Modern Greek Bible

Lamentations 1

Lamentations

Return to Index

Chapter 2

1

[] PwV periekaluyen o KurioV me nefoV thn qugatera Siwn en th orgh autou, katerriyen apo tou ouranou eiV thn ghn thn doxan tou Israhl, kai den enequmhqh en th hmera thV orghV autou to upopodion twn podwn autou

2

O KurioV katepontise pasaV taV katoikiaV tou Iakwb kai den efeisqh× katestreyen en tw qumw autou ta ocurwmata thV qugatroV Iouda× kathdafisen auta× ebebhlwse to basileion kai touV arcontaV autou.

3

Suneqlasen en th exayei tou qumou autou pan to keraV tou Israhl× estreyen opisw thn dexian autou ap' emprosqen tou ecqrou× kai exhfqh kata tou Iakwb wV pur flogeron, katatrwgon ta perix.

4

Eneteine to toxon autou wV ecqroV, esthse thn dexian autou wV upenantioV, kai efoneuse pan to areston eiV touV ofqalmouV en th skhnh thV qugatroV Siwn× execeen wV pur ton qumon autou.

5

O KurioV egeinen wV ecqroV, katepontise ton Israhl× katepontise panta ta palatia autou× hfanise ta ocurwmata autou× kai eplhqunen eiV thn qugatera Iouda to penqoV kai thn qliyin.

6

Kai exespase thn skhnhn autou wV kalubhn khpou× kathfanise ton topon twn sunaxewn autou× o KurioV ekame na lhsmonhqh en Siwn h eorth kai to sabbaton, kai en th aganakthsei thV orghV autou aperriye basilea kai ierea.

7

O KurioV apebale to qusiasthrion autou, ebdelucqh to agiasthrion autou× sunekleisen en th ceiri twn ecqrwn ta teich twn palatiwn authV× hlalaxan en tw oikw tou Kuriou wV en hmera eorthV.

8

O KurioV ebouleuqh na afanish to teicoV thV qugatroV Siwn× exeteine thn staqmhn, den apestreye thn ceira autou apo tou na katapontizh, kai ekame na penqhsh to periteicisma kai to teicoV× ta panta htonhsan omou.

9

Ai pulai authV enephcqhsan eiV thn ghn× hfanise kai katesuntriye touV moclouV authV× o basileuV authV kai oi arconteV authV einai en toiV eqnesi× nomoV den uparcei× oude oi profhtai authV euriskousin orasin para Kuriou.

10

[] Oi presbuteroi thV qugatroV Siwn, kaqhntai kata ghV, siwpwnteV× anebibasan cwma epi thn kefalhn autwn, ezwsqhsan sakkouV× ai parqenoi thV Ierousalhm katebibasan taV kefalaV autwn proV thn ghn.

11

Oi ofqalmoi mou emaranqhsan upo twn dakruwn, ta entosqia mou tarattontai, h colh mou execuqh eiV thn ghn, dia ton suntrimmon thV qugatroV tou laou mou, epeidh ta nhpia kai ta qhlazonta elipoyucoun en taiV plateiaiV thV polewV.

12

Eipon proV taV mhteraV autwn, Pou einai sitoV kai oinoV; Opote elipoqumoun en taiV plateiaiV thV polewV wV o traumatiaV, opote h yuch autwn execeeto eiV ton kolpon twn mhterwn autwn.

13

Tina na labw martura eiV se; me ti na se sugkrinw, qugathr thV Ierousalhm; Me poion na se exomoiwsw dia na se parhgorhsw, parqene, qugathr Siwn; Dioti o suntrimmoV sou einai megaV wV h qalassa× tiV dunatai na se iatreush;

14

Oi profhtai sou eidon peri sou mataia kai afrosunhn, kai den efanerwsan thn anomian sou, dia na apostreywsi thn aicmalwsian sou× all' eidon peri sou fortia mataia kai proxena exwsewV.

15

PanteV oi diabainonteV thn odon ekrothsan epi se ceiraV× esurixan kai eseisan taV kefalaV autwn eiV thn qugatera thV Ierousalhm, legonteV, Auth einai h poliV, peri thV opoiaV elegeto, H enteleia thV wraiothtoV, h cara pashV thV ghV;

16

PanteV oi ecqroi sou hnoixan epi se to stoma autwn× esurixan kai etrixan touV odontaV legonteV, Katepiomen authn× auth twonti einai h hmera, thn opoian periemenomen× euromen, eidomen.

17

O KurioV ekamen o, ti ebouleuqh× exeplhrwse ton logon autou, ton opoion diwrisen apo hmerwn arcaiwn× Katestreye kai den efeisqh, kai eufranen epi se ton ecqron× uywse to keraV twn enantiwn sou.

18

H kardia autwn ebohse proV ton Kurion, TeicoV thV qugatroV Siwn, katabibaze wV ceimarron dakrua hmeran kai nukta× mh dwshV pausin eiV seauton× aV mh siwphsh h korh twn ofqalmwn sou.

19

Shkwqhti, bohson thn nukta, otan arcizwsin ai fulakai× ekceon thn kardian sou wV udwr emprosqen tou proswpou tou Kuriou× uywson proV auton taV ceiraV sou, dia thn zwhn twn nhpiwn sou, ta opoia lipoqumousin apo thV peinhV epi twn akrwn paswn twn odwn.

20

Ide, Kurie, kai epibleyon, eiV tina pote ekameV outw; Na fagwsin ai gunaikeV ton karpon thV koiliaV autwn, ta nhpia en toiV sparganoiV autwn; Na foneuqwsin en tw agiasthriw tou Kuriou iereuV kai profhthV;

21

To paidion kai o gerwn koitontai kata ghV en taiV odoiV× ai parqenoi mou kai oi neaniskoi mou epeson en macaira× efoneusaV en th hmera thV orghV sou, katesfaxaV, den efeisqhV.

22

ProsekalesaV pantacoqen, wV en hmera panhgurewV, touV tromouV mou, kai oudeiV eswqh oude upeleifqh en th hmera thV orghV tou Kuriou× ekeinouV, touV opoiouV esparganwsa kai huxhsa, o ecqroV mou sunetelesen autouV.

Lamentations 3

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: