kurie, to proV eme adikon× krinon thn krisin mou.

60

EideV pasaV taV ekdikhseiV autwn, pantaV touV dialogismouV autwn kat' emou.

61

HkousaV, Kurie, ton oneidismon autwn, pantaV touV dialogismouV autwn kat' emou×

62

TouV logouV twn epanistamenwn ep' eme kai taV meletaV autwn kat' emou olhn thn hmeran.

63

Ide, otan kaqhntai kai otan shkonwntai× egw eimai to asma autwn.

64

Kame, Kurie, eiV autouV antapodosin kata ta erga twn ceirwn autwn.

65

DoV eiV autouV pwrwsin kardiaV, thn kataran× sou ep' autouV.

66

Katadiwxon en orgh kai afanison autouV upokatwqen twn ouranwn tou Kuriou.

Lamentations 4

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: